DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� Xu��n T���m
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.41-230504-0001 1 TRIỆU QUÝ CHÂU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 04/05/2023 09:20:12 05/05/2023 09:20:12 Đã trả kết quả
2 H63.30.41-230504-0003 1 BÀN TÒN SƠN Đăng ký kết hôn 04/05/2023 10:54:39 05/05/2023 10:54:39 Đã trả kết quả
3 H63.30.41-230504-0004 1 BÀN TÒN SƠN Đăng ký khai sinh 04/05/2023 13:43:50 05/05/2023 13:43:50 Đã trả kết quả
4 H63.30.41-230504-0002 1 ĐẶNG THỊ PIỀN Đăng ký lại khai sinh 04/05/2023 09:51:50 11/05/2023 09:51:50 Đã trả kết quả
5 H63.30.41-230406-0001 1 BÀN THỊ GHẾN Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 06/04/2023 14:53:08 28/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 H63.30.41-230518-0002 1 BÀN TÒN SÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:42:44 19/05/2023 15:42:44 Đã trả kết quả
7 H63.30.41-230516-0001 1 TRIỆU MÙI PHAM Đăng ký lại khai sinh 16/05/2023 10:12:55 23/05/2023 10:12:55 Đã trả kết quả
8 H63.30.41-230519-0001 1 BÀN TÒN LƯU Đăng ký khai tử 19/05/2023 09:55:35 22/05/2023 09:55:35 Đã trả kết quả
9 H63.30.41-230518-0001 1 ĐẶNG THỊ THIM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:51:05 19/05/2023 08:51:05 Đã trả kết quả
10 H63.30.41-230530-0001 1 TRIỆU THỊ GHẾN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 15:43:59 02/06/2023 15:43:59 Đã trả kết quả
11 H63.30.41-230516-0004 1 TRIỆU CHẰN TON Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 14:55:47 17/05/2023 14:55:47 Đã trả kết quả
12 H63.30.41-230529-0001 1 BÀN THỊ LAI Đăng ký khai sinh 29/05/2023 11:07:53 30/05/2023 11:07:53 Đã trả kết quả
13 H63.30.41-230508-0003 1 TRIỆU THỊ TON Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 16:12:03 09/05/2023 16:12:03 Đã trả kết quả
14 H63.30.41-230508-0002 1 HOÀNG ANH TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:33:30 09/05/2023 14:33:30 Đã trả kết quả
15 H63.30.41-230517-0002 1 TRIỆU TÒN NHỊ Đăng ký kết hôn 17/05/2023 17:23:57 18/05/2023 17:23:57 Đã trả kết quả
16 H63.30.41-230508-0001 1 TRIỆU TIẾN VƯỢNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 14:55:41 09/05/2023 14:55:41 Đã trả kết quả
17 H63.30.41-230515-0001 1 TRIỆU THỊ KHÉ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 10:35:40 18/05/2023 10:35:40 Đã trả kết quả
18 H63.30.41-230517-0001 1 ĐẶNG TÒN PIỀN Đăng ký khai tử 17/05/2023 14:46:47 18/05/2023 14:46:47 Đã trả kết quả
19 H63.30.41-230516-0002 1 TRIỆU THỊ LƯU Đăng ký lại khai sinh 16/05/2023 10:14:08 23/05/2023 10:14:08 Đã trả kết quả
20 H63.30.41-230516-0003 1 ĐẶNG THỊ DIỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:49:09 17/05/2023 10:49:09 Đã trả kết quả
21 H63.30.41-230526-0002 1 TRIỆU THỊ MỦI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 26/05/2023 16:48:08 31/05/2023 16:48:08 Đã trả kết quả
22 H63.30.41-230519-0002 1 BÀN THỊ LƯU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:35:24 22/05/2023 16:35:24 Đã trả kết quả
23 H63.30.41-230511-0002 1 BÀN TÒN NHẤT Đăng ký khai sinh 11/05/2023 10:50:24 12/05/2023 10:50:24 Đã trả kết quả
24 H63.30.41-230523-0001 1 TRIỆU THỊ CÓI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:21:29 24/05/2023 15:21:29 Đã trả kết quả
25 H63.30.41-230525-0001 1 BÀN TÒN LIỀU Đăng ký khai sinh 26/05/2023 08:07:05 29/05/2023 08:07:05 Đã trả kết quả
26 H63.30.41-230526-0001 1 ĐẶNG TÒN PHẤY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 11:09:47 29/05/2023 11:09:47 Đã trả kết quả
27 H63.30.41-230522-0001 1 ĐẶNG THỊ GHẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:16:39 23/05/2023 10:16:39 Đã trả kết quả
28 H63.30.41-230511-0001 1 TRIỆU TÒN NHỊ Đăng ký khai tử 11/05/2023 09:29:17 12/05/2023 09:29:17 Đã trả kết quả
29 H63.30.41-230529-0002 1 BÀN THỊ LAI Đăng ký kết hôn 29/05/2023 11:03:58 30/05/2023 11:03:58 Đã trả kết quả
30 H63.30.41-230515-0002 1 BÀN TÒN NHỊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:44:54 16/05/2023 14:44:54 Đã trả kết quả