DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Xã Xà Hồ
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.30-230505-0003 1 THÀO A SINH Đăng ký kết hôn 05/05/2023 15:47:42 08/05/2023 15:47:42 Đã trả kết quả
2 H63.27.30-230505-0001 1 GIÀNG A CHUA Đăng ký khai sinh 05/05/2023 09:45:00 08/05/2023 09:45:00 Đã trả kết quả
3 H63.27.30-230524-0005 1 MÙA A CHỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 11:20:55 25/05/2023 11:20:55 Đã trả kết quả
4 H63.27.30-230524-0004 1 MÙA A CHỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 11:19:46 25/05/2023 11:19:46 Đã trả kết quả
5 H63.27.30-230524-0001 1 VÀNG THỊ CU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 08:43:31 29/05/2023 08:43:31 Đã trả kết quả
6 H63.27.30-230524-0007 1 GIÀNG THỊ CÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 11:24:31 25/05/2023 11:24:31 Đã trả kết quả
7 H63.27.30-230524-0006 1 MÙA A CHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 11:22:31 25/05/2023 11:22:31 Đã trả kết quả
8 H63.27.30-230519-0013 1 VÀNG THỊ PÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:33:09 22/05/2023 09:33:09 Đã trả kết quả
9 H63.27.30-230505-0002 1 GIÀNG THỊ MAO Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 15:28:13 10/05/2023 15:28:13 Đã trả kết quả
10 H63.27.30-230519-0007 1 HẢNG THỊ VẾ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:21:29 22/05/2023 09:21:29 Đã trả kết quả
11 H63.27.30-230519-0005 1 VÀNG A GIÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:18:53 22/05/2023 09:18:53 Đã trả kết quả
12 H63.27.30-230519-0003 1 THÀO THỊ TANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:34:06 22/05/2023 08:34:06 Đã trả kết quả
13 H63.27.30-230517-0008 1 MÙA A CHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:13:47 18/05/2023 16:13:47 Đã trả kết quả
14 H63.27.30-230517-0010 1 HẢNG THỊ SÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:19:47 18/05/2023 16:19:47 Đã trả kết quả
15 H63.27.30-230519-0002 1 PHÀNG THỊ LÌA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:32:53 22/05/2023 08:32:53 Đã trả kết quả
16 H63.27.30-230517-0011 1 HỜ THỊ GIỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:21:35 18/05/2023 16:21:35 Đã trả kết quả
17 H63.27.30-230519-0001 1 VÀNG A TRÁNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:31:12 22/05/2023 08:31:12 Đã trả kết quả
18 H63.27.30-230519-0008 1 MÙA A SANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:22:52 22/05/2023 09:22:52 Đã trả kết quả
19 H63.27.30-230519-0010 1 MÙA A SỒNG SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:25:21 22/05/2023 09:25:21 Đã trả kết quả
20 H63.27.30-230519-0014 1 SÙNG A TÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:34:34 22/05/2023 09:34:34 Đã trả kết quả
21 H63.27.30-230522-0003 1 GIÀNG THỊ SÚA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 15:59:27 25/05/2023 15:59:27 Đã trả kết quả
22 H63.27.30-230531-0002 1 GIÀNG A MUA Đăng ký khai sinh 31/05/2023 08:40:28 01/06/2023 08:40:28 Đã trả kết quả
23 H63.27.30-230515-0004 1 GIÀNG A VƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:34:35 16/05/2023 16:34:35 Đã trả kết quả
24 H63.27.30-230509-0001 1 NGÔ THỊ VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 11:05:13 10/05/2023 11:05:13 Đã trả kết quả
25 H63.27.30-230515-0011 1 HỜ A SÚA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:50:29 16/05/2023 16:50:29 Đã trả kết quả
26 H63.27.30-230526-0003 1 THÀO A CHỔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:16:53 29/05/2023 08:16:53 Đã trả kết quả
27 H63.27.30-230517-0012 1 MÙA A DUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:23:14 18/05/2023 16:23:14 Đã trả kết quả
28 H63.27.30-230530-0001 1 MÙA A TỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 07:06:18 31/05/2023 07:06:18 Đã trả kết quả
29 H63.27.30-230529-0001 1 THÀO A KHAY Đăng ký khai tử 29/05/2023 15:34:16 30/05/2023 15:34:16 Đã trả kết quả
30 H63.27.30-230508-0002 1 GIÀNG A TRỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 11:00:01 09/05/2023 11:00:01 Đã trả kết quả
31 H63.27.30-230508-0001 1 HỜ A DINH Đăng ký khai sinh 08/05/2023 09:57:43 09/05/2023 09:57:43 Đã trả kết quả
32 H63.27.30-230531-0003 1 SÙNG A CHU Đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:40:52 01/06/2023 10:40:52 Đã trả kết quả
33 H63.27.30-230522-0002 1 VÀNG A GÂU Đăng ký khai tử 22/05/2023 14:54:46 23/05/2023 14:54:46 Đã trả kết quả
34 H63.27.30-230509-0004 1 VÀNG A PHẾNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:11:41 10/05/2023 15:11:41 Đã trả kết quả
35 H63.27.30-230509-0005 1 SÙNG THỊ CHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:14:22 10/05/2023 15:14:22 Đã trả kết quả
36 H63.27.30-230515-0013 1 HỜ A CHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 17:05:31 16/05/2023 17:05:31 Đã trả kết quả
37 H63.27.30-230529-0002 1 MÙA THỊ KIÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 15:38:41 01/06/2023 15:38:41 Đã trả kết quả
38 H63.27.30-230515-0002 1 GIÀNG A CỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:30:25 16/05/2023 16:30:25 Đã trả kết quả
39 H63.27.30-230515-0012 1 VÀNG A VỪ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 17:04:18 16/05/2023 17:04:18 Đã trả kết quả
40 H63.27.30-230517-0009 1 HẢNG THỊ SÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:18:44 18/05/2023 16:18:44 Đã trả kết quả
41 H63.27.30-230515-0009 1 HỜ A LỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:47:05 16/05/2023 16:47:05 Đã trả kết quả
42 H63.27.30-230509-0003 1 GIÀNG THỊ CHA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:09:19 10/05/2023 15:09:19 Đã trả kết quả
43 H63.27.30-230515-0003 1 GIÀNG A VƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:32:53 16/05/2023 16:32:53 Đã trả kết quả
44 H63.27.30-230515-0006 1 SÙNG A DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:40:50 16/05/2023 16:40:50 Đã trả kết quả
45 H63.27.30-230510-0002 1 TRANG THỊ LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:42:55 11/05/2023 09:42:55 Đã trả kết quả
46 H63.27.30-230509-0002 1 MÙA THỊ CU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 11:33:43 12/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
47 H63.27.30-230517-0003 1 VÀNG A DÌNH Đăng ký khai sinh 17/05/2023 10:33:52 18/05/2023 10:33:52 Đã trả kết quả
48 H63.27.30-230515-0014 1 HỜ A CHỜ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 17:06:42 16/05/2023 17:06:42 Đã trả kết quả
49 H63.27.30-230515-0015 1 TRÁNG A SU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 17:08:13 16/05/2023 17:08:13 Đã trả kết quả
50 H63.27.30-230515-0008 1 GIÀNG THỊ GIÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:45:38 16/05/2023 16:45:38 Đã trả kết quả
51 H63.27.30-230516-0001 1 PHÀNG THỊ PLÀ Đăng ký khai sinh 16/05/2023 09:12:22 17/05/2023 09:12:22 Đã trả kết quả
52 H63.27.30-230515-0016 1 HỜ THỊ TRÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 17:09:24 16/05/2023 17:09:24 Đã trả kết quả
53 H63.27.30-230517-0013 1 THÀO A PHỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:24:46 18/05/2023 16:24:46 Đã trả kết quả
54 H63.27.30-230515-0010 1 HỜ A LỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:48:35 16/05/2023 16:48:35 Đã trả kết quả
55 H63.27.30-230517-0006 1 GIÀNG A CHÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:10:06 18/05/2023 16:10:06 Đã trả kết quả
56 H63.27.30-230517-0002 1 HỜ A KHUA Đăng ký khai sinh 17/05/2023 10:24:14 18/05/2023 10:24:14 Đã trả kết quả
57 H63.27.30-230516-0002 1 HỜ A KHUA Đăng ký kết hôn 16/05/2023 09:29:24 17/05/2023 09:29:24 Đã trả kết quả
58 H63.27.30-230517-0007 1 THÀO THỊ CA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:11:48 18/05/2023 16:11:48 Đã trả kết quả
59 H63.27.30-230517-0005 1 GIÀNG A NÊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:08:33 18/05/2023 16:08:33 Đã trả kết quả
60 H63.27.30-230524-0003 1 GIÀNG A MUA Đăng ký kết hôn 24/05/2023 10:36:44 25/05/2023 10:36:44 Đã trả kết quả
61 H63.27.30-230508-0003 1 MÙA THỊ CA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 11:06:43 09/05/2023 11:06:43 Đã trả kết quả
62 H63.27.30-230510-0001 1 VÀNG A SỬ Đăng ký khai tử 10/05/2023 08:56:41 11/05/2023 08:56:41 Đã trả kết quả
63 H63.27.30-230531-0008 1 SÙNG A KÝ Đăng ký kết hôn 31/05/2023 15:59:09 01/06/2023 15:59:09 Đã trả kết quả
64 H63.27.30-230531-0004 1 SÙNG A CHU Đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:45:01 01/06/2023 10:45:01 Đã trả kết quả
65 H63.27.30-230531-0006 1 THÀO A SINH Đăng ký khai sinh 31/05/2023 15:03:09 01/06/2023 15:03:09 Đã trả kết quả
66 H63.27.30-230529-0003 1 VÀNG THỊ MỈ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 15:42:36 01/06/2023 15:42:36 Đã trả kết quả
67 H63.27.30-230526-0001 1 HỜ A TỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:14:00 29/05/2023 08:14:00 Đã trả kết quả
68 H63.27.30-230515-0001 1 GIÀNG A THÀO Đăng ký kết hôn 15/05/2023 16:06:51 16/05/2023 16:06:51 Đã trả kết quả
69 H63.27.30-230510-0003 1 VÀNG THỊ MỶ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:44:27 11/05/2023 09:44:27 Đã trả kết quả
70 H63.27.30-230517-0004 1 GIÀNG A NHÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:07:03 18/05/2023 16:07:03 Đã trả kết quả
71 H63.27.30-230510-0005 1 GIÀNG THỊ PÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:06:58 11/05/2023 14:06:58 Đã trả kết quả
72 H63.27.30-230519-0004 1 MÙA THỊ DUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:17:37 22/05/2023 09:17:37 Đã trả kết quả
73 H63.27.30-230515-0005 1 SÙNG THỊ LẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:36:09 16/05/2023 16:36:09 Đã trả kết quả
74 H63.27.30-230522-0001 1 GIÀNG A THÀO Đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:47:49 23/05/2023 14:47:49 Đã trả kết quả
75 H63.27.30-230531-0005 1 THÀO A SINH Đăng ký khai sinh 31/05/2023 14:58:57 01/06/2023 14:58:57 Đã trả kết quả
76 H63.27.30-230526-0002 1 MÙA A CU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:15:18 29/05/2023 08:15:18 Đã trả kết quả
77 H63.27.30-230519-0012 1 MÙA A CU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:29:59 22/05/2023 09:29:59 Đã trả kết quả
78 H63.27.30-230524-0002 1 SÙNG A CHU Đăng ký kết hôn 24/05/2023 10:17:44 25/05/2023 10:17:44 Đã trả kết quả
79 H63.27.30-230531-0001 1 GIÀNG A MUA Đăng ký khai sinh 31/05/2023 08:36:39 01/06/2023 08:36:39 Đã trả kết quả
80 H63.27.30-230510-0004 1 VÀNG THỊ MỶ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:45:41 11/05/2023 09:45:41 Đã trả kết quả
81 H63.27.30-230517-0001 1 HỜ A KHUA Đăng ký khai sinh 17/05/2023 10:22:33 18/05/2023 10:22:33 Đã trả kết quả
82 H63.27.30-230519-0006 1 PHÀNG THỊ CHÌA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:20:07 22/05/2023 09:20:07 Đã trả kết quả
83 H63.27.30-230519-0009 1 MÙA A SỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:23:55 22/05/2023 09:23:55 Đã trả kết quả
84 H63.27.30-230519-0011 1 GIÀNG THỊ CHÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:27:40 22/05/2023 09:27:40 Đã trả kết quả
85 H63.27.30-230515-0007 1 GIÀNG THỊ DỦ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:43:25 16/05/2023 16:43:25 Đã trả kết quả
86 H63.27.30-230531-0007 1 GIÀNG A TRỒNG Đăng ký kết hôn 31/05/2023 15:54:27 01/06/2023 15:54:27 Đã trả kết quả