DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Xã Khánh Hòa
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.23-230531-0001 1 TRẦN VĂN QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:06:37 01/06/2023 08:06:37 Đã trả kết quả
2 H63.25.23-230519-0002 1 ĐẶNG VĂN CU (NGƯỜI HƯỞNG: ĐẶNG THỊ PHIN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:17:38 20/06/2023 10:17:38 Đã trả kết quả
3 H63.25.23-230531-0002 1 LẦU THỊ NGỌC BÍCH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:25:20 01/06/2023 09:25:20 Đã trả kết quả
4 H63.25.23-230531-0003 1 VI VĂN NHẤT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:24:35 01/06/2023 15:24:35 Đã trả kết quả