DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã An Lạc
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.19-230504-0010 1 PHÙNG VĂN THẾ Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 09:49:14 05/05/2023 09:49:14 Đã trả kết quả
2 H63.25.19-230504-0016 1 VI VĂN HUẤN Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 09:57:53 05/05/2023 09:57:53 Đã trả kết quả
3 H63.25.19-230504-0018 1 CHƯƠNG VĂN TOÀN Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 10:01:38 05/05/2023 10:01:38 Đã trả kết quả
4 H63.25.19-230504-0002 1 VI VĂN CHUẨN Đăng ký khai sinh 05/05/2023 08:44:24 08/05/2023 08:44:24 Đã trả kết quả
5 H63.25.19-230504-0019 1 TRƯƠNG NGỌC HOÀNG Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 10:03:32 05/05/2023 10:03:32 Đã trả kết quả
6 H63.25.19-230504-0021 1 NGUYỄN QUANG MINH Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 10:06:44 05/05/2023 10:06:44 Đã trả kết quả
7 H63.25.19-230504-0017 1 BÀN VĂN VƯỢNG Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 09:59:14 05/05/2023 09:59:14 Đã trả kết quả
8 H63.25.19-230504-0013 1 HÀ TRUNG KỲ Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 09:53:38 05/05/2023 09:53:38 Đã trả kết quả
9 H63.25.19-230504-0015 1 LƯƠNG NGỌC SÁNG Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 09:56:33 05/05/2023 09:56:33 Đã trả kết quả
10 H63.25.19-230504-0020 1 NGUYỄN VĂN TUÂN Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 10:05:21 05/05/2023 10:05:21 Đã trả kết quả
11 H63.25.19-230504-0022 1 VI VĂN HIẾU Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 10:08:35 05/05/2023 10:08:35 Đã trả kết quả
12 H63.25.19-230504-0003 1 TRẦN MINH KHANG Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 09:28:56 05/05/2023 09:28:56 Đã trả kết quả
13 H63.25.19-230504-0008 1 PHÙNG CHƯƠNG KIÊN Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 09:42:48 05/05/2023 09:42:48 Đã trả kết quả
14 H63.25.19-230504-0007 1 ĐẶNG PHÚC THANH Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 09:39:32 05/05/2023 09:39:32 Đã trả kết quả
15 H63.25.19-230504-0014 1 ĐẶNG ĐĂNG HẢI Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 09:55:19 05/05/2023 09:55:19 Đã trả kết quả
16 H63.25.19-230504-0005 1 CHƯƠNG VĂN TỈNH Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 09:35:20 05/05/2023 09:35:20 Đã trả kết quả
17 H63.25.19-230504-0011 1 LƯƠNG TUẤN ANH Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 09:50:51 05/05/2023 09:50:51 Đã trả kết quả
18 H63.25.19-230504-0006 1 LƯƠNG TRUNG HIẾU Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 09:37:15 05/05/2023 09:37:15 Đã trả kết quả
19 H63.25.19-230504-0004 1 LÃ DUY KHANH Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 09:31:38 05/05/2023 09:31:38 Đã trả kết quả
20 H63.25.19-230504-0012 1 LƯƠNG XUÂN LỘC Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 09:52:25 05/05/2023 09:52:25 Đã trả kết quả
21 H63.25.19-230504-0009 1 HOÀNG CÔNG PHÚ Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 09:47:37 05/05/2023 09:47:37 Đã trả kết quả
22 H63.25.19-230519-0014 1 LÝ THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:03:11 22/05/2023 15:03:11 Đã trả kết quả
23 H63.25.19-230519-0010 1 NGUYỄN VĂN KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:52:16 22/05/2023 14:52:16 Đã trả kết quả
24 H63.25.19-230524-0007 1 TRIỆU VĂN CAO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:26:50 23/06/2023 08:26:50 Đã trả lại dân
25 H63.25.19-230524-0005 1 NGUYỄN THỊ LƯỢT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:23:38 23/06/2023 08:23:38 Đã trả lại dân
26 H63.25.19-230517-0001 1 PHÙNG XUÂN THƯỢNG Đăng ký lại khai sinh 19/05/2023 10:12:03 26/05/2023 10:12:03 Đã trả kết quả
27 H63.25.19-230512-0001 1 PHÙNG THỊ TOAN Đăng ký kết hôn 19/05/2023 10:04:08 22/05/2023 10:04:08 Đã trả kết quả
28 H63.25.19-230510-0001 1 HOÀNG KHÁNH HUỀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 10:04:55 11/05/2023 10:04:55 Đã trả kết quả
29 H63.25.19-230519-0013 1 PHÙNG VIẾT HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:00:32 22/05/2023 15:00:32 Đã trả kết quả
30 H63.25.19-230519-0009 1 TRƯƠNG THẾ TUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:48:20 22/05/2023 14:48:20 Đã trả kết quả
31 H63.25.19-230522-0001 1 LỘC THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 07:45:58 23/05/2023 07:45:58 Đã trả kết quả
32 H63.25.19-230519-0008 1 PHÙNG ĐỨC QUẢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:44:44 22/05/2023 14:44:44 Đã trả kết quả
33 H63.25.19-230516-0002 1 BÀN THỊ DUNG Đăng ký khai sinh 19/05/2023 10:09:20 22/05/2023 10:09:20 Đã trả kết quả
34 H63.25.19-230519-0002 1 PHẠM THỊ HÒA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:23:24 22/05/2023 14:23:24 Đã trả kết quả
35 H63.25.19-230519-0017 1 LƯƠNG ĐỨC CẢNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 15:27:28 23/05/2023 15:27:28 Đã trả kết quả
36 H63.25.19-230519-0018 1 LƯƠNG THỊ BAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 15:33:58 23/05/2023 15:33:58 Đã trả kết quả
37 H63.25.19-230524-0003 1 TRIỆU QUÍ NGỌ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:20:25 23/06/2023 08:20:25 Đã trả lại dân
38 H63.25.19-230519-0007 1 TRẦN THỊ MAI HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:41:55 22/05/2023 14:41:55 Đã trả kết quả
39 H63.25.19-230519-0011 1 VI TRỌNG TRƯỞNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:55:15 22/05/2023 14:55:15 Đã trả kết quả
40 H63.25.19-230524-0012 1 PHÙNG XUÂN LÝ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:37:47 23/06/2023 08:37:47 Đã trả lại dân
41 H63.25.19-230519-0015 1 PHÙNG THỊ THÚY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:05:44 22/05/2023 15:05:44 Đã trả kết quả
42 H63.25.19-230519-0019 1 LƯƠNG THỊ PHÒNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 16:20:28 22/05/2023 16:20:28 Đã trả kết quả
43 H63.25.19-230518-0001 1 TRIỆU THỊ CHUNG Đăng ký lại khai sinh 19/05/2023 10:13:32 26/05/2023 10:13:32 Đã trả kết quả
44 H63.25.19-230508-0006 1 TRIỆU THỪA LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:19:32 09/05/2023 10:19:32 Đã trả kết quả
45 H63.25.19-230522-0002 1 PHÙNG THỊ TÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:45:02 23/05/2023 08:45:02 Đã trả kết quả
46 H63.25.19-230508-0007 1 LƯƠNG ĐỨC CẢNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 10:27:48 10/05/2023 10:27:48 Đã trả kết quả
47 H63.25.19-230509-0001 1 ĐẶNG THỊ KHÁNH Đăng ký khai tử 09/05/2023 15:58:54 10/05/2023 15:58:54 Đã trả kết quả
48 H63.25.19-230529-0003 1 DĂNG VĂN HOÀNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 10:46:50 30/05/2023 10:46:50 Đã trả kết quả
49 H63.25.19-230524-0010 1 TRƯƠNG THỊ THẮM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:33:21 23/06/2023 08:33:21 Đã trả lại dân
50 H63.25.19-230529-0002 1 TRƯƠNG THỊ LUẬT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 10:41:12 30/05/2023 10:41:12 Đã trả kết quả
51 H63.25.19-230531-0002 1 HOÀNG MINH QUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:40:06 01/06/2023 09:40:06 Đã trả kết quả
52 H63.25.19-230530-0007 1 BÀN THỊ DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:57:31 31/05/2023 09:57:31 Đã trả kết quả
53 H63.25.19-230530-0002 1 PHÙNG THỊ CHIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:02:18 31/05/2023 09:02:18 Đã trả kết quả
54 H63.25.19-230508-0002 1 VY THỊ NGÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:03:36 09/05/2023 10:03:36 Đã trả kết quả
55 H63.25.19-230508-0003 1 TRIỆU VĂN CHUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:07:48 09/05/2023 10:07:48 Đã trả kết quả
56 H63.25.19-230510-0002 1 NINH TIẾN DŨNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 10:09:11 11/05/2023 10:09:11 Đã trả kết quả
57 H63.25.19-230508-0004 1 LƯƠNG ĐỨC CẢNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:13:40 09/05/2023 10:13:40 Đã trả kết quả
58 H63.25.19-230510-0003 1 NÔNG THỊ CHUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 10:20:18 11/05/2023 10:20:18 Đã trả kết quả
59 H63.25.19-230524-0009 1 LỤC THỊ MAI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:31:34 23/06/2023 08:31:34 Đã trả lại dân
60 H63.25.19-230524-0001 1 LƯƠNG LIÊN HIỆP Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:18:30 23/06/2023 08:18:30 Đã trả lại dân
61 H63.25.19-230519-0003 1 PHẠM THỊ HÒA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:27:29 22/05/2023 14:27:29 Đã trả kết quả
62 H63.25.19-230530-0004 1 HOÀNG THỊ ÉO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:51:01 31/05/2023 09:51:01 Đã trả kết quả
63 H63.25.19-230530-0005 1 PHÙNG THI ĐƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:53:22 31/05/2023 09:53:22 Đã trả kết quả
64 H63.25.19-230524-0004 1 HOÀNG THỊ NGOAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:22:07 23/06/2023 08:22:07 Đã hủy
65 H63.25.19-230524-0002 1 NGUYỄN THỊ CHÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:19:22 25/05/2023 08:19:22 Đã trả kết quả
66 H63.25.19-230530-0003 1 LƯƠNG THỊ QUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:04:39 31/05/2023 09:04:39 Đã trả kết quả
67 H63.25.19-230519-0006 1 NGUYỄN VĂN NỀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:38:53 22/05/2023 14:38:53 Đã trả kết quả
68 H63.25.19-230522-0004 1 HÀ LỆ CHẤT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:14:58 23/05/2023 16:14:58 Đã trả kết quả
69 H63.25.19-230530-0006 1 HOÀNG THỊ THƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:55:34 31/05/2023 09:55:34 Đã trả kết quả
70 H63.25.19-230525-0003 1 LƯƠNG THỊ NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:39:08 26/05/2023 14:39:08 Đã trả kết quả
71 H63.25.19-230508-0001 1 TRIỆU VĂN TRUYỀN Đăng ký khai sinh 09/05/2023 16:52:56 10/05/2023 16:52:56 Đã trả kết quả
72 H63.25.19-230525-0001 1 HOANG THỊ HUỀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:24:38 26/05/2023 14:24:38 Đã trả kết quả
73 H63.25.19-230524-0006 1 CHƯƠNG VĂN CHẦM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:25:21 23/06/2023 08:25:21 Đã trả lại dân
74 H63.25.19-230519-0012 1 HÀ THỊ KIỀU TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:58:12 22/05/2023 14:58:12 Đã trả kết quả
75 H63.25.19-230519-0016 1 TRIỆU THỊ LAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:08:13 22/05/2023 15:08:13 Đã trả kết quả
76 H63.25.19-230525-0005 1 LƯƠNG THỊ NGA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 15:00:16 26/05/2023 15:00:16 Đã trả kết quả
77 H63.25.19-230519-0005 1 LÃ VĂN ĐỜI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:34:47 22/05/2023 14:34:47 Đã trả kết quả
78 H63.25.19-230530-0001 1 LƯU DỨC VIỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:00:18 31/05/2023 09:00:18 Đã trả kết quả
79 H63.25.19-230525-0002 1 TRIỆU THỊ NGHỊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:35:34 26/05/2023 14:35:34 Đã trả kết quả
80 H63.25.19-230519-0001 1 HOÀNG NGỌC THÍCH Đăng ký khai tử 19/05/2023 10:14:40 22/05/2023 10:14:40 Đã trả kết quả
81 H63.25.19-230525-0007 1 HOÀNG NGỌC THÍCH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 25/05/2023 16:33:16 01/06/2023 16:33:16 Đã trả kết quả
82 H63.25.19-230508-0005 1 PHÙNG VĂN KIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:16:07 09/05/2023 10:16:07 Đã trả kết quả
83 H63.25.19-230510-0004 1 TRIỆU VĂN TRUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 10:27:39 11/05/2023 10:27:39 Đã trả kết quả
84 H63.25.19-230519-0004 1 TRƯƠNG VĂN TIẾP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:32:22 22/05/2023 14:32:22 Đã trả kết quả
85 H63.25.19-230524-0008 1 LỤC THỊ SÁO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:30:12 23/06/2023 08:30:12 Đã trả lại dân
86 H63.25.19-230524-0011 1 PHÙNG KIM TIẾN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 08:35:28 23/06/2023 08:35:28 Đã trả lại dân
87 H63.25.19-230522-0003 1 PHNGF KIM TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:46:58 23/05/2023 08:46:58 Đã trả kết quả
88 H63.25.19-230525-0004 1 HÀ VĂN KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:42:39 26/05/2023 14:42:39 Đã trả kết quả
89 H63.25.19-230525-0006 1 HÀ VĂN KHANMHS Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 15:01:47 26/05/2023 15:01:47 Đã trả kết quả
90 H63.25.19-230516-0001 1 LƯƠNG VĂN QUYẾT Đăng ký khai sinh 19/05/2023 10:07:07 22/05/2023 10:07:07 Đã trả kết quả
91 H63.25.19-230529-0001 1 TRƯƠNG THỊ LUẬT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:23:52 30/05/2023 10:23:52 Đã trả kết quả