DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Xã Chế Cu Nha
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.22-230428-0007 1 LÝ A DÊ(LÝ THỊ THÙY ÁNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:26:10 02/06/2023 14:26:10 Đã trả kết quả
2 H63.26.22-230428-0017 1 GIÀNG A CHÙ ( GIÀNG A CHỜ BÌNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:06:30 02/06/2023 15:06:30 Đã trả kết quả
3 H63.26.22-230428-0018 1 GIÀNG A GIÀ ( GIÀNG TUẤN MINH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:10:44 02/06/2023 15:10:44 Đã trả kết quả
4 H63.26.22-230428-0024 1 HỜ A ĐỈNH( HỜ A THI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:32:28 02/06/2023 15:32:28 Đã trả kết quả
5 H63.26.22-230428-0030 1 HỜ THỊ PÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:54:43 02/06/2023 15:54:43 Đã trả kết quả
6 H63.26.22-230428-0009 1 LÝ A CHU( LÝ A HÙNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:34:05 02/06/2023 14:34:05 Đã trả kết quả
7 H63.26.22-230428-0012 1 GIÀNG A LÙ( GIÀNG MINH QUANG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:50:03 02/06/2023 14:50:03 Đã trả kết quả
8 H63.26.22-230428-0013 1 VÀNG A DÀ( VÀNG XUÂN TRƯỜNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:52:51 02/06/2023 14:52:51 Đã trả kết quả
9 H63.26.22-230428-0029 1 HỜ A KHÀY( HỜ THỊ CHU) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:50:11 02/06/2023 15:50:11 Đã trả kết quả
10 H63.26.22-230428-0019 1 GIÀNG PÀNG SÌNH ( GIÀNG A GI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:15:28 02/06/2023 15:15:28 Đã trả kết quả
11 H63.26.22-230428-0027 1 HỜ A TÌNH(HỜ A ĐOÀN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:42:48 02/06/2023 15:42:48 Đã trả kết quả
12 H63.26.22-230428-0002 1 LÙ A THẮNG( LÙ THỊ DỦ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 13:51:18 02/06/2023 13:51:18 Đã trả kết quả
13 H63.26.22-230428-0008 1 CHẢO THỊ SƠ( LÝ THẾ ANH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:31:01 02/06/2023 14:31:01 Đã trả kết quả
14 H63.26.22-230428-0022 1 HỜ A SÚ( HỜ THỊ DUNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:25:39 02/06/2023 15:25:39 Đã trả kết quả
15 H63.26.22-230428-0025 1 HỜ A PHÓNG( HỜ THỊ TUYẾT) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:34:36 02/06/2023 15:34:36 Đã trả kết quả
16 H63.26.22-230428-0021 1 HỜ A VỪ( HỜ THỊ ANH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:22:15 02/06/2023 15:22:15 Đã trả kết quả
17 H63.26.22-230428-0011 1 HỜ A KHUA( HỜ A ĐÔNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:42:59 02/06/2023 14:42:59 Đã trả kết quả
18 H63.26.22-230428-0026 1 HỜ A PHÓNG(HỜ THỊ THÚY VÂN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:40:01 02/06/2023 15:40:01 Đã trả kết quả
19 H63.26.22-230428-0004 1 VÀNG THỊ VÂN ( LÝ THỊ THÙY NGA) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:00:31 02/06/2023 14:00:31 Đã trả kết quả
20 H63.26.22-230428-0010 1 GIÀNG A PÁO(GIÀNG A TỦA) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:38:18 02/06/2023 14:38:18 Đã trả kết quả
21 H63.26.22-230428-0016 1 LÝ A LỬ( LÝ THỊ KIM CHI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:03:19 02/06/2023 15:03:19 Đã trả kết quả
22 H63.26.22-230428-0006 1 LÝ A HÙ( LÝ A DUYÊN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:22:26 02/06/2023 14:22:26 Đã trả kết quả
23 H63.26.22-230428-0014 1 KHANG THỊ MỈ( VÀNG THỊ NHI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:55:49 02/06/2023 14:55:49 Đã trả kết quả
24 H63.26.22-230428-0003 1 HỜ A SA( HỜ THỊ MÁY) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 13:54:17 02/06/2023 13:54:17 Đã trả kết quả
25 H63.26.22-230428-0015 1 VÀNG A SINH( VÀNG A THẮNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:59:53 02/06/2023 14:59:53 Đã trả kết quả
26 H63.26.22-230428-0028 1 HỜ A TÙ( HỜ CÔNG SINH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:47:10 02/06/2023 15:47:10 Đã trả kết quả
27 H63.26.22-230428-0001 1 LÙ A GIÀ ( LÙ THỊ ANH THƯ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 13:46:21 02/06/2023 13:46:21 Đã trả kết quả
28 H63.26.22-230428-0020 1 HỜ A VỪ( HỜ SƠN LÂM) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:18:20 02/06/2023 15:18:20 Đã trả kết quả
29 H63.26.22-230428-0005 1 HỜ A XU( HỜ THỊ THANH XUÂN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:05:46 02/06/2023 14:05:46 Đã trả kết quả
30 H63.26.22-230428-0023 1 HỜ A VÀNG ( HỜ A MẠNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:29:50 02/06/2023 15:29:50 Đã trả kết quả
31 H63.26.22-230525-0004 1 HẢNG THỊ CỦA Đăng ký khai sinh 25/05/2023 10:58:05 26/05/2023 10:58:05 Đã trả kết quả
32 H63.26.22-230524-0003 1 GIÀNG A VỀNH Đăng ký khai sinh 24/05/2023 14:20:28 25/05/2023 14:20:28 Đã trả kết quả
33 H63.26.22-230518-0004 1 HỜ THỊ NUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 11:17:49 23/05/2023 11:17:49 Đã trả kết quả
34 H63.26.22-230525-0014 1 HỜ A SANG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 16:08:47 26/05/2023 16:08:47 Đã trả kết quả
35 H63.26.22-230525-0011 1 HỜ A SANG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 16:06:08 26/05/2023 16:06:08 Đã trả kết quả
36 H63.26.22-230518-0003 1 HỜ A CHÔNG Đăng ký kết hôn 18/05/2023 11:01:05 19/05/2023 11:01:05 Đã trả kết quả
37 H63.26.22-230525-0009 1 KHANG A TU Đăng ký khai sinh 25/05/2023 15:31:54 26/05/2023 15:31:54 Đã trả kết quả
38 H63.26.22-230524-0002 1 HỜ THỊ PÀNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 13:26:53 29/05/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
39 H63.26.22-230518-0002 1 KHANG A TU Đăng ký kết hôn 18/05/2023 10:53:00 19/05/2023 10:53:00 Đã trả kết quả
40 H63.26.22-230524-0001 1 HỜ A SU Đăng ký khai sinh 24/05/2023 12:36:02 25/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
41 H63.26.22-230525-0002 1 HỜ A CHÔNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 09:20:45 26/05/2023 09:20:45 Đã trả kết quả
42 H63.26.22-230524-0004 1 KHANG A RÙA Đăng ký khai sinh 24/05/2023 16:40:45 25/05/2023 16:40:45 Đã trả kết quả
43 H63.26.22-230525-0007 1 HỜ A CHUA Đăng ký khai sinh 25/05/2023 14:21:56 26/05/2023 14:21:56 Đã trả kết quả
44 H63.26.22-230525-0008 1 KHANG A PHAI Đăng ký khai sinh 25/05/2023 14:35:18 26/05/2023 14:35:18 Đã trả kết quả
45 H63.26.22-230525-0015 1 GIÀNG A SINH Đăng ký khai sinh 25/05/2023 16:44:07 26/05/2023 16:44:07 Đã trả kết quả
46 H63.26.22-230525-0005 1 KHANG A SÀNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 11:27:09 26/05/2023 11:27:09 Đã trả kết quả
47 H63.26.22-230518-0001 1 KHANG A PHAI Đăng ký kết hôn 18/05/2023 10:37:15 19/05/2023 10:37:15 Đã trả kết quả
48 H63.26.22-230525-0013 1 HỜ A SANG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 16:06:48 26/05/2023 16:06:48 Đã trả kết quả
49 H63.26.22-230525-0001 1 KHANG A ANH Đăng ký kết hôn 25/05/2023 08:47:17 26/05/2023 08:47:17 Đã trả kết quả
50 H63.26.22-230525-0012 1 HỜ A SANG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 16:06:26 26/05/2023 16:06:26 Đã trả kết quả
51 H63.26.22-230525-0003 1 HỜ A CHÔNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 10:48:55 26/05/2023 10:48:55 Đã trả kết quả
52 H63.26.22-230525-0006 1 GIÀNG A SINH Đăng ký kết hôn 25/05/2023 13:54:23 26/05/2023 13:54:23 Đã trả kết quả
53 H63.26.22-230525-0010 1 HỜ A TÔNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 15:51:50 26/05/2023 15:51:50 Đã trả kết quả