DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Khao Mang
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.26-230519-0001 1 GIÀNG A SÚA Đăng ký khai sinh 19/05/2023 10:37:44 22/05/2023 10:37:44 Đã trả kết quả
2 H63.26.26-230504-0001 1 GIÀNG THỊ SANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 10:09:05 09/05/2023 10:09:05 Đã trả kết quả
3 H63.26.26-230504-0002 1 GIÀNG A TỦA Đăng ký kết hôn 04/05/2023 14:12:38 05/05/2023 14:12:38 Đã trả kết quả
4 H63.26.26-230504-0003 1 GIÀNG A TỦA Đăng ký khai sinh 04/05/2023 14:50:10 05/05/2023 14:50:10 Đã trả kết quả
5 H63.26.26-230516-0001 1 VÀNG THỊ SÊ Đăng ký khai sinh 16/05/2023 14:01:19 17/05/2023 14:01:19 Đã trả kết quả
6 H63.26.26-230518-0003 1 GIÀNG THỊ DÀ Đăng ký khai sinh 18/05/2023 14:59:13 19/05/2023 14:59:13 Đã trả kết quả
7 H63.26.26-230518-0002 1 GIÀNG THỊ MAI Đăng ký khai sinh 18/05/2023 14:49:52 19/05/2023 14:49:52 Đã trả kết quả
8 H63.26.26-230515-0001 1 LÝ A NINH Đăng ký khai sinh 15/05/2023 14:04:28 16/05/2023 14:04:28 Đã trả kết quả
9 H63.26.26-230518-0001 1 VÀNG A CHÁNG Đăng ký kết hôn 18/05/2023 14:33:34 19/05/2023 14:33:34 Đã trả kết quả
10 H63.26.26-230515-0003 1 LÝ A KHÀY Đăng ký kết hôn 15/05/2023 15:11:18 16/05/2023 15:11:18 Đã trả kết quả
11 H63.26.26-230510-0003 1 SÙNG A DINH Đăng ký kết hôn 10/05/2023 15:37:12 11/05/2023 15:37:12 Đã trả kết quả
12 H63.26.26-230525-0002 1 MÙA THỊ NU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 14:52:53 30/05/2023 14:52:53 Đã trả kết quả
13 H63.26.26-230509-0003 1 MÙA A CHÙ Đăng ký kết hôn 09/05/2023 11:23:00 10/05/2023 11:23:00 Đã trả kết quả
14 H63.26.26-230512-0001 1 CỨ THỊ VANG Đăng ký khai sinh 12/05/2023 10:59:52 15/05/2023 10:59:52 Đã trả kết quả
15 H63.26.26-230511-0001 1 CỨ A CHÁNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 11:00:09 12/05/2023 11:00:09 Đã trả kết quả
16 H63.26.26-230509-0002 1 HỜ THỊ NƯNG Đăng ký khai sinh 09/05/2023 09:14:46 10/05/2023 09:14:46 Đã trả kết quả
17 H63.26.26-230515-0004 1 LÙ A CHÔNG Đăng ký kết hôn 15/05/2023 15:08:43 16/05/2023 15:08:43 Đã trả kết quả
18 H63.26.26-230510-0001 1 MÙA A CHÙ Đăng ký khai sinh 10/05/2023 15:46:14 11/05/2023 15:46:14 Đã trả kết quả
19 H63.26.26-230517-0001 1 SÙNG A RÀNG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 09:14:16 18/05/2023 09:14:16 Đã trả kết quả
20 H63.26.26-230515-0002 1 LÙ A XÀ Đăng ký khai sinh 15/05/2023 14:04:05 16/05/2023 14:04:05 Đã trả kết quả
21 H63.26.26-230516-0002 1 GIÀNG THỊ KHUA Đăng ký khai sinh 16/05/2023 14:25:37 17/05/2023 14:25:37 Đã trả kết quả
22 H63.26.26-230522-0001 1 SA THANH TÙNG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 15:54:03 23/05/2023 15:54:03 Đã trả kết quả
23 H63.26.26-230525-0003 1 SÙNG PÁO NHÀ Đăng ký khai sinh 25/05/2023 15:39:25 26/05/2023 15:39:25 Đã trả kết quả
24 H63.26.26-230525-0001 1 GIÀNG A HỜ Đăng ký khai sinh 25/05/2023 14:53:14 26/05/2023 14:53:14 Đã trả kết quả
25 H63.26.26-230518-0004 1 VÀNG A CHÁNG Đăng ký khai sinh 18/05/2023 15:32:09 19/05/2023 15:32:09 Đã trả kết quả
26 H63.26.26-230509-0001 1 HỜ THỊ NƯNG Đăng ký khai sinh 09/05/2023 08:59:14 10/05/2023 08:59:14 Đã trả kết quả
27 H63.26.26-230510-0002 1 MÙA A CHÙ Đăng ký khai sinh 10/05/2023 15:45:49 11/05/2023 15:45:49 Đã trả kết quả
28 H63.26.26-230516-0003 1 SÙNG A DÌNH Đăng ký khai sinh 16/05/2023 14:45:08 17/05/2023 14:45:08 Đã trả kết quả
29 H63.26.26-230526-0001 1 PHẠM NGỌC HIẾU Đăng ký khai sinh 26/05/2023 14:25:29 29/05/2023 14:25:29 Đã trả kết quả