DANH SÁCH HỒ SƠ QUÁ HẠN THÁNG 05 UBND Xã Liễu Đô
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.26-230404-0001 1 HOÀNG THỊ THU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 09:18:21 05/05/2023 09:18:21 Đã trả kết quả