DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND x�� Y Can
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.40-230523-0001 1 LÊ BẾ ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:57:02 24/05/2023 08:57:02 Đã trả kết quả
2 H63.28.40-230524-0001 1 LÝ THỊ HẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:45:02 25/05/2023 08:45:02 Đã trả kết quả
3 H63.28.40-230515-0001 1 TRIỆU ĐỨC HIẾU Đăng ký khai sinh 15/05/2023 11:06:32 16/05/2023 11:06:32 Đã trả kết quả
4 H63.28.40-230519-0006 1 BÙI LÊ NGỌC ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:59:34 22/05/2023 08:59:34 Đã trả kết quả
5 H63.28.40-230519-0003 1 VŨ THỊ THU THÙY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 07:56:49 22/05/2023 07:56:49 Đã trả kết quả
6 H63.28.40-230519-0002 1 NGUYỄN MINH CÁCH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 07:34:54 22/05/2023 07:34:54 Đã trả kết quả
7 H63.28.40-230522-0001 1 NGUYỄN QUANG TRUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:12:29 23/05/2023 08:12:29 Đã trả kết quả
8 H63.28.40-230523-0002 1 NGÔ THỊ DÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 14:47:23 24/05/2023 14:47:23 Đã trả kết quả
9 H63.28.40-230519-0008 1 LÊ VĂN HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:37:45 22/05/2023 16:37:45 Đã trả kết quả
10 H63.28.40-230524-0002 1 ĐINH THỊ THOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:54:46 25/05/2023 08:54:46 Đã trả kết quả
11 H63.28.40-230519-0005 1 VI CÔNG HOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:55:31 22/05/2023 08:55:31 Đã trả kết quả
12 H63.28.40-230522-0002 1 LÊ KHÁNH DUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:29:31 23/05/2023 09:29:31 Đã trả kết quả
13 H63.28.40-230522-0003 1 TRIỆU THỊ XUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 15:52:45 23/05/2023 15:52:45 Đã trả kết quả
14 H63.28.40-230530-0001 1 HOÀNG THỊ THANH THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:12:32 31/05/2023 09:12:32 Đã trả kết quả
15 H63.28.40-230531-0001 1 NGUYỄN THỊ HUẾ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 07:37:43 01/06/2023 07:37:43 Đã trả kết quả
16 H63.28.40-230518-0002 1 LÊ VĂN HẠNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 10:25:52 22/05/2023 10:25:52 Đã trả kết quả
17 H63.28.40-230508-0001 1 TRIỆU THỊ VĨNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:30:55 09/05/2023 14:30:55 Đã trả kết quả
18 H63.28.40-230516-0001 1 VI CÔNG HOÀN Đăng ký khai sinh 16/05/2023 07:31:57 17/05/2023 07:31:57 Đã trả kết quả
19 H63.28.40-230517-0002 1 HÀ THỊ HUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:28:02 18/05/2023 08:28:02 Đã trả kết quả
20 H63.28.40-230511-0001 1 LÊ QUANG NGỌC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 15:50:51 15/05/2023 15:50:51 Đã trả kết quả
21 H63.28.40-230516-0006 1 LÊ QUANG NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:26:33 17/05/2023 14:26:33 Đã trả kết quả
22 H63.28.40-230517-0005 1 TRẦN HẢI QUANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:39:53 18/05/2023 14:39:53 Đã trả kết quả
23 H63.28.40-230517-0001 1 NGUYỄN MINH CÁCH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 07:59:55 18/05/2023 07:59:55 Đã trả kết quả
24 H63.28.40-230508-0002 1 TRIỆU ĐỨC TRƯỜNG Đăng ký khai sinh 08/05/2023 16:04:32 09/05/2023 16:04:32 Đã trả kết quả
25 H63.28.40-230515-0002 1 LÊ QUANG NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:31:41 16/05/2023 16:31:41 Đã trả kết quả
26 H63.28.40-230515-0003 1 ĐOÀN THỊ TUYỀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 16:45:38 17/05/2023 16:45:38 Đã trả kết quả
27 H63.28.40-230517-0004 1 DƯƠNG KIM QUÂN Đăng ký khai tử 17/05/2023 10:44:39 18/05/2023 10:44:39 Đã trả kết quả
28 H63.28.40-230516-0005 1 VI CÔNG HOÀN Đăng ký kết hôn 16/05/2023 14:17:03 17/05/2023 14:17:03 Đã trả kết quả
29 H63.28.40-230516-0007 1 DƯƠNG THỊ BA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:56:41 17/05/2023 14:56:41 Đã trả kết quả
30 H63.28.40-230517-0003 1 NGUYỄN HOÀNG THÙY TRANG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 09:18:43 18/05/2023 09:18:43 Đã trả kết quả
31 H63.28.40-230529-0003 1 NGUYỄN THANH TIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 11:01:06 30/05/2023 11:01:06 Đã trả kết quả
32 H63.28.40-230519-0004 1 BÙI LÊ NGỌC ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:22:36 22/05/2023 08:22:36 Đã trả kết quả
33 H63.28.40-230525-0001 1 ĐINH CÔNG TRƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 10:05:47 29/05/2023 10:05:47 Đã trả kết quả
34 H63.28.40-230518-0001 1 ĐINH THỊ NỤ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:07:49 19/05/2023 10:07:49 Đã trả kết quả
35 H63.28.40-230525-0002 1 DƯƠNG THỊ OANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:22:43 26/05/2023 10:22:43 Đã trả kết quả
36 H63.28.40-230519-0001 1 BÙI LÊ NGỌC ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 07:27:33 22/05/2023 07:27:33 Đã trả kết quả
37 H63.28.40-230526-0001 1 NGUYỄN NGỌC SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:46:33 29/05/2023 09:46:33 Đã trả kết quả
38 H63.28.40-230529-0001 1 NGUYỄN THỊ MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:58:17 30/05/2023 09:58:17 Đã trả kết quả
39 H63.28.40-230525-0003 1 TRẦN VĂN DŨNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 10:30:04 29/05/2023 10:30:04 Đã trả kết quả
40 H63.28.40-230530-0003 1 DƯƠNG THỊ HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:37:57 31/05/2023 16:37:57 Đã trả kết quả
41 H63.28.40-230526-0003 1 TRIỆU THỊ XUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 16:06:49 29/05/2023 16:06:49 Đã trả kết quả
42 H63.28.40-230519-0007 1 PHẠM THỊ SANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:14:26 22/05/2023 16:14:26 Đã trả kết quả
43 H63.28.40-230516-0003 1 HÀ THỊ NGỌC PHƯỢNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 08:53:34 18/05/2023 08:53:34 Đã trả kết quả
44 H63.28.40-230530-0002 1 NGUYỄN NGUYÊN SINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:19:57 31/05/2023 16:19:57 Đã trả kết quả
45 H63.28.40-230526-0002 1 TRIỆU THỊ BÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:30:07 29/05/2023 14:30:07 Đã trả kết quả
46 H63.28.40-230516-0002 1 TRẦN QUỐC KHÁNH Đăng ký khai sinh 16/05/2023 08:32:50 17/05/2023 08:32:50 Đã trả kết quả
47 H63.28.40-230516-0004 1 LÊ THỊ OANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:08:40 17/05/2023 10:08:40 Đã trả kết quả
48 H63.28.40-230529-0002 1 TRƯƠNG THỊ DIỄM EM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:39:05 30/05/2023 10:39:05 Đã trả kết quả