DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� Y��n H���p
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.42-230426-0001 1 NGUYỄN THỊ HẢI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 14:12:05 31/05/2023 14:12:05 Đã trả kết quả
2 H63.30.42-230426-0002 1 NGUYỄN HỮU LONG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 14:20:54 31/05/2023 14:20:54 Đã trả kết quả
3 H63.30.42-230505-0002 1 TRẦN CAO ĐỈNH Đăng ký khai sinh 08/05/2023 11:01:53 09/05/2023 11:01:53 Đã trả kết quả
4 H63.30.42-230505-0001 1 TRẦN THỊ THÀNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 11:03:17 11/05/2023 11:03:17 Đã trả kết quả
5 H63.30.42-230519-0002 1 BÙI THỊ THẮNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 09:22:22 20/06/2023 09:22:22 Đã trả kết quả
6 H63.30.42-230519-0003 1 NGUYỄN THẾ VƯỢNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 14:34:15 20/06/2023 14:34:15 Đã trả kết quả
7 H63.30.42-230515-0001 1 LƯƠNG THỊ THANH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 10:13:40 18/05/2023 10:13:40 Đã trả kết quả
8 H63.30.42-230509-0001 1 VŨ THỊ TÚ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 08:26:46 11/05/2023 08:26:46 Đã trả kết quả
9 H63.30.42-230512-0001 1 VŨ VĂN THÀNH Đăng ký khai tử 15/05/2023 10:13:06 16/05/2023 10:13:06 Đã trả kết quả
10 H63.30.42-230516-0001 1 NGUYỄN THỊ GIANG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 08:16:18 18/05/2023 08:16:18 Đã trả kết quả
11 H63.30.42-230531-0004 1 BÙI THỊ HẠNH Đăng ký khai tử 31/05/2023 14:41:49 01/06/2023 14:41:49 Đã trả kết quả
12 H63.30.42-230531-0002 1 ĐỖ VĂN LĨNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:08:16 01/06/2023 09:08:16 Đã trả kết quả
13 H63.30.42-230509-0002 1 PHẠM THỊ THƯỜNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 09:29:25 12/05/2023 09:29:25 Đã trả kết quả
14 H63.30.42-230530-0001 1 LÊ THANH HƯNG Đăng ký khai sinh 30/05/2023 15:01:55 31/05/2023 15:01:55 Đã trả kết quả
15 H63.30.42-230515-0002 1 TRẦN MINH DŨNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 14:15:40 17/05/2023 14:15:40 Đã trả kết quả
16 H63.30.42-230531-0001 1 NGUYỄN THỊ MÃO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 07:45:08 01/06/2023 07:45:08 Đã trả kết quả