DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Y��n Th��i
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.44-230531-0004 1 NGUYỄN THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:43:00 01/06/2023 16:43:00 Đã trả kết quả
2 H63.30.44-230531-0001 1 ĐẶNG MAM DƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:20:27 01/06/2023 09:20:27 Đã trả kết quả
3 H63.30.44-230531-0002 1 LƯU THỊ THU TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:28:59 01/06/2023 09:28:59 Đã trả kết quả