DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND x�� Y Can
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.40-230426-0006 1 ĐÀO THANH QUỲNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 18:55:58 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 H63.28.40-230426-0003 1 ĐÀO THANH QUỲNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 18:38:34 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 H63.28.40-230426-0008 1 ĐÀO THANH QUỲNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 19:14:24 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 H63.28.40-230426-0005 1 ĐÀO THANH QUỲNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 18:51:14 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 H63.28.40-230426-0004 1 ĐÀO THANH QUỲNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 18:44:02 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 H63.28.40-230426-0009 1 ĐÀO THANH QUỲNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 19:22:04 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 H63.28.40-230426-0007 1 ĐÀO THANH QUỲNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 19:01:50 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 H63.28.40-230426-0002 1 ĐÀO THANH QUỲNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 18:33:35 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 H63.28.40-230426-0001 1 ĐÀO THANH QUỲNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 18:27:50 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả