DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Xu��n ��i
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.40-230525-0004 1 LÃ THỊ DUYÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 10:40:07 26/06/2023 10:40:07 Đã trả kết quả
2 H63.30.40-230531-0002 1 ĐẶNG THỊ CHÍNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 14:35:30 02/06/2023 14:35:30 Đã trả kết quả
3 H63.30.40-230531-0001 1 VŨ THỊ TRÒN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 08:32:10 01/06/2023 08:32:10 Đã trả kết quả
4 H63.30.40-230525-0005 1 BÙI VĂN CƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 17:09:22 26/06/2023 17:09:22 Đã trả kết quả
5 H63.30.40-230525-0008 1 TRẦN HUY SỬ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 17:07:09 26/06/2023 17:07:09 Đã trả kết quả
6 H63.30.40-230525-0007 1 HOÀNG THỊ LOAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 17:07:30 26/06/2023 17:07:30 Đã trả kết quả