DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND X�� Y��n Th���ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.41-230509-0001 1 NÔNG THỊ MÙI Đăng ký khai sinh 09/05/2023 14:55:33 10/05/2023 14:55:33 Đã hủy