DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� Xu��n ��i
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.40-230505-0005 1 HOÀNG THỊ LỊCH Đăng ký khai tử 05/05/2023 09:56:57 08/05/2023 09:56:57 Đã trả kết quả
2 H63.30.40-230505-0003 1 NGUYỄN VĂN TRUNG Đăng ký khai tử 05/05/2023 09:58:03 08/05/2023 09:58:03 Đã trả kết quả
3 H63.30.40-230504-0003 1 ĐĂNG VĂN DŨNG Đăng ký khai sinh 04/05/2023 14:59:04 05/05/2023 14:59:04 Đã trả kết quả
4 H63.30.40-230504-0005 1 PHẠM QUANG TẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 16:15:41 05/05/2023 16:15:41 Đã trả kết quả
5 H63.30.40-230505-0007 1 TRẦN QUYẾT THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:59:49 08/05/2023 10:59:49 Đã trả kết quả
6 H63.30.40-230505-0001 1 CHU THỊ DIỆU HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:04:08 08/05/2023 08:04:08 Đã trả kết quả
7 H63.30.40-230504-0004 1 ĐOÀN VĂN THỎA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 16:08:46 05/05/2023 16:08:46 Đã trả kết quả
8 H63.30.40-230505-0002 1 NGUYỄN HỒNG CÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:25:53 08/05/2023 08:25:53 Đã trả kết quả
9 H63.30.40-230505-0006 1 VŨ THỊ BÍCH LIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:52:00 08/05/2023 09:52:00 Đã trả kết quả
10 H63.30.40-230508-0001 1 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 08:52:17 11/05/2023 08:52:17 Đã trả kết quả
11 H63.30.40-230428-0001 1 BÙI DUY HOÀ Đăng ký khai sinh 28/04/2023 09:19:33 04/05/2023 09:19:33 Đã trả kết quả
12 H63.30.40-230504-0001 1 NGUYỄN THỊ TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:09:59 05/05/2023 14:09:59 Đã trả kết quả
13 H63.30.40-230504-0002 1 CAO ĐỨC ĐẠT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:19:17 05/05/2023 14:19:17 Đã trả kết quả
14 H63.30.40-230505-0004 1 HOÀNG HUYỀN TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:17:45 08/05/2023 09:17:45 Đã trả kết quả
15 H63.30.40-230427-0005 1 HÀ THỊ HÀNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 14:43:13 01/06/2023 14:43:13 Đã trả kết quả
16 H63.30.40-230524-0005 1 DOÃN VĂN HẢI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 10:09:04 25/05/2023 10:09:04 Đã trả kết quả
17 H63.30.40-230524-0007 1 HOÀNG THỊ TUYẾT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 13:48:37 25/05/2023 13:48:37 Đã trả kết quả
18 H63.30.40-230524-0008 1 VŨ MAI TUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:28:13 25/05/2023 14:28:13 Đã trả kết quả
19 H63.30.40-230522-0001 1 NGUYỄN THỊ SÁU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:14:42 23/05/2023 10:14:42 Đã trả kết quả
20 H63.30.40-230510-0003 1 VŨ THỊ PHÚ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 10/05/2023 09:52:46 11/05/2023 09:52:46 Đã trả kết quả
21 H63.30.40-230522-0005 1 LÃ VĂN LƯƠNG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:40:00 23/05/2023 14:40:00 Đã trả kết quả
22 H63.30.40-230522-0006 1 TRẦN VĂN TRƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 14:54:38 24/05/2023 14:54:38 Đã trả kết quả
23 H63.30.40-230522-0002 1 TRẦN THỊ THƠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:21:02 23/05/2023 10:21:02 Đã trả kết quả
24 H63.30.40-230522-0003 1 ĐINH THỊ HỒNG VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:28:06 23/05/2023 10:28:06 Đã trả kết quả
25 H63.30.40-230524-0004 1 VŨ VĂN NGUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:52:57 25/05/2023 09:52:57 Đã trả kết quả
26 H63.30.40-230519-0002 1 BÙI NGỌC KHANG Đăng ký khai sinh 19/05/2023 10:17:18 22/05/2023 10:17:18 Đã trả kết quả
27 H63.30.40-230524-0003 1 BÙI BẢO NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:37:42 25/05/2023 09:37:42 Đã trả kết quả
28 H63.30.40-230519-0003 1 VŨ VĂN CHƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 16:11:40 23/05/2023 16:11:40 Đã trả kết quả
29 H63.30.40-230522-0004 1 HOÀNG THỊ HOA Đăng ký kết hôn 22/05/2023 11:02:48 29/05/2023 11:02:48 Đã trả kết quả
30 H63.30.40-230515-0002 1 HOÀNG THẾ VINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 10:25:47 17/05/2023 10:25:47 Đã trả kết quả
31 H63.30.40-230515-0001 1 BÙI THỊ LAN HÒA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:38:53 16/05/2023 08:38:53 Đã trả kết quả
32 H63.30.40-230529-0002 1 HÀ THỊ THƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:31:36 30/05/2023 10:31:36 Đã trả kết quả
33 H63.30.40-230511-0003 1 HÀ THỊ ĐĨNH Đăng ký lại khai sinh 11/05/2023 09:50:57 18/05/2023 09:50:57 Đã trả kết quả
34 H63.30.40-230511-0001 1 HÀ VĂN SONG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 08:06:11 15/05/2023 08:06:11 Đã trả kết quả
35 H63.30.40-230511-0004 1 VŨ THỊ THU HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 10:05:42 12/05/2023 10:05:42 Đã trả kết quả
36 H63.30.40-230512-0003 1 VŨ THỊ HẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:44:59 15/05/2023 08:44:59 Đã trả kết quả
37 H63.30.40-230512-0005 1 ĐOÀN VĂN QUÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 11:18:48 15/05/2023 11:18:48 Đã trả kết quả
38 H63.30.40-230530-0004 1 ĐỖ THỊ CẨM NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:12:21 31/05/2023 14:12:21 Đã trả kết quả
39 H63.30.40-230525-0006 1 NGUYỄN VĂN TRUNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 25/05/2023 17:09:03 01/06/2023 17:09:03 Đã trả kết quả
40 H63.30.40-230510-0002 1 VŨ THỊ TRÒN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 09:03:37 15/05/2023 09:03:37 Đã trả kết quả
41 H63.30.40-230512-0001 1 TỐNG THỊ VỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:14:26 15/05/2023 08:14:26 Đã trả kết quả
42 H63.30.40-230509-0004 1 VŨ THỊ ÉN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 14:49:46 12/05/2023 14:49:46 Đã trả kết quả
43 H63.30.40-230519-0001 1 PHẠM ĐỖ TRÀ MY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 07:42:28 22/05/2023 07:42:28 Đã trả kết quả
44 H63.30.40-230508-0002 1 KHƯƠNG THỊ HỌA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:47:29 09/05/2023 08:47:29 Đã trả kết quả
45 H63.30.40-230508-0004 1 VŨ THỊ BÍCH LIÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 14:32:57 11/05/2023 14:32:57 Đã trả kết quả
46 H63.30.40-230525-0002 1 PHẠM THỊ THÀNH Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 25/05/2023 08:40:25 29/05/2023 08:40:25 Đã trả kết quả
47 H63.30.40-230511-0002 1 NGUYỄN TRỌNG ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:09:11 12/05/2023 09:09:11 Đã trả kết quả
48 H63.30.40-230525-0001 1 NGUYỄN CHÍ BIỂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 07:51:45 26/05/2023 07:51:45 Đã trả kết quả
49 H63.30.40-230510-0001 1 TRẦN THỊ THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 07:59:43 11/05/2023 07:59:43 Đã trả kết quả
50 H63.30.40-230510-0004 1 TRẦN VĂN BẮC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:44:37 11/05/2023 09:44:37 Đã trả kết quả
51 H63.30.40-230517-0002 1 TRẦN VĂN PHÚ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 14:34:57 18/05/2023 14:34:57 Đã trả kết quả
52 H63.30.40-230517-0001 1 LÊ THỊ NGA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 08:46:42 19/05/2023 08:46:42 Đã trả kết quả
53 H63.30.40-230508-0003 1 ĐẶNG XUÂN CHIẾN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 14:37:27 11/05/2023 14:37:27 Đã trả kết quả
54 H63.30.40-230509-0002 1 LÊ NGỌC TƯỞNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 10:43:16 11/05/2023 10:43:16 Đã trả kết quả
55 H63.30.40-230515-0003 1 PHẠM TRUNG TIẾN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 15:11:42 16/05/2023 15:11:42 Đã trả kết quả
56 H63.30.40-230516-0001 1 LƯƠNG THÙY LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 08:32:12 17/05/2023 08:32:12 Đã trả kết quả
57 H63.30.40-230509-0001 1 HÀ THỊ HỒI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 09:44:36 11/05/2023 09:44:36 Đã trả kết quả
58 H63.30.40-230518-0001 1 DƯƠNG KIM VƯỢNG Đăng ký kết hôn 18/05/2023 09:11:10 19/05/2023 09:11:10 Đã trả kết quả
59 H63.30.40-230512-0002 1 TRẦN THỊ NGÂN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 08:37:28 17/05/2023 08:37:28 Đã trả kết quả
60 H63.30.40-230518-0002 1 NGUYỄN XUÂN MẬU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 09:34:06 22/05/2023 09:34:06 Đã trả kết quả
61 H63.30.40-230510-0009 1 NGUYỄN VĂN THÁI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 14:50:55 12/05/2023 14:50:55 Đã trả kết quả
62 H63.30.40-230524-0002 1 TRẦN VIỆT HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:24:59 25/05/2023 09:24:59 Đã trả kết quả
63 H63.30.40-230525-0003 1 TRẦN THỊ HƯƠNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 14:16:49 26/05/2023 14:16:49 Đã trả kết quả
64 H63.30.40-230518-0003 1 NGUYỄN PHƯƠNG THÙY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 16:30:55 19/05/2023 16:30:55 Đã trả kết quả
65 H63.30.40-230509-0003 1 VŨ TƯỜNG VI Đăng ký kết hôn 09/05/2023 13:55:53 10/05/2023 13:55:53 Đã trả kết quả
66 H63.30.40-230524-0006 1 NGUYỄN THỊ THU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 11:34:55 25/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
67 H63.30.40-230512-0004 1 TRẦN VĂN NGUYÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 10:08:34 15/05/2023 10:08:34 Đã trả kết quả
68 H63.30.40-230510-0008 1 TRỊNH THỊ TÁM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 10/05/2023 14:06:55 11/05/2023 14:06:55 Đã trả kết quả
69 H63.30.40-230530-0001 1 HOÀNG LAN PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:34:10 31/05/2023 08:34:10 Đã trả kết quả
70 H63.30.40-230516-0002 1 CAO THỊ THÊM Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 16/05/2023 13:48:55 18/05/2023 13:48:55 Đã trả kết quả
71 H63.30.40-230524-0001 1 HÀ VĂN THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:26:58 25/05/2023 08:26:58 Đã trả kết quả