CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục dân tộc
2 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục dân tộc
3 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục dân tộc
4 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục dân tộc
5 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục dân tộc
6 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT Giáo dục dân tộc