DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� Vi���n S��n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.39-230505-0005 1 DOÃN HẢI SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:51:22 08/05/2023 10:51:22 Đã trả kết quả
2 H63.30.39-230504-0001 1 LÊ XUÂN HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:26:10 05/05/2023 09:26:10 Đã trả kết quả
3 H63.30.39-230505-0002 1 PHÙNG THỊ CẢI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 09:39:53 10/05/2023 09:39:53 Đã trả kết quả
4 H63.30.39-230505-0001 1 LÝ ỨNG ĐÔNG Đăng ký khai sinh 05/05/2023 09:02:44 08/05/2023 09:02:44 Đã trả kết quả
5 H63.30.39-230505-0003 1 ĐINH VĂN LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:38:39 08/05/2023 10:38:39 Đã trả kết quả
6 H63.30.39-230505-0010 1 LÝ THỊ CHÚY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 16:23:51 08/05/2023 16:23:51 Đã trả kết quả
7 H63.30.39-230505-0004 1 LÊ QUỐC HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:42:44 08/05/2023 10:42:44 Đã trả kết quả
8 H63.30.39-230508-0001 1 BÀN THỊ TON Đăng ký khai tử 08/05/2023 09:19:27 09/05/2023 09:19:27 Đã trả kết quả
9 H63.30.39-230505-0011 1 VŨ HUY NHẬT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 16:28:48 08/05/2023 16:28:48 Đã trả kết quả
10 H63.30.39-230505-0006 1 DOÃN THỊ NGỌC Cấp bản sao trích lục hộ tịch 05/05/2023 14:39:18 08/05/2023 14:39:18 Đã trả kết quả
11 H63.30.39-230504-0003 1 BÀN THỊ TƯ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 14:23:01 09/05/2023 14:23:01 Đã trả kết quả
12 H63.30.39-230504-0004 1 TRẦN THANH NHÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 16:06:35 05/05/2023 16:06:35 Đã trả kết quả
13 H63.30.39-230504-0006 1 PHẠM MINH DƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 16:23:17 05/05/2023 16:23:17 Đã trả kết quả
14 H63.30.39-230504-0002 1 MAI KHẮC LỰC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:31:38 05/05/2023 09:31:38 Đã trả kết quả
15 H63.30.39-230504-0005 1 HOÀNG VĂN CHUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 16:10:17 05/05/2023 16:10:17 Đã trả kết quả
16 H63.30.39-230522-0003 1 BÀN KIM NÁY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:48:11 23/05/2023 09:48:11 Đã trả kết quả
17 H63.30.39-230522-0004 1 BÀN THỊ MỤI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:20:50 23/05/2023 10:20:50 Đã trả kết quả
18 H63.30.39-230523-0003 1 TRIỆU THỊ ON Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 11:01:00 24/05/2023 11:01:00 Đã trả kết quả
19 H63.30.39-230523-0007 1 HOÀNG THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:08:56 24/05/2023 16:08:56 Đã trả kết quả
20 H63.30.39-230518-0003 1 BÀN KIM PAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 09:46:40 19/05/2023 09:46:40 Đã trả kết quả
21 H63.30.39-230519-0003 1 LA THỊ NÁY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:32:38 22/05/2023 16:32:38 Đã trả kết quả
22 H63.30.39-230518-0004 1 NGUYỄN VĂN QUANG Đăng ký khai sinh 18/05/2023 10:12:34 19/05/2023 10:12:34 Đã trả kết quả
23 H63.30.39-230518-0008 1 BÀN THỊ SÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:44:44 19/05/2023 15:44:44 Đã trả kết quả
24 H63.30.39-230518-0010 1 LÝ TÒN KIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 16:20:39 19/05/2023 16:20:39 Đã trả kết quả
25 H63.30.39-230522-0005 1 BÀN THỊ BA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:40:17 23/05/2023 14:40:17 Đã trả kết quả
26 H63.30.39-230518-0007 1 TRIỆU TÒN NHẤT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:49:48 19/05/2023 10:49:48 Đã trả kết quả
27 H63.30.39-230519-0002 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:32:47 22/05/2023 08:32:47 Đã trả kết quả
28 H63.30.39-230516-0004 1 TRIỆU THỊ LAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:17:17 17/05/2023 16:17:17 Đã trả kết quả
29 H63.30.39-230523-0004 1 ĐẶNG QUÝ BẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 14:13:02 24/05/2023 14:13:02 Đã trả kết quả
30 H63.30.39-230523-0006 1 TRẦN VĂN CHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 14:19:47 24/05/2023 14:19:47 Đã trả kết quả
31 H63.30.39-230523-0005 1 NGUYỄN HOÀNG VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 14:17:06 24/05/2023 14:17:06 Đã trả kết quả
32 H63.30.39-230523-0001 1 PHÙNG XUÂN LEO Đăng ký kết hôn 23/05/2023 09:37:06 24/05/2023 09:37:06 Đã trả kết quả
33 H63.30.39-230518-0002 1 BÀN KIM PHẤY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 09:06:47 19/05/2023 09:06:47 Đã trả kết quả
34 H63.30.39-230519-0001 1 PHÙNG THỊ CẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:30:14 22/05/2023 08:30:14 Đã trả kết quả
35 H63.30.39-230524-0004 1 ĐẶNG VĂN THẮNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 24/05/2023 14:55:08 31/05/2023 14:55:08 Đã trả kết quả
36 H63.30.39-230524-0001 1 ĐẶNG THỊ TUYẾT TRINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 13:51:01 25/05/2023 13:51:01 Đã trả kết quả
37 H63.30.39-230529-0003 1 BÀN KIM KIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 13:59:05 30/05/2023 13:59:05 Đã trả kết quả
38 H63.30.39-230530-0001 1 HOÀNG VĂN GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:53:31 31/05/2023 08:53:31 Đã trả kết quả
39 H63.30.39-230530-0003 1 ĐẶNG QUÝ CHẠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:31:30 31/05/2023 09:31:30 Đã trả kết quả
40 H63.30.39-230525-0001 1 BÀN THỪA QUAN Đăng ký kết hôn 25/05/2023 09:01:09 26/05/2023 09:01:09 Đã trả kết quả
41 H63.30.39-230515-0001 1 BÀN KIM SÚ Đăng ký khai tử 15/05/2023 08:56:08 16/05/2023 08:56:08 Đã trả kết quả
42 H63.30.39-230529-0002 1 ĐẶNG KIM THỦY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 09:21:32 30/05/2023 09:21:32 Đã trả kết quả
43 H63.30.39-230525-0007 1 NGUYỄN THỊ THÊM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:56:30 26/05/2023 14:56:30 Đã trả kết quả
44 H63.30.39-230529-0008 1 BÀN THỊ KHÉ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:49:42 30/05/2023 15:49:42 Đã trả kết quả
45 H63.30.39-230529-0006 1 TRẦN VĂN CHINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:07:22 30/05/2023 14:07:22 Đã trả kết quả
46 H63.30.39-230529-0004 1 BÀN THỊ PHIN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:01:50 30/05/2023 14:01:50 Đã trả kết quả
47 H63.30.39-230529-0005 1 ĐẶNG THỊ MÙI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:04:40 30/05/2023 14:04:40 Đã trả kết quả
48 H63.30.39-230531-0001 1 BÀN KIM NHẤT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 07:59:34 01/06/2023 07:59:34 Đã trả kết quả
49 H63.30.39-230517-0002 1 ĐẶNG THỊ BÍ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:09:38 18/05/2023 09:09:38 Đã trả kết quả
50 H63.30.39-230530-0002 1 BÀN KIM KIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:01:43 31/05/2023 09:01:43 Đã trả kết quả
51 H63.30.39-230508-0004 1 NGUYỄN VĂN CHIẾN Đăng ký kết hôn 08/05/2023 16:20:29 09/05/2023 16:20:29 Đã trả kết quả
52 H63.30.39-230508-0003 1 LÝ THỊ LIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 11:15:15 09/05/2023 11:15:15 Đã trả kết quả
53 H63.30.39-230524-0002 1 NGUYÊN VĂN NGUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:05:04 25/05/2023 14:05:04 Đã trả kết quả
54 H63.30.39-230525-0004 1 LÊ QUỐC HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 13:47:21 26/05/2023 13:47:21 Đã trả kết quả
55 H63.30.39-230515-0004 1 TRIỆU THỊ TƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:26:00 16/05/2023 16:26:00 Đã trả kết quả
56 H63.30.39-230526-0003 1 TRẦN VĂN HỮU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:53:18 29/05/2023 15:53:18 Đã trả kết quả
57 H63.30.39-230517-0003 1 ĐẶNG THỊ BÍ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:12:01 18/05/2023 09:12:01 Đã trả kết quả
58 H63.30.39-230522-0002 1 ĐẶNG THỊ SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:43:42 23/05/2023 09:43:42 Đã trả kết quả
59 H63.30.39-230510-0002 1 BÀN TÒN CHÀY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 10:19:05 15/05/2023 10:19:05 Đã trả kết quả
60 H63.30.39-230509-0001 1 NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 09:12:43 10/05/2023 09:12:43 Đã trả kết quả
61 H63.30.39-230526-0001 1 LÝ THỊ PHÁY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:43:47 29/05/2023 14:43:47 Đã trả kết quả
62 H63.30.39-230517-0004 1 ĐẶNG KIM KHÉ Đăng ký kết hôn 17/05/2023 09:31:39 18/05/2023 09:31:39 Đã trả kết quả
63 H63.30.39-230517-0008 1 PHÙNG TÒN VƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:48:10 18/05/2023 14:48:10 Đã trả kết quả
64 H63.30.39-230508-0002 1 HOÀNG THỊ PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:49:30 09/05/2023 10:49:30 Đã trả kết quả
65 H63.30.39-230515-0002 1 TRIỆU THỪA HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 11:07:16 16/05/2023 11:07:16 Đã trả kết quả
66 H63.30.39-230517-0005 1 NGUYỄN VĂN NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 10:13:31 18/05/2023 10:13:31 Đã trả kết quả
67 H63.30.39-230517-0007 1 DOÃN HẢI SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 10:50:29 18/05/2023 10:50:29 Đã trả kết quả
68 H63.30.39-230516-0001 1 ĐẶNG THỊ NĂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:36:10 17/05/2023 09:36:10 Đã trả kết quả
69 H63.30.39-230517-0006 1 ĐẶNG THỊ LIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 10:17:26 18/05/2023 10:17:26 Đã trả kết quả
70 H63.30.39-230516-0003 1 TRẦN THỊ KHEN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:32:35 17/05/2023 10:32:35 Đã trả kết quả
71 H63.30.39-230518-0006 1 TRIỆU THỊ GÁC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:47:28 19/05/2023 10:47:28 Đã trả kết quả
72 H63.30.39-230505-0008 1 DOÃN THỊ NGỌC Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 15:26:29 10/05/2023 15:26:29 Đã trả kết quả
73 H63.30.39-230526-0002 1 ĐOÀN THỊ THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:47:29 29/05/2023 14:47:29 Đã trả kết quả
74 H63.30.39-230516-0002 1 BÀN KIM ON Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:39:19 17/05/2023 09:39:19 Đã trả kết quả
75 H63.30.39-230531-0003 1 BÀN THỊ TÂM Đăng ký khai sinh 31/05/2023 16:02:36 01/06/2023 16:02:36 Đã trả kết quả
76 H63.30.39-230518-0005 1 BÀN TÒN NHẤT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:39:08 19/05/2023 10:39:08 Đã trả kết quả
77 H63.30.39-230524-0005 1 PHÙNG TÒN VƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:05:49 25/05/2023 16:05:49 Đã trả kết quả
78 H63.30.39-230525-0003 1 NGUYỄN THỊ LIỀU Đăng ký khai tử 25/05/2023 11:05:12 26/05/2023 11:05:12 Đã trả kết quả
79 H63.30.39-230525-0002 1 ĐẶNG NHO TÀI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 11:06:33 30/05/2023 11:06:33 Đã trả kết quả
80 H63.30.39-230525-0006 1 BÀN TÒN KHÉ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 13:54:27 26/05/2023 13:54:27 Đã trả kết quả
81 H63.30.39-230517-0001 1 ĐẶNG THỊ NĂM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 08:40:59 18/05/2023 08:40:59 Đã trả kết quả
82 H63.30.39-230525-0005 1 ĐẶNG THỊ QUAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 13:51:06 26/05/2023 13:51:06 Đã trả kết quả
83 H63.30.39-230530-0004 1 ĐẶNG NHO ON Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:05:36 31/05/2023 14:05:36 Đã trả kết quả
84 H63.30.39-230531-0002 1 ĐẶNG THỊ TƯ Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 31/05/2023 10:53:21 01/06/2023 10:53:21 Đã trả kết quả
85 H63.30.39-230529-0007 1 LA THỊ PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:10:17 30/05/2023 14:10:17 Đã trả kết quả
86 H63.30.39-230529-0009 1 TRIỆU THỊ LIỀU Đăng ký khai tử 29/05/2023 16:08:20 30/05/2023 16:08:20 Đã trả kết quả
87 H63.30.39-230510-0003 1 BÀN PHÚ THẮNG Đăng ký khai sinh 10/05/2023 15:09:31 11/05/2023 15:09:31 Đã trả kết quả
88 H63.30.39-230524-0003 1 LÒ THỊ ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:07:24 25/05/2023 14:07:24 Đã trả kết quả
89 H63.30.39-230522-0001 1 BÀN THỊ QUAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:53:51 23/05/2023 08:53:51 Đã trả kết quả
90 H63.30.39-230510-0001 1 ĐẶNG QUÝ NĂM Đăng ký khai sinh 10/05/2023 09:46:06 11/05/2023 09:46:06 Đã trả kết quả
91 H63.30.39-230505-0009 1 MAI THỊ THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 16:20:31 08/05/2023 16:20:31 Đã trả kết quả
92 H63.30.39-230515-0003 1 ĐẶNG VĂN CHUNG Đăng ký kết hôn 15/05/2023 16:02:23 16/05/2023 16:02:23 Đã trả kết quả
93 H63.30.39-230518-0001 1 ĐẶNG THỊ CHẠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 09:01:30 19/05/2023 09:01:30 Đã trả kết quả
94 H63.30.39-230522-0006 1 LA THỊ VƯỢNG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 15:14:07 23/05/2023 15:14:07 Đã trả kết quả
95 H63.30.39-230518-0009 1 BÀN KIM SÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:51:28 19/05/2023 15:51:28 Đã trả kết quả