DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Y��n H���p
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.42-230531-0004 1 BÙI THỊ HẠNH Đăng ký khai tử 31/05/2023 14:41:49 01/06/2023 14:41:49 Đã trả kết quả
2 H63.30.42-230531-0002 1 ĐỖ VĂN LĨNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:08:16 01/06/2023 09:08:16 Đã trả kết quả
3 H63.30.42-230531-0001 1 NGUYỄN THỊ MÃO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 07:45:08 01/06/2023 07:45:08 Đã trả kết quả