DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Xã Động Quan
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.21-230419-0007 1 TRIỆU VĂN SỸ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 10:06:07 22/05/2023 10:06:07 Đã trả kết quả
2 H63.25.21-230419-0006 1 TRIỆU VĂN DỤNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 10:02:41 22/05/2023 10:02:41 Đã trả kết quả
3 H63.25.21-230419-0005 1 ĐẶNG QUỐC VIỆT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 09:57:27 22/05/2023 09:57:27 Đã trả kết quả
4 H63.25.21-230419-0002 1 LÊ VĂN MUỘN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 09:44:32 22/05/2023 09:44:32 Đã trả kết quả
5 H63.25.21-230419-0004 1 ĐẶNG THỊ CHÚ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 09:53:54 22/05/2023 09:53:54 Đã trả kết quả
6 H63.25.21-230419-0003 1 HOÀNG THỊ VAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 09:50:34 22/05/2023 09:50:34 Đã trả kết quả