KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 03 CẤP XÃ
STT TÊN ĐƠN VỊ TỒN ĐẦU KỲ TIẾP NHẬN ĐANG XỬ LÝ BỔ SUNG TỪ CHỐI QUÁ HẠN TRẢ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH
Xã Thuộc UBND HUYỆN LỤC YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Lục Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Yên Thế Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
171
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
177
Hoàn thành
177
3 UBND Xã An Lạc Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
88
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
89
Hoàn thành
89
4 UBND Xã An Phú Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
73
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
78
Hoàn thành
77
5 UBND Xã Khai Trung Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
20
6 UBND Xã Khánh Hòa Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
84
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
87
Hoàn thành
87
7 UBND Xã Khánh Thiện Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
35
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
38
Hoàn thành
38
8 UBND Xã Liễu Đô Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
70
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
70
Hoàn thành
70
9 UBND Xã Lâm Thượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
87
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
87
Hoàn thành
86
10 UBND Xã Mai Sơn Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
111
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
109
Hoàn thành
109
11 UBND Xã Minh Chuẩn Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
33
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
34
Hoàn thành
35
12 UBND Xã Minh Tiến Tồn đầu kỳ
18
Tiếp nhận
266
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
283
Hoàn thành
274
13 UBND Xã Minh Xuân Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
56
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
50
Hoàn thành
51
14 UBND Xã Mường Lai Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
114
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
114
Hoàn thành
113
15 UBND Xã Phan Thanh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
46
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
43
Hoàn thành
43
16 UBND Xã Phúc Lợi Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
73
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
65
Hoàn thành
65
17 UBND Xã Trung Tâm Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
102
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
99
Hoàn thành
98
18 UBND Xã Trúc Lâu Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
32
Hoàn thành
32
19 UBND Xã Tân Lĩnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
100
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
95
Hoàn thành
93
20 UBND Xã Tân Lập Tồn đầu kỳ
24
Tiếp nhận
46
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
68
Hoàn thành
68
21 UBND Xã Tân Phượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
37
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
36
Hoàn thành
36
22 UBND Xã Vĩnh Lạc Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
60
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
53
Hoàn thành
53
23 UBND Xã Yên Thắng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
51
Đang xử lý
11
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
40
Hoàn thành
47
24 UBND Xã Động Quan Tồn đầu kỳ
18
Tiếp nhận
71
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
85
Hoàn thành
83
25 UBND xã Tô Mậu Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
32
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
30
Hoàn thành
30
26 Văn thư huyện Lục Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Xã Thuộc UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
50
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
51
Hoàn thành
51
3 UBND Xã Cao Phạ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
154
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
154
Hoàn thành
154
4 UBND Xã Chế Cu Nha Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
17
Hoàn thành
18
5 UBND Xã Chế Tạo Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
14
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
14
6 UBND Xã Dế Xu Phình Tồn đầu kỳ
15
Tiếp nhận
18
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
33
Hoàn thành
32
7 UBND Xã Hồ Bốn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
138
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
138
Hoàn thành
138
8 UBND Xã Khao Mang Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
87
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
87
Hoàn thành
87
9 UBND Xã Kim Nọi Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
41
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
41
Hoàn thành
41
10 UBND Xã La Pán Tẩn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
143
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
143
Hoàn thành
143
11 UBND Xã Lao Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
83
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
83
Hoàn thành
83
12 UBND Xã Mồ Dề Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
30
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
30
Hoàn thành
30
13 UBND Xã Nậm Có Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
565
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
565
Hoàn thành
565
14 UBND Xã Nậm Khắt Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
40
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
40
Hoàn thành
40
15 UBND Xã Púng Luông Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
108
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
107
Hoàn thành
112
16 Văn thư huyện Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Xã Thuộc UBND HUYỆN TRẠM TẤU
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Trạm tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
44
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
44
Hoàn thành
44
3 UBND Xã Bản Công Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
196
Đang xử lý
20
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
176
Hoàn thành
176
4 UBND Xã Bản Mù Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
74
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
75
Hoàn thành
75
5 UBND Xã Hát Lừu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
21
6 UBND Xã Làng Nhì Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
74
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
74
Hoàn thành
74
7 UBND Xã Phình Hồ Tồn đầu kỳ
10
Tiếp nhận
37
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
47
Hoàn thành
47
8 UBND Xã Pá Hu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
50
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
44
Hoàn thành
36
9 UBND Xã Pá Lau Tồn đầu kỳ
14
Tiếp nhận
18
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
25
Hoàn thành
25
10 UBND Xã Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
38
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
38
Hoàn thành
38
11 UBND Xã Tà Si Láng Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
103
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
104
Hoàn thành
105
12 UBND Xã Túc Đán Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
56
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
56
Hoàn thành
56
13 UBND Xã Xà Hồ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
111
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
111
Hoàn thành
111
14 Văn thư huyện Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Xã Thuộc UBND HUYỆN TRẤN YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Cổ Phúc Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
156
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
156
Hoàn thành
156
3 UBND Xã Báo Đáp Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
157
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
159
Hoàn thành
159
4 UBND Xã Bảo Hưng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
47
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
41
Hoàn thành
43
5 UBND Xã Cường thịnh Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
38
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
41
Hoàn thành
42
6 UBND Xã Hoà Cuông Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
35
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
36
Hoàn thành
35
7 UBND Xã Hưng Khánh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
124
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
123
Hoàn thành
123
8 UBND Xã Hưng Thịnh Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
44
Đang xử lý
0
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
47
Hoàn thành
47
9 UBND Xã Hồng Ca Tồn đầu kỳ
17
Tiếp nhận
67
Đang xử lý
18
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
66
Hoàn thành
67
10 UBND Xã Kiên Thành Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
18
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
18
11 UBND Xã Lương Thịnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
175
Đang xử lý
12
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
164
Hoàn thành
163
12 UBND Xã Minh Quán Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
41
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
43
Hoàn thành
28
13 UBND Xã Minh Quân Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
45
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
48
Hoàn thành
48
14 UBND Xã Minh Tiến Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
15 UBND Xã Nga Quán Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
46
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
45
Hoàn thành
45
16 UBND Xã Quy Mông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
60
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
60
Hoàn thành
54
17 UBND Xã Tân Đồng Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
35
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
41
Hoàn thành
41
18 UBND Xã Việt Cường Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
90
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
90
Hoàn thành
88
19 UBND Xã Việt Hồng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
42
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
42
Hoàn thành
42
20 UBND Xã Việt Thành Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
85
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
85
Hoàn thành
84
21 UBND xã Vân Hội Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
28
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
28
Hoàn thành
28
22 UBND xã Y Can Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
40
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
49
Hoàn thành
49
23 UBND xã Đào Thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
50
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
50
Hoàn thành
50
Xã Thuộc UBND HUYỆN VĂN CHẤN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Nông trường Liên Sơn Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
63
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
66
Hoàn thành
66
3 UBND Thị trấn Nông trường Nghĩa lộ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
4 UBND Thị trấn Nông trường Trần Phú Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
86
Đang xử lý
15
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
78
Hoàn thành
75
5 UBND Thị trấn Sơn Thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
38
Đang xử lý
18
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
53
6 UBND Xã An Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
28
Đang xử lý
7
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
19
7 UBND Xã Bình Thuận Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
44
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
48
Hoàn thành
33
8 UBND Xã Chấn Thịnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
74
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
23
Quá hạn
0
Trả kết quả
45
Hoàn thành
45
9 UBND Xã Cát Thịnh Tồn đầu kỳ
31
Tiếp nhận
98
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
119
Hoàn thành
119
10 UBND Xã Gia Hội Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
33
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
35
Hoàn thành
35
11 UBND Xã Hạnh Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
12 UBND Xã Minh An Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
34
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
5
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
29
13 UBND Xã Nghĩa Sơn Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
9
14 UBND Xã Nghĩa Tâm Tồn đầu kỳ
17
Tiếp nhận
47
Đang xử lý
26
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
38
Hoàn thành
38
15 UBND Xã Nậm Búng Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
22
16 UBND Xã Nậm Lành Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
12
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
11
Hoàn thành
12
17 UBND Xã Nậm Mười Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
29
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
34
Hoàn thành
20
18 UBND Xã Phù Nham Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
19 UBND Xã Phúc Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
20 UBND Xã Suối Bu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
18
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
18
21 UBND Xã Suối Giàng Tồn đầu kỳ
17
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
16
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
27
22 UBND Xã Sơn A Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
23 UBND Xã Thanh Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
24 UBND xã Suối Quyền Tồn đầu kỳ
12
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
26
Hoàn thành
26
25 UBND xã Sùng Đô Tồn đầu kỳ
15
Tiếp nhận
51
Đang xử lý
32
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
33
Hoàn thành
33
26 UBND xã Sơn Lương Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
15
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
16
Hoàn thành
34
27 UBND xã Thượng Bằng La Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
9
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
24
Hoàn thành
24
28 UBND xã Thạch Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
29 UBND xã Tân Thịnh Tồn đầu kỳ
20
Tiếp nhận
127
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
147
Hoàn thành
144
30 UBND xã Tú Lệ Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
35
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
4
Quá hạn
0
Trả kết quả
31
Hoàn thành
31
31 UBND xã Đại Lịch Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
83
Đang xử lý
15
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
77
Hoàn thành
76
32 UBND xã Đồng Khê Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
47
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
49
Hoàn thành
49
Xã Thuộc UBND HUYỆN VĂN YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị Trấn Mậu A Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
231
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
237
Hoàn thành
241
3 UBND Xã An Bình Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
39
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
38
Hoàn thành
38
4 UBND Xã An Thịnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
118
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
111
Hoàn thành
478
5 UBND Xã Châu Quế Hạ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
57
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
57
Hoàn thành
55
6 UBND Xã Châu Quế Thượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
56
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
50
Hoàn thành
56
7 UBND Xã Hoàng Thắng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
8 UBND Xã Lâm Giang Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
31
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
26
Hoàn thành
70
9 UBND Xã Lăng Thíp Tồn đầu kỳ
12
Tiếp nhận
34
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
46
Hoàn thành
50
10 UBND Xã Mậu Đông Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
66
Đang xử lý
0
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
66
Hoàn thành
67
11 UBND Xã Mỏ Vàng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
62
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
61
Hoàn thành
61
12 UBND Xã Ngòi A Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
82
Đang xử lý
0
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
84
Hoàn thành
85
13 UBND Xã Nà hẩu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
35
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
35
Hoàn thành
35
14 UBND Xã Phong Dụ Hạ Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
12
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
15
Hoàn thành
18
15 UBND Xã Phong Dụ Thượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
16
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
15
Hoàn thành
15
16 UBND Xã Quang Minh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
57
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
58
Hoàn thành
58
17 UBND Xã Tân Hợp Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
39
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
37
Hoàn thành
0
18 UBND Xã Viễn Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
41
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
41
Hoàn thành
49
19 UBND Xã Xuân Tầm Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
63
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
61
Hoàn thành
60
20 UBND Xã Xuân Ái Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
68
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
70
Hoàn thành
70
21 UBND Xã Yên Hưng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
22 UBND Xã Yên Hợp Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
33
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
35
Hoàn thành
32
23 UBND Xã Yên Phú Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
63
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
63
Hoàn thành
127
24 UBND Xã Yên Thái Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
36
Đang xử lý
2
Bổ sung
1
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
36
Hoàn thành
38
25 UBND Xã Đông An Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
56
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
46
Hoàn thành
46
26 UBND Xã Đông Cuông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
158
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
158
Hoàn thành
161
27 UBND Xã Đại Phác Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
67
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
65
Hoàn thành
47
28 UBND Xã Đại Sơn Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
43
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
47
Hoàn thành
89
Xã Thuộc UBND HUYỆN YÊN BÌNH
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Bình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Thác Bà Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
72
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
70
Hoàn thành
70
3 UBND Thị trấn Yên Bình Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
144
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
144
Hoàn thành
139
4 UBND Xã Bạch Hà Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
25
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29