DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Vi���t H���ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.38-230531-0002 1 HOÀNG THỊ TUYẾT MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:43:42 01/06/2023 14:43:42 Đã trả kết quả
2 H63.28.38-230531-0001 1 HOÀNG THỊ TUYẾT MAI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 13:57:36 01/06/2023 13:57:36 Đã trả kết quả
3 H63.28.38-230530-0001 1 HÀ VĂN TOÀN Đăng ký khai tử 31/05/2023 09:33:33 01/06/2023 09:33:33 Đã trả kết quả