Tôi nhận được Email yêu cầu bổ sung hồ sơ, vậy tôi bổ sung bằng cách nào?

Hương Giang — lúc 14:45:19 ngày 28/10/2019

Tôi nhận được Email yêu cầu bổ sung hồ sơ, vậy tôi bổ sung bằng cách nào?

Trả lời

Anh/chị bổ sung hồ sơ theo nội dung thông báo trong Email và nộp hồ sơ bổ sung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/ Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện, xã nơi anh/chị đăng ký làm hồ sơ ban đầu

Quản trị hệ thống — lúc 14:45:35 ngày 28/10/2019

Quay lại danh sách câu hỏi