CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2186 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 BDT_DT_001 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số BAN DÂN TỘC Công tác Dân tộc
2 BHXHS_001 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế) BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI Bảo hiểm xã hội
3 BHYT_001 Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI Bảo hiểm y tế
4 2.000200 Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên CÔNG AN TỈNH Cấp, quản lý căn cước công dân
5 2.001478 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự CÔNG AN TỈNH Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
6 DKT_001 Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế CỤC THUẾ TỈNH Đăng ký thuế
7 HDBL_001 Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in CỤC THUẾ TỈNH Hóa đơn, biên lai
8 HTMGT_001 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu. CỤC THUẾ TỈNH Hoàn thuế, miễn giảm thuế
9 KTDVV_001 Khai thuế tạm tính áp dụng cho Vietsovpetro CỤC THUẾ TỈNH Khai thuế đối với Vietsopetro
10 KTGTGT_001 Khai thuế GTGT đối với phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh CỤC THUẾ TỈNH Khai thuế giá trị gia tăng
11 KTPBVMT_001 Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản CỤC THUẾ TỈNH Khai Thuế, Phí bảo vệ môi trường
12 KTPLPK_001 Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước CỤC THUẾ TỈNH Khai thuế, phí, lệ phí khác
13 KTTN_001 Khai khoản thu điều tiết tháng CỤC THUẾ TỈNH Khai thuế tài nguyên
14 KTTNDN_001 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên (trừ Lô 09.1) CỤC THUẾ TỈNH Khai thuế thu nhập doanh nghiệp
15 QLT_001 Khai lệ phí môn bài CỤC THUẾ TỈNH Quản lý thuế