KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 08 CẤP XÃ
STT TÊN ĐƠN VỊ TỒN ĐẦU KỲ TIẾP NHẬN ĐANG XỬ LÝ BỔ SUNG TỪ CHỐI QUÁ HẠN TRẢ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH
Xã Thuộc UBND HUYỆN LỤC YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Lục Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Yên Thế Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
146
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
146
Hoàn thành
146
3 UBND Xã An Lạc Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
163
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
163
Hoàn thành
163
4 UBND Xã An Phú Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
80
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
80
Hoàn thành
83
5 UBND Xã Khai Trung Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
3
Hoàn thành
3
6 UBND Xã Khánh Hòa Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
170
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
171
Hoàn thành
171
7 UBND Xã Khánh Thiện Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
22
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
22
8 UBND Xã Liễu Đô Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
141
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
152
Hoàn thành
151
9 UBND Xã Lâm Thượng Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
30
10 UBND Xã Mai Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
94
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
94
Hoàn thành
94
11 UBND Xã Minh Chuẩn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
52
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
51
Hoàn thành
49
12 UBND Xã Minh Tiến Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
44
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
44
Hoàn thành
61
13 UBND Xã Minh Xuân Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
22
14 UBND Xã Mường Lai Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
38
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
32
Hoàn thành
35
15 UBND Xã Phan Thanh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
5
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
5
Hoàn thành
5
16 UBND Xã Phúc Lợi Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
55
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
55
Hoàn thành
55
17 UBND Xã Trung Tâm Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
417
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
417
Hoàn thành
419
18 UBND Xã Trúc Lâu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
14
19 UBND Xã Tân Lĩnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
74
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
75
Hoàn thành
83
20 UBND Xã Tân Lập Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
142
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
141
Hoàn thành
142
21 UBND Xã Tân Phượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
55
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
55
Hoàn thành
55
22 UBND Xã Vĩnh Lạc Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
22
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
25
Hoàn thành
25
23 UBND Xã Yên Thắng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
227
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
227
Hoàn thành
227
24 UBND Xã Động Quan Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
139
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
138
Hoàn thành
137
25 UBND xã Tô Mậu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
38
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
36
Hoàn thành
38
Xã Thuộc UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
75
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
75
Hoàn thành
74
3 UBND Xã Cao Phạ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
313
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
313
Hoàn thành
313
4 UBND Xã Chế Cu Nha Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
13
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
7
Hoàn thành
7
5 UBND Xã Chế Tạo Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
18
6 UBND Xã Dế Xu Phình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
21
7 UBND Xã Hồ Bốn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
19
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
12
Hoàn thành
12
8 UBND Xã Khao Mang Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
77
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
77
Hoàn thành
77
9 UBND Xã Kim Nọi Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
22
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
22
10 UBND Xã La Pán Tẩn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
25
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
25
Hoàn thành
25
11 UBND Xã Lao Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
30
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
30
Hoàn thành
30
12 UBND Xã Mồ Dề Tồn đầu kỳ
10
Tiếp nhận
149
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
159
Hoàn thành
159
13 UBND Xã Nậm Có Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
25
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
25
Hoàn thành
19
14 UBND Xã Nậm Khắt Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
121
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
5
Quá hạn
0
Trả kết quả
106
Hoàn thành
106
15 UBND Xã Púng Luông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
2
Hoàn thành
2
Xã Thuộc UBND HUYỆN TRẠM TẤU
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Trạm tấu Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
29
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
31
Hoàn thành
31
3 UBND Xã Bản Công Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
25
Hoàn thành
25
4 UBND Xã Bản Mù Tồn đầu kỳ
35
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
35
Hoàn thành
35
5 UBND Xã Hát Lừu Tồn đầu kỳ
15
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
18
6 UBND Xã Làng Nhì Tồn đầu kỳ
19
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
39
Hoàn thành
39
7 UBND Xã Phình Hồ Tồn đầu kỳ
10
Tiếp nhận
77
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
87
Hoàn thành
87
8 UBND Xã Pá Hu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
8
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
8
Hoàn thành
8
9 UBND Xã Pá Lau Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
33
10 UBND Xã Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
18
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
29
11 UBND Xã Tà Si Láng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
20
12 UBND Xã Túc Đán Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
29
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
33
Hoàn thành
33
13 UBND Xã Xà Hồ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
5
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
5
Hoàn thành
5
Xã Thuộc UBND HUYỆN TRẤN YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Cổ Phúc Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
95
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
95
Hoàn thành
95
3 UBND Xã Báo Đáp Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
40
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
34
Hoàn thành
34
4 UBND Xã Bảo Hưng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
33
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
33
Hoàn thành
34
5 UBND Xã Cường thịnh Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
8
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
2
6 UBND Xã Hoà Cuông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
22
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
21
7 UBND Xã Hưng Khánh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
55
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
55
Hoàn thành
53
8 UBND Xã Hưng Thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
40
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
34
Hoàn thành
35
9 UBND Xã Hồng Ca Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
57
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
60
Hoàn thành
60
10 UBND Xã Kiên Thành Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
2
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
4
11 UBND Xã Lương Thịnh Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
55
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
56
Hoàn thành
56
12 UBND Xã Minh Quán Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
28
Hoàn thành
0
13 UBND Xã Minh Quân Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
2
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
2
Hoàn thành
2
14 UBND Xã Minh Tiến Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
15 UBND Xã Nga Quán Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
11
Hoàn thành
11
16 UBND Xã Quy Mông Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
67
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
67
Hoàn thành
67
17 UBND Xã Tân Đồng Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
5
Hoàn thành
5
18 UBND Xã Việt Cường Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
73
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
73
Hoàn thành
73
19 UBND Xã Việt Hồng Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
68
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
69
Hoàn thành
69
20 UBND Xã Việt Thành Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
113
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
110
Hoàn thành
112
21 UBND xã Vân Hội Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
13
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
9
22 UBND xã Y Can Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
196
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
197
Hoàn thành
205
23 UBND xã Đào Thịnh Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
15
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
21
Xã Thuộc UBND HUYỆN VĂN CHẤN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Nông trường Liên Sơn Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
25
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
25
Hoàn thành
25
3 UBND Thị trấn Nông trường Nghĩa lộ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
4 UBND Thị trấn Nông trường Trần Phú Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
30
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
30
Hoàn thành
30
5 UBND Thị trấn Sơn Thịnh Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
33
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
39
Hoàn thành
38
6 UBND Xã An Lương Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
10
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
12
Hoàn thành
19
7 UBND Xã Bình Thuận Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
71
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
71
Hoàn thành
77
8 UBND Xã Chấn Thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
20
9 UBND Xã Cát Thịnh Tồn đầu kỳ
15
Tiếp nhận
8
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
44
10 UBND Xã Gia Hội Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
16
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
15
Hoàn thành
15
11 UBND Xã Hạnh Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
12 UBND Xã Minh An Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
38
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
38
Hoàn thành
47
13 UBND Xã Nghĩa Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
15
14 UBND Xã Nghĩa Tâm Tồn đầu kỳ
18
Tiếp nhận
406
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
421
Hoàn thành
430
15 UBND Xã Nậm Búng Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
5
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
4
16 UBND Xã Nậm Lành Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
5
Hoàn thành
8
17 UBND Xã Nậm Mười Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
19
Đang xử lý
5
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
16
18 UBND Xã Phù Nham Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
19 UBND Xã Phúc Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
20 UBND Xã Suối Bu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
13
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
13
Hoàn thành
13
21 UBND Xã Suối Giàng Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
10
Đang xử lý
10
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
10
Hoàn thành
10
22 UBND Xã Sơn A Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
23 UBND Xã Thanh Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
24 UBND xã Suối Quyền Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
6
25 UBND xã Sùng Đô Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
6
26 UBND xã Sơn Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
8
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
0
27 UBND xã Thượng Bằng La Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
215
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
215
Hoàn thành
214
28 UBND xã Thạch Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
29 UBND xã Tân Thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
196
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
196
Hoàn thành
196
30 UBND xã Tú Lệ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
13
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
13
Hoàn thành
14
31 UBND xã Đại Lịch Tồn đầu kỳ
14
Tiếp nhận
88
Đang xử lý
16
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
86
Hoàn thành
86
32 UBND xã Đồng Khê Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
17
Hoàn thành
17
Xã Thuộc UBND HUYỆN VĂN YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị Trấn Mậu A Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
105
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
107
Hoàn thành
107
3 UBND Xã An Bình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
8
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
8
Hoàn thành
10
4 UBND Xã An Thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
97
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
97
Hoàn thành
86
5 UBND Xã Châu Quế Hạ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
27
6 UBND Xã Châu Quế Thượng Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
2
7 UBND Xã Hoàng Thắng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
8 UBND Xã Lâm Giang Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
34
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
34
Hoàn thành
67
9 UBND Xã Lăng Thíp Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
121
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
130
Hoàn thành
132
10 UBND Xã Mậu Đông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
29
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
28
Hoàn thành
28
11 UBND Xã Mỏ Vàng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
17
Hoàn thành
17
12 UBND Xã Ngòi A Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
16
Đang xử lý
0
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
19
Hoàn thành
19
13 UBND Xã Nà hẩu Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
2
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
10
Hoàn thành
10
14 UBND Xã Phong Dụ Hạ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
18
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
17
15 UBND Xã Phong Dụ Thượng Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
5
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
13
Hoàn thành
13
16 UBND Xã Quang Minh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
4
17 UBND Xã Tân Hợp Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
14
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
16
Hoàn thành
7
18 UBND Xã Viễn Sơn Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
61
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
63
Hoàn thành
55
19 UBND Xã Xuân Tầm Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
8
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
8
Hoàn thành
8
20 UBND Xã Xuân Ái Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
28
Hoàn thành
29
21 UBND Xã Yên Hưng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
22 UBND Xã Yên Hợp Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
10
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
9
23 UBND Xã Yên Phú Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
76
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
76
Hoàn thành
113
24 UBND Xã Yên Thái Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
18
Đang xử lý
0
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
18
25 UBND Xã Đông An Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
21
26 UBND Xã Đông Cuông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
157
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
157
Hoàn thành
156
27 UBND Xã Đại Phác Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
37
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
37
Hoàn thành
37
28 UBND Xã Đại Sơn Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
14
Xã Thuộc UBND HUYỆN YÊN BÌNH
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Bình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Thác Bà Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
66
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
61
Hoàn thành
60
3 UBND Thị trấn Yên Bình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
135
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
134
Hoàn thành
130
4 UBND Xã Bạch Hà Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
20
5 UBND Xã Bảo Ái Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
45
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
45
Hoàn thành
50
6 UBND Xã Cảm Nhân Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
199
Đang xử lý
9
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
196
Hoàn thành
198
7 UBND Xã Cảm Ân Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
35