DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Vi���t Th��nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.39-230531-0002 1 ĐỖ NHÂM TÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 16:41:13 01/06/2023 16:41:13 Đã trả kết quả
2 H63.28.39-230531-0003 1 ĐỖ NHÂM TÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:42:59 01/06/2023 16:42:59 Đã trả kết quả
3 H63.28.39-230531-0001 1 LÊ THỊ LỤA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 10:51:59 02/06/2023 10:51:59 Đã trả kết quả