DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND X�� Vi���t C�����ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.37-230515-0004 1 LÊ THỊ HUÂN Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 15/05/2023 09:59:30 12/06/2023 09:59:30 Đã trả lại dân