DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� Y��n Th��i
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.44-230505-0004 1 VŨ THỊ LÝ Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 05/05/2023 14:12:04 09/05/2023 14:12:04 Đã trả kết quả
2 H63.30.44-230504-0004 1 PHẠM THỊ THƠM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 09:40:21 08/05/2023 09:40:21 Đã trả kết quả
3 H63.30.44-230504-0002 1 TRẦN QUỐC KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:43:28 05/05/2023 08:43:28 Đã trả kết quả
4 H63.30.44-230505-0002 1 NGUYỄN THỊ HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:00:56 08/05/2023 08:00:56 Đã trả kết quả
5 H63.30.44-230505-0003 1 LƯƠNG KIM HUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:06:43 08/05/2023 08:06:43 Đã trả kết quả
6 H63.30.44-230508-0001 1 NÔNG THỊ NHÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:31:54 09/05/2023 09:31:54 Đã trả kết quả
7 H63.30.44-230504-0001 1 TÔ MINH GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:21:07 05/05/2023 08:21:07 Đã trả kết quả
8 H63.30.44-230504-0005 1 TRẦN THỊ TƯƠI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 09:45:09 08/05/2023 09:45:09 Đã trả kết quả
9 H63.30.44-230504-0007 1 TRINH THỊ DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 16:21:54 05/05/2023 16:21:54 Đã trả kết quả
10 H63.30.44-230504-0006 1 PHÙNG KIỀU NGÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:25:02 05/05/2023 10:25:02 Đã trả kết quả
11 H63.30.44-230505-0001 1 PHÙNG THỊ THẮM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 07:45:48 08/05/2023 07:45:48 Đã trả kết quả
12 H63.30.44-230504-0003 1 VŨ QUỐC TUẤN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 09:35:57 08/05/2023 09:35:57 Đã trả kết quả
13 H63.30.44-230523-0008 1 LÝ THỊ NGUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:13:56 24/05/2023 10:13:56 Đã trả kết quả
14 H63.30.44-230518-0007 1 LƯƠNG VĂN HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:49:59 19/05/2023 10:49:59 Đã trả kết quả
15 H63.30.44-230522-0005 1 NGÔ THỊ NGỌC BÍCH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:47:47 23/05/2023 09:47:47 Đã trả kết quả
16 H63.30.44-230518-0009 1 TRẦN GA BẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:53:00 19/05/2023 15:53:00 Đã trả kết quả
17 H63.30.44-230519-0003 1 LÝ THỊ NĂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:42:45 22/05/2023 09:42:45 Đã trả kết quả
18 H63.30.44-230523-0010 1 NGUYỄN THỊ LIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:17:51 24/05/2023 15:17:51 Đã trả kết quả
19 H63.30.44-230522-0001 1 NGUYỄN VĂN ĐẢM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:04:54 23/05/2023 09:04:54 Đã trả kết quả
20 H63.30.44-230519-0001 1 NGUYỄN HUY HIỆN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 14:33:39 24/05/2023 14:33:39 Đã trả kết quả
21 H63.30.44-230523-0001 1 DƯƠNG THỊ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 07:30:15 24/05/2023 07:30:15 Đã trả kết quả
22 H63.30.44-230522-0008 1 VŨ THỊ THƠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 15:30:57 23/05/2023 15:30:57 Đã trả kết quả
23 H63.30.44-230522-0003 1 LÝ THỊ TƯƠI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:35:25 23/05/2023 09:35:25 Đã trả kết quả
24 H63.30.44-230519-0007 1 TRƯƠNG THU HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:21:48 22/05/2023 15:21:48 Đã trả kết quả
25 H63.30.44-230523-0003 1 VŨ THỊ NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:05:50 24/05/2023 08:05:50 Đã trả kết quả
26 H63.30.44-230523-0007 1 BÀN THỊ THÉO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:22:32 24/05/2023 09:22:32 Đã trả kết quả
27 H63.30.44-230516-0004 1 PHẠM THỊ HƯƠNG QUẾ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 14:37:40 18/05/2023 14:37:40 Đã trả kết quả
28 H63.30.44-230523-0006 1 NÔNG THỊ BÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:20:28 24/05/2023 09:20:28 Đã trả kết quả
29 H63.30.44-230519-0005 1 PHẠM VĂN HÙNG Đăng ký khai sinh 19/05/2023 15:37:39 22/05/2023 15:37:39 Đã trả kết quả
30 H63.30.44-230519-0006 1 PHẠM KIM THO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:17:12 22/05/2023 15:17:12 Đã trả kết quả
31 H63.30.44-230522-0002 1 NGUYỄN THỊ TOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:31:10 23/05/2023 09:31:10 Đã trả kết quả
32 H63.30.44-230522-0006 1 VŨ THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:58:00 23/05/2023 09:58:00 Đã trả kết quả
33 H63.30.44-230524-0004 1 NÔNG THÀNH TUÂN Đăng ký kết hôn 24/05/2023 11:06:03 31/05/2023 11:06:03 Đã trả kết quả
34 H63.30.44-230523-0005 1 HJOANGF ĐÌNH CHIỂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:12:41 24/05/2023 09:12:41 Đã trả kết quả
35 H63.30.44-230530-0008 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:51:01 31/05/2023 08:51:01 Đã trả kết quả
36 H63.30.44-230530-0009 1 LÙ THỊ NHÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:11:16 31/05/2023 09:11:16 Đã trả kết quả
37 H63.30.44-230531-0004 1 NGUYỄN THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:43:00 01/06/2023 16:43:00 Đã trả kết quả
38 H63.30.44-230530-0012 1 HOÀNG XUÂN CHIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:42:30 31/05/2023 09:42:30 Đã trả kết quả
39 H63.30.44-230519-0004 1 LƯU VĂN TÂM Đăng ký lại khai sinh 19/05/2023 14:39:20 26/05/2023 14:39:20 Đã trả kết quả
40 H63.30.44-230529-0001 1 ĐẶNG THỊ THUỲ NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:13:30 30/05/2023 08:13:30 Đã trả kết quả
41 H63.30.44-230529-0006 1 BÙI THỊ THANH THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:44:52 30/05/2023 08:44:52 Đã trả kết quả
42 H63.30.44-230529-0002 1 NÔNG THỊ LẬP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:27:01 30/05/2023 08:27:01 Đã trả kết quả
43 H63.30.44-230529-0007 1 VŨ THỊ LIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:50:15 30/05/2023 08:50:15 Đã trả kết quả
44 H63.30.44-230529-0004 1 LA THỊ LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:35:40 30/05/2023 08:35:40 Đã trả kết quả
45 H63.30.44-230530-0002 1 HÀ THỊ HƯƠNG GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 07:54:15 31/05/2023 07:54:15 Đã trả kết quả
46 H63.30.44-230526-0001 1 LƯƠNG THỊ LIỄU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:30:38 29/05/2023 08:30:38 Đã trả kết quả
47 H63.30.44-230529-0016 1 NGUYỄN VĂN THOẠI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:23:07 30/05/2023 15:23:07 Đã trả kết quả
48 H63.30.44-230518-0003 1 LONG THỊ HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 07:35:54 19/05/2023 07:35:54 Đã trả kết quả
49 H63.30.44-230526-0003 1 NGUYỄN THỊ NHẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:45:06 29/05/2023 09:45:06 Đã trả kết quả
50 H63.30.44-230529-0013 1 NGUYỄN THỊ ĐÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:58:17 30/05/2023 14:58:17 Đã trả kết quả
51 H63.30.44-230529-0015 1 NGÔ THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:16:24 30/05/2023 15:16:24 Đã trả kết quả
52 H63.30.44-230530-0003 1 NÔNG THẾ HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:22:57 31/05/2023 08:22:57 Đã trả kết quả
53 H63.30.44-230530-0006 1 VŨ THI CÚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:37:06 31/05/2023 08:37:06 Đã trả kết quả
54 H63.30.44-230525-0002 1 NGUYỄN BÁ TRƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 07:57:38 26/05/2023 07:57:38 Đã trả kết quả
55 H63.30.44-230508-0005 1 ĐỖ TRỌNG TỰ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 11:07:47 09/05/2023 11:07:47 Đã trả kết quả
56 H63.30.44-230508-0002 1 NGUYỄN THỊ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:00:56 09/05/2023 10:00:56 Đã trả kết quả
57 H63.30.44-230509-0002 1 NGUYỄN THU THẢO Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 09:50:47 12/05/2023 09:50:47 Đã trả kết quả
58 H63.30.44-230522-0007 1 HỒ THỊ THƠ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 14:55:03 25/05/2023 14:55:03 Đã trả kết quả
59 H63.30.44-230509-0001 1 CHU THỊ HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 09:34:28 10/05/2023 09:34:28 Đã trả kết quả
60 H63.30.44-230529-0003 1 ĐINH THỊ HƯNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:30:52 30/05/2023 08:30:52 Đã trả kết quả
61 H63.30.44-230512-0001 1 PHẠM NGỌC THI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 09:57:12 16/05/2023 09:57:12 Đã trả kết quả
62 H63.30.44-230530-0010 1 TRẦN THỊ TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:19:18 31/05/2023 09:19:18 Đã trả kết quả
63 H63.30.44-230530-0001 1 NGUYỄN MINH THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 07:32:42 31/05/2023 07:32:42 Đã trả kết quả
64 H63.30.44-230530-0004 1 LA VĂN SÌU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:28:43 31/05/2023 08:28:43 Đã trả kết quả
65 H63.30.44-230529-0014 1 NGUYỄN THỊ OANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:05:16 30/05/2023 15:05:16 Đã trả kết quả
66 H63.30.44-230517-0001 1 HÀ CHÍ THOẢ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 07:45:59 19/05/2023 07:45:59 Đã trả kết quả
67 H63.30.44-230516-0005 1 HÀ MINH HUẤN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 15:04:29 18/05/2023 15:04:29 Đã trả kết quả
68 H63.30.44-230518-0004 1 TRIỆU THỊ ĐÚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 07:53:51 19/05/2023 07:53:51 Đã trả kết quả
69 H63.30.44-230515-0003 1 HOÀNG VĂN KHIÊM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:23:02 16/05/2023 09:23:02 Đã trả kết quả
70 H63.30.44-230517-0003 1 VŨ THỊ HUYỀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 09:34:13 19/05/2023 09:34:13 Đã trả kết quả
71 H63.30.44-230517-0007 1 BÀN THỊ MONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:28:45 18/05/2023 16:28:45 Đã trả kết quả
72 H63.30.44-230515-0007 1 NGUYỄN THỊ HIỀN Đăng ký khai sinh 16/05/2023 15:14:08 17/05/2023 15:14:08 Đã trả kết quả
73 H63.30.44-230508-0003 1 NGUYỄN THỊ XUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:04:26 09/05/2023 10:04:26 Đã trả kết quả
74 H63.30.44-230512-0002 1 NGUYỄN THỊ HIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:45:05 15/05/2023 14:45:05 Đã trả kết quả
75 H63.30.44-230508-0004 1 VŨ THỊ HUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:48:57 09/05/2023 10:48:57 Đã trả kết quả
76 H63.30.44-230509-0003 1 LÊ THỊ BÍCH NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 10:23:33 10/05/2023 10:23:33 Đã trả kết quả
77 H63.30.44-230515-0001 1 LÝ THỊ VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:44:57 16/05/2023 08:44:57 Đã trả kết quả
78 H63.30.44-230515-0002 1 NGUYỄN THỊ THƠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:20:48 16/05/2023 09:20:48 Đã trả kết quả
79 H63.30.44-230517-0004 1 ĐINH CÔNG TRUYỀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 10:41:38 19/05/2023 10:41:38 Đã trả kết quả
80 H63.30.44-230517-0005 1 LÃ HOÀNG HƯNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:40:52 18/05/2023 15:40:52 Đã trả kết quả
81 H63.30.44-230516-0006 1 NÔNG VĂN DƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:10:39 17/05/2023 15:10:39 Đã trả kết quả
82 H63.30.44-230517-0002 1 ĐỖ ĐÌNH LONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:19:39 18/05/2023 09:19:39 Đã trả kết quả
83 H63.30.44-230516-0002 1 VŨ THỊ HON Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:18:18 17/05/2023 09:18:18 Đã trả kết quả
84 H63.30.44-230510-0001 1 HOÀNG THẾ ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:45:11 11/05/2023 14:45:11 Đã trả kết quả
85 H63.30.44-230516-0003 1 LÝ XUÂN DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:19:32 17/05/2023 10:19:32 Đã trả kết quả
86 H63.30.44-230515-0005 1 NGUYỄN THỊ LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:26:14 16/05/2023 10:26:14 Đã trả kết quả
87 H63.30.44-230524-0001 1 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:08:21 25/05/2023 08:08:21 Đã trả kết quả
88 H63.30.44-230524-0002 1 LÝ THỊ LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:14:11 25/05/2023 08:14:11 Đã trả kết quả
89 H63.30.44-230529-0018 1 HOÀNG THỊ THƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:35:45 30/05/2023 15:35:45 Đã trả kết quả
90 H63.30.44-230517-0006 1 NGUYỄN THỊ DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:45:33 18/05/2023 15:45:33 Đã trả kết quả
91 H63.30.44-230511-0001 1 PHẠM HOÀI NAM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 14:02:31 19/05/2023 14:02:31 Đã trả kết quả
92 H63.30.44-230529-0010 1 TRẦN THỊ YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:01:31 30/05/2023 10:01:31 Đã trả kết quả
93 H63.30.44-230515-0006 1 HOANG THỊ MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 11:02:53 16/05/2023 11:02:53 Đã trả kết quả
94 H63.30.44-230530-0013 1 HOÀNG VĂN KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 10:28:12 31/05/2023 10:28:12 Đã trả kết quả
95 H63.30.44-230530-0005 1 PHAN ĐỨC THIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:34:16 31/05/2023 08:34:16 Đã trả kết quả
96 H63.30.44-230523-0004 1 HOÀNG THỊ HẢO Đăng ký kết hôn 23/05/2023 08:50:10 30/05/2023 08:50:10 Đã trả kết quả
97 H63.30.44-230518-0008 1 BÀN VĂN LƯỢNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 14:34:17 22/05/2023 14:34:17 Đã trả kết quả
98 H63.30.44-230523-0002 1 HOANGTHI LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 07:42:53 24/05/2023 07:42:53 Đã trả kết quả
99 H63.30.44-230531-0001 1 ĐẶNG MAM DƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:20:27 01/06/2023 09:20:27 Đã trả kết quả
100 H63.30.44-230526-0004 1 HOÀNG THỊ THANH BING Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:52:31 29/05/2023 15:52:31 Đã trả kết quả
101 H63.30.44-230508-0006 1 TRƯƠNG VĂN PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 16:46:02 09/05/2023 16:46:02 Đã trả kết quả
102 H63.30.44-230530-0011 1 NGUYỄN THỊ LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:36:48 31/05/2023 09:36:48 Đã trả kết quả
103 H63.30.44-230529-0012 1 TRẦN QUỲNH ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:29:48 30/05/2023 14:29:48 Đã trả kết quả
104 H63.30.44-230531-0002 1 LƯU THỊ THU TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:28:59 01/06/2023 09:28:59 Đã trả kết quả
105 H63.30.44-230529-0019 1 NGUYỄN VĂN HƯNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:40:31 30/05/2023 15:40:31 Đã trả kết quả
106 H63.30.44-230529-0008 1 HOÀNG THỊ MƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:55:46 30/05/2023 08:55:46 Đã trả kết quả
107 H63.30.44-230530-0007 1 ĐỖ THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:41:56 31/05/2023 08:41:56 Đã trả kết quả
108 H63.30.44-230524-0003 1 TRƯƠNG THỊ HẠNH TUYẾT Đăng ký kết hôn 24/05/2023 11:02:20 31/05/2023 11:02:20 Đã trả kết quả
109 H63.30.44-230522-0004 1 NGÔ THỊ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:41:15 23/05/2023 09:41:15 Đã trả kết quả
110 H63.30.44-230516-0001 1 TRẦN THỊ SOI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 08:54:51 17/05/2023 08:54:51 Đã trả kết quả
111 H63.30.44-230526-0002 1 VŨ NGỌC HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:40:47 29/05/2023 08:40:47 Đã trả kết quả
112 H63.30.44-230518-0001 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 07:23:17 19/05/2023 07:23:17 Đã trả kết quả
113 H63.30.44-230529-0011 1 LA THỊ NHỊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:27:41 30/05/2023 14:27:41 Đã trả kết quả
114 H63.30.44-230529-0020 1 TRẦN THỊ THU HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:43:31 30/05/2023 15:43:31 Đã trả kết quả
115 H63.30.44-230523-0009 1 NGUYỄN VĂN LỢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 13:58:44 24/05/2023 13:58:44 Đã trả kết quả
116 H63.30.44-230519-0008 1 LÝ VĂN SỌT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:56:37 22/05/2023 15:56:37 Đã trả kết quả
117 H63.30.44-230519-0002 1 HÀ QUỐC TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:22:18 22/05/2023 09:22:18 Đã trả kết quả
118 H63.30.44-230530-0015 1 PHAN THỊ LÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:50:45 31/05/2023 15:50:45 Đã trả kết quả
119 H63.30.44-230509-0004 1 PHẠM ANH CHIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 14:20:22 10/05/2023 14:20:22 Đã trả kết quả
120 H63.30.44-230525-0001 1 NÔNG XUÂN TRƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 07:52:22 29/05/2023 07:52:22 Đã trả kết quả
121 H63.30.44-230529-0021 1 NGUYỄN THIIJ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:47:32 30/05/2023 15:47:32 Đã trả kết quả
122 H63.30.44-230529-0005 1 TRẦN THỊ THUẬN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:40:28 30/05/2023 08:40:28 Đã trả kết quả
123 H63.30.44-230529-0009 1 NGUYỄN VĂN THOẠI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:53:52 30/05/2023 09:53:52 Đã trả kết quả
124 H63.30.44-230530-0014 1 NGUYỄN THỊ THƠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:26:32 31/05/2023 15:26:32 Đã trả kết quả
125 H63.30.44-230529-0017 1 ĐẶNG THỊ SÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:31:19 30/05/2023 15:31:19 Đã trả kết quả
126 H63.30.44-230518-0002 1 NGUYỄN THỊ THU HOÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 07:29:29 19/05/2023 07:29:29 Đã trả kết quả