DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� Y��n Ph��
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.43-230427-0001 1 NGUYỄN HỮU THÔNG Đăng ký khai sinh 27/04/2023 09:42:46 28/04/2023 09:42:46 Đã trả kết quả
2 H63.30.43-230414-0002 1 HOÀNG KHƯƠNG DUY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 14/04/2023 16:03:50 19/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 H63.30.43-230424-0001 1 QUÁCH THỊ HỒNG LĨNH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 24/04/2023 10:20:40 25/04/2023 10:20:40 Đã trả kết quả
4 H63.30.43-230523-0002 1 NGUYỄN THỊ THỤY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 10:06:48 24/05/2023 10:06:48 Đã trả kết quả
5 H63.30.43-230518-0002 1 NGUYỄN VĂN ĐOÁN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 14:22:23 19/05/2023 14:22:23 Đã trả kết quả
6 H63.30.43-230524-0001 1 PHẠM HỒNG NHUNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 08:36:30 25/05/2023 08:36:30 Đã trả kết quả
7 H63.30.43-230509-0004 1 TRẦN VĂN CÔN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG 09/05/2023 15:51:03 06/06/2023 15:51:03 Đã trả kết quả
8 H63.30.43-230525-0004 1 ĐINH KIỀU OANH Đăng ký kết hôn 26/05/2023 07:55:47 29/05/2023 07:55:47 Đã trả kết quả
9 H63.30.43-230518-0001 1 HOÀNG VĂN TƯỚNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 10:28:00 19/05/2023 10:28:00 Đã trả kết quả