DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� Vi���t Th��nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.39-230505-0005 1 VŨ ĐỨC TÂM Đăng ký khai tử 05/05/2023 10:46:34 08/05/2023 10:46:34 Đã trả kết quả
2 H63.28.39-230505-0006 1 VŨ ĐỨC TÂM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 05/05/2023 10:47:40 08/05/2023 10:47:40 Đã trả kết quả
3 H63.28.39-230504-0009 1 ĐÀO THỊ NHẶN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 15:49:38 05/05/2023 15:49:38 Đã trả kết quả
4 H63.28.39-230504-0005 1 BÙI KHÁNH LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:58:11 05/05/2023 08:58:11 Đã trả kết quả
5 H63.28.39-230504-0007 1 ĐỖ MẠNH THẮNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 13:45:48 05/05/2023 13:45:48 Đã trả kết quả
6 H63.28.39-230508-0001 1 VŨ VĂN NAM Đăng ký kết hôn 08/05/2023 08:07:16 09/05/2023 08:07:16 Đã trả kết quả
7 H63.28.39-230425-0001 1 15/08/1955 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:27:34 30/05/2023 10:27:34 Đã trả kết quả
8 H63.28.39-230504-0003 1 ĐINH THỊ HƯNG Đăng ký khai sinh 04/05/2023 08:23:59 05/05/2023 08:23:59 Đã trả kết quả
9 H63.28.39-230505-0008 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 05/05/2023 15:18:43 08/05/2023 15:18:43 Đã trả kết quả
10 H63.28.39-230505-0004 1 LÊ XUÂN KHƯƠNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 07:23:18 09/05/2023 07:23:18 Đã trả kết quả
11 H63.28.39-230505-0002 1 NGUYỄN THỊ LĨNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 08:03:33 09/05/2023 08:03:33 Đã trả kết quả
12 H63.28.39-230505-0007 1 ĐỖ MẠNH THẮNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 05/05/2023 14:14:39 12/05/2023 14:14:39 Đã trả kết quả
13 H63.28.39-230504-0008 1 NGUYỄN VĂN TRUYỀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 15:43:53 05/05/2023 15:43:53 Đã trả kết quả
14 H63.28.39-230508-0002 1 HOÀNG THỊ DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:11:56 09/05/2023 09:11:56 Đã trả kết quả
15 H63.28.39-230505-0003 1 LÊ XUÂN KHƯƠNG Đăng ký khai sinh 05/05/2023 10:12:05 08/05/2023 10:12:05 Đã trả kết quả
16 H63.28.39-230425-0003 1 NGUYỄN THỊ HIỀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:54:55 30/05/2023 10:54:55 Đã trả kết quả
17 H63.28.39-230504-0006 1 LÊ THỊ LỤA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:55:37 05/05/2023 10:55:37 Đã trả kết quả
18 H63.28.39-230504-0002 1 ĐINH THỊ HƯNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 04/05/2023 10:21:38 05/05/2023 10:21:38 Đã trả kết quả
19 H63.28.39-230504-0004 1 ĐINH THỊ HƯNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 04/05/2023 10:22:25 05/05/2023 10:22:25 Đã trả kết quả
20 H63.28.39-230504-0001 1 ĐINH THỊ HƯNG Đăng ký khai sinh 04/05/2023 08:23:34 05/05/2023 08:23:34 Đã trả kết quả
21 H63.28.39-230508-0005 1 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 09:59:01 09/05/2023 09:59:01 Đã trả kết quả
22 H63.28.39-230508-0007 1 TRẦN THỊ HUỆ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 14:06:17 07/06/2023 14:06:17 Đã trả kết quả
23 H63.28.39-230518-0001 1 ĐÀO VĂN HIỂN Đăng ký lại khai sinh 18/05/2023 10:47:09 25/05/2023 10:47:09 Đã trả kết quả
24 H63.28.39-230509-0003 1 VŨ ĐỨC TÂM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 09/05/2023 16:17:26 10/05/2023 16:17:26 Đã trả kết quả
25 H63.28.39-230519-0005 1 TRẦN TRỌNG ĐÌNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 14:19:11 22/05/2023 14:19:11 Đã trả kết quả
26 H63.28.39-230519-0003 1 LÊ THỊ NIÊM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:12:17 22/05/2023 09:12:17 Đã trả kết quả
27 H63.28.39-230518-0003 1 NGUYỄN VĂN TRUYỀN Đăng ký lại khai sinh 18/05/2023 11:00:01 25/05/2023 11:00:01 Đã trả kết quả
28 H63.28.39-230523-0001 1 TRẦN XUÂN BẰNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 14:05:03 25/05/2023 14:05:03 Đã trả kết quả
29 H63.28.39-230515-0010 1 BÙI VĂN HÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 15:25:42 16/05/2023 15:25:42 Đã trả kết quả
30 H63.28.39-230519-0002 1 TRẦN THỊ TOAN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 08:34:05 22/05/2023 08:34:05 Đã trả kết quả
31 H63.28.39-230519-0006 1 PHAN VĂN TUẤT Đăng ký lại khai sinh 19/05/2023 14:44:55 26/05/2023 14:44:55 Đã trả kết quả
32 H63.28.39-230519-0004 1 VŨ VĂN THUẬT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:44:23 22/05/2023 10:44:23 Đã trả kết quả
33 H63.28.39-230524-0002 1 NGUYỄN VĂN NGUYÊN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 15:03:57 25/05/2023 15:03:57 Đã trả kết quả
34 H63.28.39-230531-0002 1 ĐỖ NHÂM TÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 16:41:13 01/06/2023 16:41:13 Đã trả kết quả
35 H63.28.39-230515-0009 1 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 14:48:36 18/05/2023 14:48:36 Đã trả kết quả
36 H63.28.39-230529-0002 1 TRẦN XUÂN BẰNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 14:35:56 30/05/2023 14:35:56 Đã trả kết quả
37 H63.28.39-230525-0006 1 NGUYỄN QUANG LỆ Đăng ký lại khai sinh 25/05/2023 10:18:37 01/06/2023 10:18:37 Đã trả kết quả
38 H63.28.39-230526-0003 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 26/05/2023 11:13:38 29/05/2023 11:13:38 Đã trả kết quả
39 H63.28.39-230524-0003 1 NGUYỄN VĂN SƠN Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 24/05/2023 15:38:17 25/05/2023 15:38:17 Đã trả kết quả
40 H63.28.39-230512-0002 1 CAO THỊ SEN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 14:43:51 15/05/2023 14:43:51 Đã trả kết quả
41 H63.28.39-230522-0001 1 NGUYỄN THỊ NHUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 08:41:23 25/05/2023 08:41:23 Đã trả kết quả
42 H63.28.39-230529-0004 1 NGUYỄN THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:10:20 30/05/2023 16:10:20 Đã trả kết quả
43 H63.28.39-230530-0001 1 TRẦN THỊ HIỂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:27:43 31/05/2023 16:27:43 Đã trả kết quả
44 H63.28.39-230526-0004 1 NGUYỄN VĂN NGUYÊN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 26/05/2023 15:51:34 29/05/2023 15:51:34 Đã trả kết quả
45 H63.28.39-230510-0004 1 VŨ ĐỨC TÂM Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 10/05/2023 16:01:54 17/05/2023 16:01:54 Đã trả kết quả
46 H63.28.39-230510-0002 1 LÊ XUÂN KHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:48:26 11/05/2023 14:48:26 Đã trả kết quả
47 H63.28.39-230512-0004 1 BÙI THỊ HƯƠNG GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:46:58 15/05/2023 15:46:58 Đã trả kết quả
48 H63.28.39-230512-0003 1 CAO THỊ SEN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:46:28 15/05/2023 14:46:28 Đã trả kết quả
49 H63.28.39-230509-0001 1 BÙI THỊ THƯ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/05/2023 15:43:58 10/05/2023 15:43:58 Đã trả kết quả
50 H63.28.39-230522-0003 1 NGUYỄN VĂN SƠN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 15:22:18 24/05/2023 15:22:18 Đã trả kết quả
51 H63.28.39-230526-0005 1 NGUYỄN VĂN NGUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:54:13 29/05/2023 15:54:13 Đã trả kết quả
52 H63.28.39-230517-0001 1 ĐỖ ĐÌNH VĂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 13:55:24 19/05/2023 13:55:24 Đã trả kết quả
53 H63.28.39-230515-0008 1 NGUYỄN THỊ BÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 11:10:31 16/05/2023 11:10:31 Đã trả kết quả
54 H63.28.39-230508-0003 1 BÙI KHÁNH LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:17:55 09/05/2023 09:17:55 Đã trả kết quả
55 H63.28.39-230508-0006 1 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 10:07:20 10/05/2023 10:07:20 Đã trả kết quả
56 H63.28.39-230515-0007 1 LÊ THỊ THÙY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:51:20 16/05/2023 10:51:20 Đã trả kết quả
57 H63.28.39-230512-0001 1 NGUYỄN THỊ THANH MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:31:38 15/05/2023 08:31:38 Đã trả kết quả
58 H63.28.39-230515-0001 1 BÙI THỊ HƯƠNG GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 07:39:18 16/05/2023 07:39:18 Đã trả kết quả
59 H63.28.39-230515-0003 1 PHẠM THỊ CHINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:35:53 16/05/2023 10:35:53 Đã trả kết quả
60 H63.28.39-230510-0003 1 NGUYỄN THỊ HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:53:22 11/05/2023 15:53:22 Đã trả kết quả
61 H63.28.39-230509-0002 1 NGUYỄN THỊ ĐÀO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:33:19 10/05/2023 15:33:19 Đã trả kết quả
62 H63.28.39-230515-0011 1 BÙI VĂN HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:26:43 16/05/2023 15:26:43 Đã trả kết quả
63 H63.28.39-230517-0002 1 NGUYỄN THỊ ĐÀO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:07:11 18/05/2023 15:07:11 Đã trả kết quả
64 H63.28.39-230515-0005 1 LÊ THỊ THÙY Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 10:38:26 16/05/2023 10:38:26 Đã trả kết quả
65 H63.28.39-230515-0002 1 TRẦN THỊ HẬU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:34:41 16/05/2023 10:34:41 Đã trả kết quả
66 H63.28.39-230515-0004 1 NGUYỄN THỊ NHƯỜNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 10:37:15 16/05/2023 10:37:15 Đã trả kết quả
67 H63.28.39-230519-0007 1 NGUYỄN HỒNG GẤM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:40:18 22/05/2023 15:40:18 Đã trả kết quả
68 H63.28.39-230518-0002 1 ĐÀO VĂN KẾ Đăng ký lại khai sinh 18/05/2023 10:54:08 25/05/2023 10:54:08 Đã trả kết quả
69 H63.28.39-230525-0001 1 NGUYỄN THỊ ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:05:34 26/05/2023 08:05:34 Đã trả kết quả
70 H63.28.39-230525-0002 1 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 08:35:48 26/05/2023 08:35:48 Đã trả kết quả
71 H63.28.39-230525-0003 1 LÊ VĂN THẬN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 09:12:35 26/05/2023 09:12:35 Đã trả kết quả
72 H63.28.39-230525-0004 1 TRẦN VĂN PHONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:54:54 26/05/2023 08:54:54 Đã trả kết quả
73 H63.28.39-230515-0012 1 NGUYỄN THỊ HẰNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 15:27:56 16/05/2023 15:27:56 Đã trả kết quả
74 H63.28.39-230516-0002 1 PHẠM KIM KHÔI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:41:26 17/05/2023 14:41:26 Đã trả kết quả
75 H63.28.39-230510-0001 1 TRẦN QUỐC TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 10:31:51 11/05/2023 10:31:51 Đã trả kết quả
76 H63.28.39-230531-0003 1 ĐỖ NHÂM TÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:42:59 01/06/2023 16:42:59 Đã trả kết quả
77 H63.28.39-230526-0001 1 THẠCH THỊ THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:07:39 29/05/2023 10:07:39 Đã trả kết quả
78 H63.28.39-230525-0007 1 TRƯƠNG THỊ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:09:56 26/05/2023 15:09:56 Đã trả kết quả
79 H63.28.39-230523-0002 1 LÊ THỊ BÍCH HUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 14:10:37 24/05/2023 14:10:37 Đã trả kết quả
80 H63.28.39-230526-0006 1 NGUYỄN VĂN NGUYÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 15:55:24 29/05/2023 15:55:24 Đã trả kết quả
81 H63.28.39-230526-0002 1 LÊ THỊ LAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 10:42:37 30/05/2023 10:42:37 Đã trả kết quả
82 H63.28.39-230531-0001 1 LÊ THỊ LỤA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 10:51:59 02/06/2023 10:51:59 Đã trả kết quả
83 H63.28.39-230529-0003 1 HOÀNG VĂN SỬU Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 14:39:01 30/05/2023 14:39:01 Đã trả kết quả
84 H63.28.39-230505-0009 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 15:20:08 08/05/2023 15:20:08 Đã trả kết quả
85 H63.28.39-230525-0005 1 TRẦN MẠNH HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:56:38 26/05/2023 08:56:38 Đã trả kết quả
86 H63.28.39-230508-0008 1 ĐỖ THỊ THỊNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 15:35:15 09/05/2023 15:35:15 Đã trả kết quả
87 H63.28.39-230517-0003 1 LÊ QUANG KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:54:55 18/05/2023 15:54:55 Đã trả kết quả
88 H63.28.39-230515-0006 1 NGUYỄN THỊ NHƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:49:57 16/05/2023 10:49:57 Đã trả kết quả
89 H63.28.39-230522-0002 1 ĐỖ THỊ VÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 10:28:18 24/05/2023 10:28:18 Đã trả kết quả
90 H63.28.39-230519-0001 1 BÙI VĂN DƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 07:39:55 22/05/2023 07:39:55 Đã trả kết quả
91 H63.28.39-230508-0004 1 HOÀNG KIỀU OANH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 09:56:04 09/05/2023 09:56:04 Đã trả kết quả
92 H63.28.39-230516-0001 1 LÊ THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:35:44 17/05/2023 09:35:44 Đã trả kết quả
93 H63.28.39-230518-0004 1 VŨ THỊ THÚY Đăng ký lại khai sinh 18/05/2023 11:07:09 25/05/2023 11:07:09 Đã trả kết quả
94 H63.28.39-230529-0001 1 NGUYỄN THỊ VI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 14:32:18 30/05/2023 14:32:18 Đã trả kết quả
95 H63.28.39-230524-0001 1 NGUYỄN VĂN NGUYÊN Đăng ký khai tử 24/05/2023 14:34:26 25/05/2023 14:34:26 Đã trả kết quả