DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� Vi���t H���ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.38-230504-0001 1 HOÀNG HỮU ĐẠO Đăng ký khai sinh 04/05/2023 09:16:38 05/05/2023 09:16:38 Đã trả kết quả
2 H63.28.38-230504-0003 1 TRẦN THỊ LOAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 11:01:08 08/05/2023 11:01:08 Đã trả kết quả
3 H63.28.38-230504-0002 1 HOÀNG HỮU ĐẠO Đăng ký khai sinh 04/05/2023 09:22:02 05/05/2023 09:22:02 Đã trả kết quả
4 H63.28.38-230511-0001 1 NGUYỄN VĂN LONG Đăng ký kết hôn 11/05/2023 10:48:25 12/05/2023 10:48:25 Đã trả kết quả
5 H63.28.38-230519-0001 1 HOÀNG VĂN ĐỀ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 09:55:52 22/05/2023 09:55:52 Đã trả kết quả
6 H63.28.38-230511-0007 1 HOÀNG VĂN HỮU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:06:22 12/05/2023 15:06:22 Đã trả kết quả
7 H63.28.38-230512-0002 1 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 14:20:33 13/06/2023 14:20:33 Đã trả kết quả
8 H63.28.38-230518-0001 1 NGUYỄN THỊ MIỀN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 08:07:32 24/05/2023 08:07:32 Đã trả kết quả
9 H63.28.38-230522-0007 1 LẠC THỊ CỔ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 15:31:24 23/05/2023 15:31:24 Đã trả kết quả
10 H63.28.38-230522-0002 1 PHẠM THỊ THẮM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 10:50:11 25/05/2023 10:50:11 Đã trả kết quả
11 H63.28.38-230512-0004 1 NGUYỄN VĂN NGỌC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 14:56:13 13/06/2023 14:56:13 Đã trả kết quả
12 H63.28.38-230524-0001 1 HOÀNG ĐỨC NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:07:41 25/05/2023 09:07:41 Đã trả kết quả
13 H63.28.38-230522-0003 1 NGUYỄN THỊ CHANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:25:43 23/05/2023 10:25:43 Đã trả kết quả
14 H63.28.38-230524-0003 1 HOÀNG THỊ PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:32:18 25/05/2023 15:32:18 Đã trả kết quả
15 H63.28.38-230531-0002 1 HOÀNG THỊ TUYẾT MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:43:42 01/06/2023 14:43:42 Đã trả kết quả
16 H63.28.38-230509-0001 1 TRẦN THỊ HOÀNG ANH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 14:14:21 12/05/2023 14:14:21 Đã trả kết quả
17 H63.28.38-230508-0001 1 HOÀNG VĂN ĐỀ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 11:05:02 11/05/2023 11:05:02 Đã trả kết quả
18 H63.28.38-230531-0001 1 HOÀNG THỊ TUYẾT MAI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 13:57:36 01/06/2023 13:57:36 Đã trả kết quả
19 H63.28.38-230512-0001 1 HOÀNG HỮU MỸ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 14:21:34 13/06/2023 14:21:34 Đã trả kết quả
20 H63.28.38-230522-0005 1 HOÀNG THỊ LƯU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:32:47 23/05/2023 10:32:47 Đã trả kết quả
21 H63.28.38-230505-0001 1 HOÀNG THỊ KIM CÚC Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 15:55:09 10/05/2023 15:55:09 Đã trả kết quả
22 H63.28.38-230509-0002 1 HOÀNG THỊ VIỀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 15:56:32 11/05/2023 15:56:32 Đã trả kết quả
23 H63.28.38-230510-0004 1 NGUYỄN THỊ NGỌC HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:16:29 11/05/2023 09:16:29 Đã trả kết quả
24 H63.28.38-230512-0009 1 TRẦN TRUNG DŨNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 16:26:56 13/06/2023 16:26:56 Đã trả kết quả
25 H63.28.38-230512-0008 1 NGUYỄN THỊ THÚY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 16:05:05 15/05/2023 16:05:05 Đã trả kết quả
26 H63.28.38-230512-0003 1 NGUYỄN THỊ THÚY NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:15:05 15/05/2023 14:15:05 Đã trả kết quả
27 H63.28.38-230530-0004 1 VŨ TIẾN TOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:29:32 31/05/2023 16:29:32 Đã trả kết quả
28 H63.28.38-230517-0003 1 HOÀNG KIM THÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:48:31 18/05/2023 15:48:31 Đã trả kết quả
29 H63.28.38-230518-0002 1 NGUYỄN THỊ MƯỜI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:41:13 19/05/2023 08:41:13 Đã trả kết quả
30 H63.28.38-230515-0001 1 ĐẶNG QUỐC CHUNG Đăng ký lại khai sinh 15/05/2023 10:23:09 22/05/2023 10:23:09 Đã trả kết quả
31 H63.28.38-230511-0004 1 HOÀNG THỊ VIỀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 14:37:13 12/05/2023 14:37:13 Đã trả kết quả
32 H63.28.38-230515-0002 1 NGUYỄN THỊ OÁNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 16:07:43 16/05/2023 16:07:43 Đã trả kết quả
33 H63.28.38-230511-0002 1 NGUYỄN VĂN LONG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 11/05/2023 15:17:15 12/05/2023 15:17:15 Đã trả kết quả
34 H63.28.38-230517-0001 1 PHẠM THỊ THẮM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 08:24:42 18/05/2023 08:24:42 Đã trả kết quả
35 H63.28.38-230511-0008 1 LÝ THỊ HOÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:11:58 12/05/2023 15:11:58 Đã trả kết quả
36 H63.28.38-230510-0001 1 HOÀNG THỊ THÁP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:40:38 11/05/2023 08:40:38 Đã trả kết quả
37 H63.28.38-230510-0003 1 NGUYỄN HOA HỒNG CHUNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 09:07:57 11/05/2023 09:07:57 Đã trả kết quả
38 H63.28.38-230523-0002 1 NGUYỄN THỊ HUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:57:04 24/05/2023 08:57:04 Đã trả kết quả
39 H63.28.38-230511-0009 1 VŨ QUỐC TOẢN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:31:15 12/05/2023 16:31:15 Đã trả kết quả
40 H63.28.38-230530-0001 1 HÀ VĂN TOÀN Đăng ký khai tử 31/05/2023 09:33:33 01/06/2023 09:33:33 Đã trả kết quả
41 H63.28.38-230530-0005 1 NGUYỄN THÚY LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:35:05 31/05/2023 16:35:05 Đã trả kết quả
42 H63.28.38-230530-0003 1 NGUYỄN THỊ ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:27:23 31/05/2023 16:27:23 Đã trả kết quả
43 H63.28.38-230511-0005 1 HOÀNG HỒNG SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:53:22 12/05/2023 14:53:22 Đã trả kết quả
44 H63.28.38-230524-0004 1 VŨ ĐÌNH VIÊM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:35:03 25/05/2023 15:35:03 Đã trả kết quả
45 H63.28.38-230522-0004 1 PHẠM THỊ THẮM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:28:28 23/05/2023 10:28:28 Đã trả kết quả
46 H63.28.38-230510-0002 1 PHẠM THỊ KIM LEN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 09:02:28 11/05/2023 09:02:28 Đã trả kết quả
47 H63.28.38-230512-0006 1 HÀ VĂN TOÀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 15:28:18 13/06/2023 15:28:18 Đã trả kết quả
48 H63.28.38-230522-0006 1 PHẠM THỊ THU NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 15:22:12 23/05/2023 15:22:12 Đã trả kết quả
49 H63.28.38-230530-0008 1 HOÀNG THỊ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:55:28 31/05/2023 16:55:28 Đã trả kết quả
50 H63.28.38-230512-0007 1 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Đăng ký kết hôn 12/05/2023 15:37:05 15/05/2023 15:37:05 Đã trả kết quả
51 H63.28.38-230523-0003 1 HOÀNG THỊ THU HẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:58:54 24/05/2023 08:58:54 Đã trả kết quả
52 H63.28.38-230523-0001 1 NGUYỄN THỊ PHÚ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 23/05/2023 08:49:08 24/05/2023 08:49:08 Đã trả kết quả
53 H63.28.38-230530-0006 1 TRẦN THỊ THÚY CHUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:47:27 31/05/2023 16:47:27 Đã trả kết quả
54 H63.28.38-230517-0002 1 NGUYỄN THỊ CHÚC Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 10:08:29 22/05/2023 10:08:29 Đã trả kết quả
55 H63.28.38-230511-0003 1 PHẠM VĂN THỊNH Đăng ký kết hôn 11/05/2023 15:15:38 12/05/2023 15:15:38 Đã trả kết quả
56 H63.28.38-230511-0006 1 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:00:10 12/05/2023 15:00:10 Đã trả kết quả
57 H63.28.38-230530-0007 1 HÀ THỊ SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:51:53 31/05/2023 16:51:53 Đã trả kết quả
58 H63.28.38-230512-0005 1 LÊ MINH HỘI Đăng ký khai sinh 12/05/2023 14:57:05 15/05/2023 14:57:05 Đã trả kết quả
59 H63.28.38-230530-0002 1 HOÀNG ĐỨC DUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:22:41 31/05/2023 16:22:41 Đã trả kết quả
60 H63.28.38-230522-0001 1 PHẠM THỊ THẮM Đăng ký lại kết hôn 22/05/2023 10:48:54 29/05/2023 10:48:54 Đã trả kết quả
61 H63.28.38-230524-0002 1 VŨ ĐÌNH VIÊM Đăng ký lại khai sinh 24/05/2023 15:02:49 31/05/2023 15:02:49 Đã trả kết quả