DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Chế Cu Nha
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.22-230525-0004 1 HẢNG THỊ CỦA Đăng ký khai sinh 25/05/2023 10:58:05 26/05/2023 10:58:05 Đã trả kết quả
2 H63.26.22-230524-0003 1 GIÀNG A VỀNH Đăng ký khai sinh 24/05/2023 14:20:28 25/05/2023 14:20:28 Đã trả kết quả
3 H63.26.22-230518-0004 1 HỜ THỊ NUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 11:17:49 23/05/2023 11:17:49 Đã trả kết quả
4 H63.26.22-230525-0014 1 HỜ A SANG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 16:08:47 26/05/2023 16:08:47 Đã trả kết quả
5 H63.26.22-230525-0011 1 HỜ A SANG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 16:06:08 26/05/2023 16:06:08 Đã trả kết quả
6 H63.26.22-230518-0003 1 HỜ A CHÔNG Đăng ký kết hôn 18/05/2023 11:01:05 19/05/2023 11:01:05 Đã trả kết quả
7 H63.26.22-230525-0009 1 KHANG A TU Đăng ký khai sinh 25/05/2023 15:31:54 26/05/2023 15:31:54 Đã trả kết quả
8 H63.26.22-230524-0002 1 HỜ THỊ PÀNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 13:26:53 29/05/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
9 H63.26.22-230518-0002 1 KHANG A TU Đăng ký kết hôn 18/05/2023 10:53:00 19/05/2023 10:53:00 Đã trả kết quả
10 H63.26.22-230524-0001 1 HỜ A SU Đăng ký khai sinh 24/05/2023 12:36:02 25/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
11 H63.26.22-230525-0002 1 HỜ A CHÔNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 09:20:45 26/05/2023 09:20:45 Đã trả kết quả
12 H63.26.22-230524-0004 1 KHANG A RÙA Đăng ký khai sinh 24/05/2023 16:40:45 25/05/2023 16:40:45 Đã trả kết quả
13 H63.26.22-230525-0007 1 HỜ A CHUA Đăng ký khai sinh 25/05/2023 14:21:56 26/05/2023 14:21:56 Đã trả kết quả
14 H63.26.22-230525-0008 1 KHANG A PHAI Đăng ký khai sinh 25/05/2023 14:35:18 26/05/2023 14:35:18 Đã trả kết quả
15 H63.26.22-230525-0015 1 GIÀNG A SINH Đăng ký khai sinh 25/05/2023 16:44:07 26/05/2023 16:44:07 Đã trả kết quả
16 H63.26.22-230525-0005 1 KHANG A SÀNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 11:27:09 26/05/2023 11:27:09 Đã trả kết quả
17 H63.26.22-230518-0001 1 KHANG A PHAI Đăng ký kết hôn 18/05/2023 10:37:15 19/05/2023 10:37:15 Đã trả kết quả
18 H63.26.22-230525-0013 1 HỜ A SANG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 16:06:48 26/05/2023 16:06:48 Đã trả kết quả
19 H63.26.22-230525-0001 1 KHANG A ANH Đăng ký kết hôn 25/05/2023 08:47:17 26/05/2023 08:47:17 Đã trả kết quả
20 H63.26.22-230525-0012 1 HỜ A SANG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 16:06:26 26/05/2023 16:06:26 Đã trả kết quả
21 H63.26.22-230525-0003 1 HỜ A CHÔNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 10:48:55 26/05/2023 10:48:55 Đã trả kết quả
22 H63.26.22-230525-0006 1 GIÀNG A SINH Đăng ký kết hôn 25/05/2023 13:54:23 26/05/2023 13:54:23 Đã trả kết quả
23 H63.26.22-230525-0010 1 HỜ A TÔNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 15:51:50 26/05/2023 15:51:50 Đã trả kết quả