CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục trung học
2 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục trung học
3 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục trung học
4 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Giáo dục trung học
5 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục trung học
6 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục trung học
7 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục trung học
8 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục trung học
9 Tuyển sinh trung học cơ sở Giáo dục trung học
10 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Giáo dục trung học
11 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Giáo dục trung học