KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 03 CẤP XÃ
STT TÊN ĐƠN VỊ TỒN ĐẦU KỲ TIẾP NHẬN ĐANG XỬ LÝ BỔ SUNG TỪ CHỐI QUÁ HẠN TRẢ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH
Xã Thuộc UBND HUYỆN LỤC YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Lục Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Yên Thế Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
198
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
205
Hoàn thành
205
3 UBND Xã An Lạc Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
112
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
113
Hoàn thành
113
4 UBND Xã An Phú Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
92
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
96
Hoàn thành
96
5 UBND Xã Khai Trung Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
20
6 UBND Xã Khánh Hòa Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
94
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
99
Hoàn thành
99
7 UBND Xã Khánh Thiện Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
35
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
42
Hoàn thành
42
8 UBND Xã Liễu Đô Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
81
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
83
Hoàn thành
82
9 UBND Xã Lâm Thượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
87
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
87
Hoàn thành
87
10 UBND Xã Mai Sơn Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
144
Đang xử lý
4
Bổ sung
3
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
142
Hoàn thành
142
11 UBND Xã Minh Chuẩn Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
37
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
35
Hoàn thành
36
12 UBND Xã Minh Tiến Tồn đầu kỳ
18
Tiếp nhận
289
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
302
Hoàn thành
274
13 UBND Xã Minh Xuân Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
59
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
59
Hoàn thành
60
14 UBND Xã Mường Lai Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
122
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
122
Hoàn thành
120
15 UBND Xã Phan Thanh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
89
Đang xử lý
13
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
78
Hoàn thành
78
16 UBND Xã Phúc Lợi Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
76
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
3
Quá hạn
0
Trả kết quả
73
Hoàn thành
73
17 UBND Xã Trung Tâm Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
116
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
111
Hoàn thành
112
18 UBND Xã Trúc Lâu Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
28
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
36
Hoàn thành
36
19 UBND Xã Tân Lĩnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
124
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
123
Hoàn thành
122
20 UBND Xã Tân Lập Tồn đầu kỳ
24
Tiếp nhận
50
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
72
Hoàn thành
72
21 UBND Xã Tân Phượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
43
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
43
Hoàn thành
43
22 UBND Xã Vĩnh Lạc Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
90
Đang xử lý
15
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
86
Hoàn thành
86
23 UBND Xã Yên Thắng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
65
Đang xử lý
14
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
57
Hoàn thành
62
24 UBND Xã Động Quan Tồn đầu kỳ
18
Tiếp nhận
80
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
96
Hoàn thành
97
25 UBND xã Tô Mậu Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
34
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
35
Hoàn thành
33
26 Văn thư huyện Lục Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Xã Thuộc UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
98
Đang xử lý
17
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
99
Hoàn thành
99
3 UBND Xã Cao Phạ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
203
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
203
Hoàn thành
203
4 UBND Xã Chế Cu Nha Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
18
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
19
5 UBND Xã Chế Tạo Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
14
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
14
6 UBND Xã Dế Xu Phình Tồn đầu kỳ
15
Tiếp nhận
22
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
37
Hoàn thành
37
7 UBND Xã Hồ Bốn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
143
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
143
Hoàn thành
143
8 UBND Xã Khao Mang Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
96
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
96
Hoàn thành
96
9 UBND Xã Kim Nọi Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
44
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
44
Hoàn thành
44
10 UBND Xã La Pán Tẩn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
159
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
159
Hoàn thành
159
11 UBND Xã Lao Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
97
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
97
Hoàn thành
97
12 UBND Xã Mồ Dề Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
34
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
34
Hoàn thành
34
13 UBND Xã Nậm Có Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
579
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
579
Hoàn thành
579
14 UBND Xã Nậm Khắt Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
43
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
43
Hoàn thành
43
15 UBND Xã Púng Luông Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
118
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
118
Hoàn thành
123
16 Văn thư huyện Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Xã Thuộc UBND HUYỆN TRẠM TẤU
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Trạm tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
54
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
54
Hoàn thành
54
3 UBND Xã Bản Công Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
217
Đang xử lý
20
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
197
Hoàn thành
197
4 UBND Xã Bản Mù Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
113
Đang xử lý
25
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
89
Hoàn thành
89
5 UBND Xã Hát Lừu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
26
Hoàn thành
26
6 UBND Xã Làng Nhì Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
79
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
79
Hoàn thành
79
7 UBND Xã Phình Hồ Tồn đầu kỳ
10
Tiếp nhận
37
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
47
Hoàn thành
47
8 UBND Xã Pá Hu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
52
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
46
Hoàn thành
46
9 UBND Xã Pá Lau Tồn đầu kỳ
14
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
27
10 UBND Xã Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
40
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
40
Hoàn thành
40
11 UBND Xã Tà Si Láng Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
110
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
111
Hoàn thành
113
12 UBND Xã Túc Đán Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
64
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
64
Hoàn thành
64
13 UBND Xã Xà Hồ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
115
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
115
Hoàn thành
115
14 Văn thư huyện Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Xã Thuộc UBND HUYỆN TRẤN YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Cổ Phúc Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
177
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
176
Hoàn thành
175
3 UBND Xã Báo Đáp Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
170
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
171
Hoàn thành
171
4 UBND Xã Bảo Hưng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
67
Đang xử lý
17
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
63
Hoàn thành
52
5 UBND Xã Cường thịnh Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
45
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
48
Hoàn thành
51
6 UBND Xã Hoà Cuông Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
35
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
36
Hoàn thành
36
7 UBND Xã Hưng Khánh Tồn đầu kỳ
31
Tiếp nhận
152
Đang xử lý
17
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
21
Trả kết quả
137
Hoàn thành
134
8 UBND Xã Hưng Thịnh Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
59
Đang xử lý
6
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
62
Hoàn thành
62
9 UBND Xã Hồng Ca Tồn đầu kỳ
17
Tiếp nhận
85
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
96
Hoàn thành
94
10 UBND Xã Kiên Thành Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
19
11 UBND Xã Lương Thịnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
188
Đang xử lý
22
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
176
Hoàn thành
176
12 UBND Xã Minh Quán Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
49
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
51
Hoàn thành
53
13 UBND Xã Minh Quân Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
57
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
58
Hoàn thành
58
14 UBND Xã Minh Tiến Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
15 UBND Xã Nga Quán Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
50
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
50
Hoàn thành
49
16 UBND Xã Quy Mông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
64
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
63
Hoàn thành
64
17 UBND Xã Tân Đồng Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
55
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
58
Hoàn thành
62
18 UBND Xã Việt Cường Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
113
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
108
Hoàn thành
110
19 UBND Xã Việt Hồng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
45
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
45
Hoàn thành
45
20 UBND Xã Việt Thành Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
91
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
89
Hoàn thành
88
21 UBND xã Vân Hội Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
37
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
36
Hoàn thành
36
22 UBND xã Y Can Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
48
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
54
Hoàn thành
52
23 UBND xã Đào Thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
60
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
60
Hoàn thành
60
Xã Thuộc UBND HUYỆN VĂN CHẤN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Nông trường Liên Sơn Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
71
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
74
Hoàn thành
74
3 UBND Thị trấn Nông trường Nghĩa lộ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
4 UBND Thị trấn Nông trường Trần Phú Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
95
Đang xử lý
18
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
87
Hoàn thành
75
5 UBND Thị trấn Sơn Thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
38
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
37
Hoàn thành
62
6 UBND Xã An Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
35
Đang xử lý
10
Bổ sung
3
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
22
7 UBND Xã Bình Thuận Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
66
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
65
Hoàn thành
48
8 UBND Xã Chấn Thịnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
82
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
25
Quá hạn
0
Trả kết quả
56
Hoàn thành
56
9 UBND Xã Cát Thịnh Tồn đầu kỳ
31
Tiếp nhận
105
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
135
Hoàn thành
135
10 UBND Xã Gia Hội Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
51
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
49
Hoàn thành
49
11 UBND Xã Hạnh Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
12 UBND Xã Minh An Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
36
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
5
Quá hạn
0
Trả kết quả
30
Hoàn thành
30
13 UBND Xã Nghĩa Sơn Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
9
14 UBND Xã Nghĩa Tâm Tồn đầu kỳ
17
Tiếp nhận
47
Đang xử lý
26
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
38
Hoàn thành
38
15 UBND Xã Nậm Búng Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
28
16 UBND Xã Nậm Lành Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
15
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
15
Hoàn thành
14
17 UBND Xã Nậm Mười Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
33
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
40
Hoàn thành
59
18 UBND Xã Phù Nham Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
19 UBND Xã Phúc Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
20 UBND Xã Suối Bu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
19
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
19
Hoàn thành
19
21 UBND Xã Suối Giàng Tồn đầu kỳ
17
Tiếp nhận
42
Đang xử lý
16
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
44
Hoàn thành
31
22 UBND Xã Sơn A Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
23 UBND Xã Thanh Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
24 UBND xã Suối Quyền Tồn đầu kỳ
12
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
33
Hoàn thành
27
25 UBND xã Sùng Đô Tồn đầu kỳ
15
Tiếp nhận
53
Đang xử lý
12
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
55
Hoàn thành
35
26 UBND xã Sơn Lương Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
15
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
16
Hoàn thành
34
27 UBND xã Thượng Bằng La Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
32
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
33
Hoàn thành
33
28 UBND xã Thạch Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
29 UBND xã Tân Thịnh Tồn đầu kỳ
20
Tiếp nhận
145
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
160
Hoàn thành
160
30 UBND xã Tú Lệ Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
43
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
4
Quá hạn
0
Trả kết quả
44
Hoàn thành
44
31 UBND xã Đại Lịch Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
94
Đang xử lý
11
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
96
Hoàn thành
96
32 UBND xã Đồng Khê Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
49
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
56
Hoàn thành
56
Xã Thuộc UBND HUYỆN VĂN YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị Trấn Mậu A Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
266
Đang xử lý
11
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
267
Hoàn thành
273
3 UBND Xã An Bình Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
51
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
55
Hoàn thành
54
4 UBND Xã An Thịnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
142
Đang xử lý
11
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
136
Hoàn thành
504
5 UBND Xã Châu Quế Hạ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
88
Đang xử lý
22
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
70
Hoàn thành
65
6 UBND Xã Châu Quế Thượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
60
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
56
Hoàn thành
60
7 UBND Xã Hoàng Thắng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
8 UBND Xã Lâm Giang Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
40
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
32
Hoàn thành
82
9 UBND Xã Lăng Thíp Tồn đầu kỳ
12
Tiếp nhận
51
Đang xử lý
9
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
56
Hoàn thành
61
10 UBND Xã Mậu Đông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
77
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
77
Hoàn thành
72
11 UBND Xã Mỏ Vàng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
78
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
75
Hoàn thành
75
12 UBND Xã Ngòi A Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
98
Đang xử lý
6
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
100
Hoàn thành
100
13 UBND Xã Nà hẩu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
51
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
47
Hoàn thành
47
14 UBND Xã Phong Dụ Hạ Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
12
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
15
Hoàn thành
18
15 UBND Xã Phong Dụ Thượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
19
Hoàn thành
19
16 UBND Xã Quang Minh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
60
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
61
Hoàn thành
61
17 UBND Xã Tân Hợp Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
48
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
48
Hoàn thành
1
18 UBND Xã Viễn Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
49
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
49
Hoàn thành
57
19 UBND Xã Xuân Tầm Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
64
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
65
Hoàn thành
65
20 UBND Xã Xuân Ái Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
86
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
90
Hoàn thành
90
21 UBND Xã Yên Hưng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
22 UBND Xã Yên Hợp Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
50
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
5
Quá hạn
0
Trả kết quả
42
Hoàn thành
42
23 UBND Xã Yên Phú Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
73
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
4
Quá hạn
0
Trả kết quả
69
Hoàn thành
127
24 UBND Xã Yên Thái Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
45
Đang xử lý
1
Bổ sung
1
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
47
Hoàn thành
49
25 UBND Xã Đông An Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
65
Đang xử lý
12
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
55
Hoàn thành
54
26 UBND Xã Đông Cuông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
191
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
191
Hoàn thành
193
27 UBND Xã Đại Phác Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
76
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
76
Hoàn thành
48
28 UBND Xã Đại Sơn Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
53
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
56
Hoàn thành
92
Xã Thuộc UBND HUYỆN YÊN BÌNH
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Bình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 Trường THCS Yên Bình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
3 UBND Thị trấn Thác Bà Tồn đầu kỳ
0