DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� Y��n Ph��
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.43-230505-0001 1 PHẠM THỊ THANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 15:22:25 09/05/2023 15:22:25 Đã trả kết quả
2 H63.30.43-230505-0002 1 NGUYỄN VĂN TIẾN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 15:44:23 10/05/2023 15:44:23 Đã trả kết quả
3 H63.30.43-230524-0003 1 TRẦN THỊ MAI Đăng ký lại khai sinh 24/05/2023 10:50:52 31/05/2023 10:50:52 Đã trả kết quả
4 H63.30.43-230523-0002 1 NGUYỄN THỊ THỤY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 10:06:48 24/05/2023 10:06:48 Đã trả kết quả
5 H63.30.43-230524-0002 1 NGUYỄN QUỐC TOẢN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 09:06:21 26/05/2023 09:06:21 Đã trả kết quả
6 H63.30.43-230509-0001 1 HÀ THI THOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 08:56:08 10/05/2023 08:56:08 Đã trả kết quả
7 H63.30.43-230518-0002 1 NGUYỄN VĂN ĐOÁN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 14:22:23 19/05/2023 14:22:23 Đã trả kết quả
8 H63.30.43-230523-0001 1 PHẠM VĂN QUYẾT Đăng ký kết hôn 23/05/2023 09:05:39 24/05/2023 09:05:39 Đã trả kết quả
9 H63.30.43-230524-0001 1 PHẠM HỒNG NHUNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 08:36:30 25/05/2023 08:36:30 Đã trả kết quả
10 H63.30.43-230517-0003 1 NGÔ ĐÌNH DU Đăng ký lại khai sinh 17/05/2023 15:52:44 24/05/2023 15:52:44 Đã trả kết quả
11 H63.30.43-230524-0004 1 HÀ THỊ HỒNG GẤM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 16:02:18 29/05/2023 16:02:18 Đã trả kết quả
12 H63.30.43-230531-0002 1 TRẦN THỊ HẬU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:33:12 05/06/2023 15:33:12 Đã trả kết quả
13 H63.30.43-230509-0004 1 TRẦN VĂN CÔN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG 09/05/2023 15:51:03 06/06/2023 15:51:03 Đã trả kết quả
14 H63.30.43-230531-0001 1 HOÀNG THỊ THÊU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 09:16:36 08/06/2023 09:16:36 Đã trả kết quả
15 H63.30.43-230529-0001 1 PHẠM VĂN CÔNG Đăng ký khai sinh 29/05/2023 08:53:37 30/05/2023 08:53:37 Đã trả kết quả
16 H63.30.43-230515-0004 1 MAI KIM SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 11:27:10 16/05/2023 11:27:10 Đã trả kết quả
17 H63.30.43-230515-0005 1 ĐỖ THỊ VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 12:14:00 16/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
18 H63.30.43-230510-0001 1 ĐẶNG VĂN VUI Đăng ký khai sinh 10/05/2023 09:41:01 11/05/2023 09:41:01 Đã trả kết quả
19 H63.30.43-230519-0001 1 TRẦN VĂN DUY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 14:55:52 23/05/2023 14:55:52 Đã trả kết quả
20 H63.30.43-230525-0004 1 ĐINH KIỀU OANH Đăng ký kết hôn 26/05/2023 07:55:47 29/05/2023 07:55:47 Đã trả kết quả
21 H63.30.43-230517-0002 1 TRẦN VĂN CÔN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 09:23:44 18/05/2023 09:23:44 Đã trả kết quả
22 H63.30.43-230509-0003 1 NGUYỄN VĂN TIẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 09:23:02 11/05/2023 09:23:02 Đã trả kết quả
23 H63.30.43-230510-0003 1 ĐỖ VĂN CHUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 15:18:52 12/05/2023 15:18:52 Đã trả kết quả
24 H63.30.43-230516-0003 1 HOÀNG THỊ THÚY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 09:13:05 18/05/2023 09:13:05 Đã trả kết quả
25 H63.30.43-230515-0003 1 LỘC ĐÌNH VỮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:52:49 16/05/2023 10:52:49 Đã trả kết quả
26 H63.30.43-230515-0002 1 ĐẶNG VĂN HOẠT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:47:35 16/05/2023 10:47:35 Đã trả kết quả
27 H63.30.43-230516-0002 1 HOÀNG THỊ THẮM Đăng ký khai sinh 16/05/2023 08:55:59 17/05/2023 08:55:59 Đã trả kết quả
28 H63.30.43-230509-0002 1 ĐỖ THỊ VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 09:06:02 10/05/2023 09:06:02 Đã trả kết quả
29 H63.30.43-230510-0002 1 BÀN VĂN THÊM Đăng ký khai sinh 10/05/2023 10:51:16 11/05/2023 10:51:16 Đã trả kết quả
30 H63.30.43-230516-0001 1 HOÀNG THỊ LINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 07:57:43 19/05/2023 07:57:43 Đã trả kết quả
31 H63.30.43-230516-0004 1 NGUYỄN THỊ HẬU Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 16/05/2023 09:30:00 17/05/2023 09:30:00 Đã trả kết quả
32 H63.30.43-230518-0001 1 HOÀNG VĂN TƯỚNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 10:28:00 19/05/2023 10:28:00 Đã trả kết quả
33 H63.30.43-230519-0002 1 NGUYỄN THU HƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 14:58:07 23/05/2023 14:58:07 Đã trả kết quả
34 H63.30.43-230525-0003 1 NGUYỄN THỊ MINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 10:28:49 29/05/2023 10:28:49 Đã trả kết quả
35 H63.30.43-230525-0002 1 PHẠM THỊ HÒA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 10:19:36 30/05/2023 10:19:36 Đã trả kết quả
36 H63.30.43-230529-0002 1 NGUYỄN NGỌC TUÂN Đăng ký khai sinh 29/05/2023 09:36:26 30/05/2023 09:36:26 Đã trả kết quả
37 H63.30.43-230525-0001 1 NGUYỄN QUỐC TOẢN Đăng ký khai tử 25/05/2023 10:20:21 30/05/2023 10:20:21 Đã trả kết quả
38 H63.30.43-230508-0001 1 BÙI VĂN ĐỒNG Đăng ký lại khai sinh 08/05/2023 10:21:56 15/05/2023 10:21:56 Đã trả kết quả
39 H63.30.43-230531-0004 1 ĐINH VĂN GIANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 16:14:25 05/06/2023 16:14:25 Đã trả kết quả
40 H63.30.43-230515-0001 1 ĐẶNG HƯƠNG HUẾ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:44:54 16/05/2023 10:44:54 Đã trả kết quả
41 H63.30.43-230531-0003 1 NGUYỄN THỊ VỮNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:57:21 05/06/2023 15:57:21 Đã trả kết quả
42 H63.30.43-230530-0001 1 ĐỖ THỊ HÀ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 09:56:30 31/05/2023 09:56:30 Đã trả kết quả