DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Xã Chế Cu Nha
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.22-230428-0026 1 HỜ A PHÓNG(HỜ THỊ THÚY VÂN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:40:01 02/06/2023 15:40:01 Đã trả kết quả
2 H63.26.22-230428-0010 1 GIÀNG A PÁO(GIÀNG A TỦA) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:38:18 02/06/2023 14:38:18 Đã trả kết quả
3 H63.26.22-230428-0006 1 LÝ A HÙ( LÝ A DUYÊN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:22:26 02/06/2023 14:22:26 Đã trả kết quả
4 H63.26.22-230428-0007 1 LÝ A DÊ(LÝ THỊ THÙY ÁNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:26:10 02/06/2023 14:26:10 Đã trả kết quả
5 H63.26.22-230428-0027 1 HỜ A TÌNH(HỜ A ĐOÀN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:42:48 02/06/2023 15:42:48 Đã trả kết quả
6 H63.26.22-230428-0016 1 LÝ A LỬ( LÝ THỊ KIM CHI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:03:19 02/06/2023 15:03:19 Đã trả kết quả
7 H63.26.22-230428-0005 1 HỜ A XU( HỜ THỊ THANH XUÂN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:05:46 02/06/2023 14:05:46 Đã trả kết quả
8 H63.26.22-230428-0023 1 HỜ A VÀNG ( HỜ A MẠNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:29:50 02/06/2023 15:29:50 Đã trả kết quả
9 H63.26.22-230428-0025 1 HỜ A PHÓNG( HỜ THỊ TUYẾT) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:34:36 02/06/2023 15:34:36 Đã trả kết quả
10 H63.26.22-230428-0014 1 KHANG THỊ MỈ( VÀNG THỊ NHI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:55:49 02/06/2023 14:55:49 Đã trả kết quả
11 H63.26.22-230428-0030 1 HỜ THỊ PÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:54:43 02/06/2023 15:54:43 Đã trả kết quả
12 H63.26.22-230428-0019 1 GIÀNG PÀNG SÌNH ( GIÀNG A GI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:15:28 02/06/2023 15:15:28 Đã trả kết quả
13 H63.26.22-230428-0022 1 HỜ A SÚ( HỜ THỊ DUNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:25:39 02/06/2023 15:25:39 Đã trả kết quả
14 H63.26.22-230428-0003 1 HỜ A SA( HỜ THỊ MÁY) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 13:54:17 02/06/2023 13:54:17 Đã trả kết quả
15 H63.26.22-230428-0015 1 VÀNG A SINH( VÀNG A THẮNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:59:53 02/06/2023 14:59:53 Đã trả kết quả
16 H63.26.22-230428-0001 1 LÙ A GIÀ ( LÙ THỊ ANH THƯ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 13:46:21 02/06/2023 13:46:21 Đã trả kết quả
17 H63.26.22-230428-0018 1 GIÀNG A GIÀ ( GIÀNG TUẤN MINH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:10:44 02/06/2023 15:10:44 Đã trả kết quả
18 H63.26.22-230428-0002 1 LÙ A THẮNG( LÙ THỊ DỦ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 13:51:18 02/06/2023 13:51:18 Đã trả kết quả
19 H63.26.22-230428-0021 1 HỜ A VỪ( HỜ THỊ ANH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:22:15 02/06/2023 15:22:15 Đã trả kết quả
20 H63.26.22-230428-0011 1 HỜ A KHUA( HỜ A ĐÔNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:42:59 02/06/2023 14:42:59 Đã trả kết quả
21 H63.26.22-230428-0024 1 HỜ A ĐỈNH( HỜ A THI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:32:28 02/06/2023 15:32:28 Đã trả kết quả
22 H63.26.22-230428-0004 1 VÀNG THỊ VÂN ( LÝ THỊ THÙY NGA) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:00:31 02/06/2023 14:00:31 Đã trả kết quả
23 H63.26.22-230428-0028 1 HỜ A TÙ( HỜ CÔNG SINH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:47:10 02/06/2023 15:47:10 Đã trả kết quả
24 H63.26.22-230428-0009 1 LÝ A CHU( LÝ A HÙNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:34:05 02/06/2023 14:34:05 Đã trả kết quả
25 H63.26.22-230428-0012 1 GIÀNG A LÙ( GIÀNG MINH QUANG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:50:03 02/06/2023 14:50:03 Đã trả kết quả
26 H63.26.22-230428-0029 1 HỜ A KHÀY( HỜ THỊ CHU) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:50:11 02/06/2023 15:50:11 Đã trả kết quả
27 H63.26.22-230428-0008 1 CHẢO THỊ SƠ( LÝ THẾ ANH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:31:01 02/06/2023 14:31:01 Đã trả kết quả
28 H63.26.22-230428-0017 1 GIÀNG A CHÙ ( GIÀNG A CHỜ BÌNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:06:30 02/06/2023 15:06:30 Đã trả kết quả
29 H63.26.22-230428-0020 1 HỜ A VỪ( HỜ SƠN LÂM) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:18:20 02/06/2023 15:18:20 Đã trả kết quả
30 H63.26.22-230428-0013 1 VÀNG A DÀ( VÀNG XUÂN TRƯỜNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:52:51 02/06/2023 14:52:51 Đã trả kết quả