DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� X�� H���
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.30-230531-0002 1 GIÀNG A MUA Đăng ký khai sinh 31/05/2023 08:40:28 01/06/2023 08:40:28 Đã trả kết quả
2 H63.27.30-230531-0003 1 SÙNG A CHU Đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:40:52 01/06/2023 10:40:52 Đã trả kết quả
3 H63.27.30-230531-0008 1 SÙNG A KÝ Đăng ký kết hôn 31/05/2023 15:59:09 01/06/2023 15:59:09 Đã trả kết quả
4 H63.27.30-230531-0004 1 SÙNG A CHU Đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:45:01 01/06/2023 10:45:01 Đã trả kết quả
5 H63.27.30-230531-0006 1 THÀO A SINH Đăng ký khai sinh 31/05/2023 15:03:09 01/06/2023 15:03:09 Đã trả kết quả
6 H63.27.30-230531-0005 1 THÀO A SINH Đăng ký khai sinh 31/05/2023 14:58:57 01/06/2023 14:58:57 Đã trả kết quả
7 H63.27.30-230531-0001 1 GIÀNG A MUA Đăng ký khai sinh 31/05/2023 08:36:39 01/06/2023 08:36:39 Đã trả kết quả
8 H63.27.30-230531-0007 1 GIÀNG A TRỒNG Đăng ký kết hôn 31/05/2023 15:54:27 01/06/2023 15:54:27 Đã trả kết quả