DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Vi���n S��n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.39-230531-0001 1 BÀN KIM NHẤT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 07:59:34 01/06/2023 07:59:34 Đã trả kết quả
2 H63.30.39-230531-0003 1 BÀN THỊ TÂM Đăng ký khai sinh 31/05/2023 16:02:36 01/06/2023 16:02:36 Đã trả kết quả
3 H63.30.39-230531-0002 1 ĐẶNG THỊ TƯ Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 31/05/2023 10:53:21 01/06/2023 10:53:21 Đã trả kết quả