DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� X�� H���
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.30-230505-0003 1 THÀO A SINH Đăng ký kết hôn 05/05/2023 15:47:42 08/05/2023 15:47:42 Đã trả kết quả
2 H63.27.30-230505-0001 1 GIÀNG A CHUA Đăng ký khai sinh 05/05/2023 09:45:00 08/05/2023 09:45:00 Đã trả kết quả
3 H63.27.30-230524-0005 1 MÙA A CHỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 11:20:55 25/05/2023 11:20:55 Đã trả kết quả
4 H63.27.30-230524-0004 1 MÙA A CHỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 11:19:46 25/05/2023 11:19:46 Đã trả kết quả
5 H63.27.30-230524-0001 1 VÀNG THỊ CU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 08:43:31 29/05/2023 08:43:31 Đã trả kết quả
6 H63.27.30-230524-0007 1 GIÀNG THỊ CÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 11:24:31 25/05/2023 11:24:31 Đã trả kết quả
7 H63.27.30-230524-0006 1 MÙA A CHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 11:22:31 25/05/2023 11:22:31 Đã trả kết quả
8 H63.27.30-230519-0013 1 VÀNG THỊ PÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:33:09 22/05/2023 09:33:09 Đã trả kết quả
9 H63.27.30-230505-0002 1 GIÀNG THỊ MAO Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 15:28:13 10/05/2023 15:28:13 Đã trả kết quả
10 H63.27.30-230519-0007 1 HẢNG THỊ VẾ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:21:29 22/05/2023 09:21:29 Đã trả kết quả
11 H63.27.30-230519-0005 1 VÀNG A GIÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:18:53 22/05/2023 09:18:53 Đã trả kết quả
12 H63.27.30-230519-0003 1 THÀO THỊ TANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:34:06 22/05/2023 08:34:06 Đã trả kết quả
13 H63.27.30-230517-0008 1 MÙA A CHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:13:47 18/05/2023 16:13:47 Đã trả kết quả
14 H63.27.30-230517-0010 1 HẢNG THỊ SÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:19:47 18/05/2023 16:19:47 Đã trả kết quả
15 H63.27.30-230519-0002 1 PHÀNG THỊ LÌA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:32:53 22/05/2023 08:32:53 Đã trả kết quả
16 H63.27.30-230517-0011 1 HỜ THỊ GIỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:21:35 18/05/2023 16:21:35 Đã trả kết quả
17 H63.27.30-230519-0001 1 VÀNG A TRÁNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:31:12 22/05/2023 08:31:12 Đã trả kết quả
18 H63.27.30-230519-0008 1 MÙA A SANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:22:52 22/05/2023 09:22:52 Đã trả kết quả
19 H63.27.30-230519-0010 1 MÙA A SỒNG SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:25:21 22/05/2023 09:25:21 Đã trả kết quả
20 H63.27.30-230519-0014 1 SÙNG A TÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:34:34 22/05/2023 09:34:34 Đã trả kết quả
21 H63.27.30-230522-0003 1 GIÀNG THỊ SÚA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 15:59:27 25/05/2023 15:59:27 Đã trả kết quả
22 H63.27.30-230531-0002 1 GIÀNG A MUA Đăng ký khai sinh 31/05/2023 08:40:28 01/06/2023 08:40:28 Đã trả kết quả
23 H63.27.30-230515-0004 1 GIÀNG A VƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:34:35 16/05/2023 16:34:35 Đã trả kết quả
24 H63.27.30-230509-0001 1 NGÔ THỊ VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 11:05:13 10/05/2023 11:05:13 Đã trả kết quả
25 H63.27.30-230515-0011 1 HỜ A SÚA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:50:29 16/05/2023 16:50:29 Đã trả kết quả
26 H63.27.30-230526-0003 1 THÀO A CHỔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:16:53 29/05/2023 08:16:53 Đã trả kết quả
27 H63.27.30-230517-0012 1 MÙA A DUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:23:14 18/05/2023 16:23:14 Đã trả kết quả
28 H63.27.30-230530-0001 1 MÙA A TỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 07:06:18 31/05/2023 07:06:18 Đã trả kết quả
29 H63.27.30-230529-0001 1 THÀO A KHAY Đăng ký khai tử 29/05/2023 15:34:16 30/05/2023 15:34:16 Đã trả kết quả
30 H63.27.30-230508-0002 1 GIÀNG A TRỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 11:00:01 09/05/2023 11:00:01 Đã trả kết quả
31 H63.27.30-230508-0001 1 HỜ A DINH Đăng ký khai sinh 08/05/2023 09:57:43 09/05/2023 09:57:43 Đã trả kết quả
32 H63.27.30-230531-0003 1 SÙNG A CHU Đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:40:52 01/06/2023 10:40:52 Đã trả kết quả
33 H63.27.30-230522-0002 1 VÀNG A GÂU Đăng ký khai tử 22/05/2023 14:54:46 23/05/2023 14:54:46 Đã trả kết quả
34 H63.27.30-230509-0004 1 VÀNG A PHẾNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:11:41 10/05/2023 15:11:41 Đã trả kết quả
35 H63.27.30-230509-0005 1 SÙNG THỊ CHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:14:22 10/05/2023 15:14:22 Đã trả kết quả
36 H63.27.30-230515-0013 1 HỜ A CHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 17:05:31 16/05/2023 17:05:31 Đã trả kết quả
37 H63.27.30-230529-0002 1 MÙA THỊ KIÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 15:38:41 01/06/2023 15:38:41 Đã trả kết quả
38 H63.27.30-230515-0002 1 GIÀNG A CỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:30:25 16/05/2023 16:30:25 Đã trả kết quả
39 H63.27.30-230515-0012 1 VÀNG A VỪ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 17:04:18 16/05/2023 17:04:18 Đã trả kết quả
40 H63.27.30-230517-0009 1 HẢNG THỊ SÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:18:44 18/05/2023 16:18:44 Đã trả kết quả
41 H63.27.30-230515-0009 1 HỜ A LỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:47:05 16/05/2023 16:47:05 Đã trả kết quả
42 H63.27.30-230509-0003 1 GIÀNG THỊ CHA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:09:19 10/05/2023 15:09:19 Đã trả kết quả
43 H63.27.30-230515-0003 1 GIÀNG A VƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:32:53 16/05/2023 16:32:53 Đã trả kết quả
44 H63.27.30-230515-0006 1 SÙNG A DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:40:50 16/05/2023 16:40:50 Đã trả kết quả
45 H63.27.30-230510-0002 1 TRANG THỊ LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:42:55 11/05/2023 09:42:55 Đã trả kết quả
46 H63.27.30-230509-0002 1 MÙA THỊ CU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 11:33:43 12/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
47 H63.27.30-230517-0003 1 VÀNG A DÌNH Đăng ký khai sinh 17/05/2023 10:33:52 18/05/2023 10:33:52 Đã trả kết quả
48 H63.27.30-230515-0014 1 HỜ A CHỜ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 17:06:42 16/05/2023 17:06:42 Đã trả kết quả
49 H63.27.30-230515-0015 1 TRÁNG A SU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 17:08:13 16/05/2023 17:08:13 Đã trả kết quả
50 H63.27.30-230515-0008 1 GIÀNG THỊ GIÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:45:38 16/05/2023 16:45:38 Đã trả kết quả
51 H63.27.30-230516-0001 1 PHÀNG THỊ PLÀ Đăng ký khai sinh 16/05/2023 09:12:22 17/05/2023 09:12:22 Đã trả kết quả
52 H63.27.30-230515-0016 1 HỜ THỊ TRÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 17:09:24 16/05/2023 17:09:24 Đã trả kết quả
53 H63.27.30-230517-0013 1 THÀO A PHỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:24:46 18/05/2023 16:24:46 Đã trả kết quả
54 H63.27.30-230515-0010 1 HỜ A LỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:48:35 16/05/2023 16:48:35 Đã trả kết quả
55 H63.27.30-230517-0006 1 GIÀNG A CHÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:10:06 18/05/2023 16:10:06 Đã trả kết quả
56 H63.27.30-230517-0002 1 HỜ A KHUA Đăng ký khai sinh 17/05/2023 10:24:14 18/05/2023 10:24:14 Đã trả kết quả
57 H63.27.30-230516-0002 1 HỜ A KHUA Đăng ký kết hôn 16/05/2023 09:29:24 17/05/2023 09:29:24 Đã trả kết quả
58 H63.27.30-230517-0007 1 THÀO THỊ CA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:11:48 18/05/2023 16:11:48 Đã trả kết quả
59 H63.27.30-230517-0005 1 GIÀNG A NÊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:08:33 18/05/2023 16:08:33 Đã trả kết quả
60 H63.27.30-230524-0003 1 GIÀNG A MUA Đăng ký kết hôn 24/05/2023 10:36:44 25/05/2023 10:36:44 Đã trả kết quả
61 H63.27.30-230508-0003 1 MÙA THỊ CA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 11:06:43 09/05/2023 11:06:43 Đã trả kết quả
62 H63.27.30-230510-0001 1 VÀNG A SỬ Đăng ký khai tử 10/05/2023 08:56:41 11/05/2023 08:56:41 Đã trả kết quả
63 H63.27.30-230531-0008 1 SÙNG A KÝ Đăng ký kết hôn 31/05/2023 15:59:09 01/06/2023 15:59:09 Đã trả kết quả
64 H63.27.30-230531-0004 1 SÙNG A CHU Đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:45:01 01/06/2023 10:45:01 Đã trả kết quả
65 H63.27.30-230531-0006 1 THÀO A SINH Đăng ký khai sinh 31/05/2023 15:03:09 01/06/2023 15:03:09 Đã trả kết quả
66 H63.27.30-230529-0003 1 VÀNG THỊ MỈ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 15:42:36 01/06/2023 15:42:36 Đã trả kết quả
67 H63.27.30-230526-0001 1 HỜ A TỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:14:00 29/05/2023 08:14:00 Đã trả kết quả
68 H63.27.30-230515-0001 1 GIÀNG A THÀO Đăng ký kết hôn 15/05/2023 16:06:51 16/05/2023 16:06:51 Đã trả kết quả
69 H63.27.30-230510-0003 1 VÀNG THỊ MỶ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:44:27 11/05/2023 09:44:27 Đã trả kết quả
70 H63.27.30-230517-0004 1 GIÀNG A NHÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:07:03 18/05/2023 16:07:03 Đã trả kết quả
71 H63.27.30-230510-0005 1 GIÀNG THỊ PÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:06:58 11/05/2023 14:06:58 Đã trả kết quả
72 H63.27.30-230519-0004 1 MÙA THỊ DUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:17:37 22/05/2023 09:17:37 Đã trả kết quả
73 H63.27.30-230515-0005 1 SÙNG THỊ LẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:36:09 16/05/2023 16:36:09 Đã trả kết quả
74 H63.27.30-230522-0001 1 GIÀNG A THÀO Đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:47:49 23/05/2023 14:47:49 Đã trả kết quả
75 H63.27.30-230531-0005 1 THÀO A SINH Đăng ký khai sinh 31/05/2023 14:58:57 01/06/2023 14:58:57 Đã trả kết quả
76 H63.27.30-230526-0002 1 MÙA A CU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:15:18 29/05/2023 08:15:18 Đã trả kết quả
77 H63.27.30-230519-0012 1 MÙA A CU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:29:59 22/05/2023 09:29:59 Đã trả kết quả
78 H63.27.30-230524-0002 1 SÙNG A CHU Đăng ký kết hôn 24/05/2023 10:17:44 25/05/2023 10:17:44 Đã trả kết quả
79 H63.27.30-230531-0001 1 GIÀNG A MUA Đăng ký khai sinh 31/05/2023 08:36:39 01/06/2023 08:36:39 Đã trả kết quả
80 H63.27.30-230510-0004 1 VÀNG THỊ MỶ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:45:41 11/05/2023 09:45:41 Đã trả kết quả
81 H63.27.30-230517-0001 1 HỜ A KHUA Đăng ký khai sinh 17/05/2023 10:22:33 18/05/2023 10:22:33 Đã trả kết quả
82 H63.27.30-230519-0006 1 PHÀNG THỊ CHÌA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:20:07 22/05/2023 09:20:07 Đã trả kết quả
83 H63.27.30-230519-0009 1 MÙA A SỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:23:55 22/05/2023 09:23:55 Đã trả kết quả
84 H63.27.30-230519-0011 1 GIÀNG THỊ CHÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:27:40 22/05/2023 09:27:40 Đã trả kết quả
85 H63.27.30-230515-0007 1 GIÀNG THỊ DỦ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:43:25 16/05/2023 16:43:25 Đã trả kết quả
86 H63.27.30-230531-0007 1 GIÀNG A TRỒNG Đăng ký kết hôn 31/05/2023 15:54:27 01/06/2023 15:54:27 Đã trả kết quả