DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND x�� Y Can
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.40-230531-0001 1 NGUYỄN THỊ HUẾ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 07:37:43 01/06/2023 07:37:43 Đã trả kết quả