DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� Y��n Th��i
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.45.32.H63-220329-0001 1 LÝ VĂN LÁM Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 29/03/2022 09:43:21 05/04/2022 17:30:00 Đang tạm dừng