DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Y��n Ph��
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.43-230531-0002 1 TRẦN THỊ HẬU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:33:12 05/06/2023 15:33:12 Đã trả kết quả
2 H63.30.43-230531-0001 1 HOÀNG THỊ THÊU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 09:16:36 08/06/2023 09:16:36 Đã trả kết quả
3 H63.30.43-230531-0004 1 ĐINH VĂN GIANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 16:14:25 05/06/2023 16:14:25 Đã trả kết quả
4 H63.30.43-230531-0003 1 NGUYỄN THỊ VỮNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:57:21 05/06/2023 15:57:21 Đã trả kết quả