DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Xã Liễu Đô
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.26-230505-0002 1 HOÀNG VĂN NHẬT Đăng ký khai sinh 05/05/2023 10:33:13 08/05/2023 10:33:13 Đã trả kết quả
2 H63.25.26-230505-0007 1 ĐỖ THỊ BÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 15:12:38 09/05/2023 15:12:38 Đã trả kết quả
3 H63.25.26-230504-0002 1 PHẠM HỮU SƠN Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 04/05/2023 16:48:17 08/05/2023 16:48:17 Đã trả kết quả
4 H63.25.26-230504-0004 1 DƯƠNG HỒNG NGỌC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 16:55:20 05/05/2023 16:55:20 Đã trả kết quả
5 H63.25.26-230504-0005 1 PHAN NGỌC ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 17:01:38 05/05/2023 17:01:38 Đã trả kết quả
6 H63.25.26-230505-0001 1 CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BẢO LAI LỤC YÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:20:31 08/05/2023 08:20:31 Đã trả kết quả
7 H63.25.26-230505-0004 1 TRẦN THỊ QUY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 05/05/2023 14:13:41 08/05/2023 14:13:41 Đã trả kết quả
8 H63.25.26-230505-0008 1 NHẠC VĂN CỬU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 15:44:36 08/05/2023 15:44:36 Đã trả kết quả
9 H63.25.26-230505-0005 1 ĐẶNG VĂN TUẤN Đăng ký khai tử 05/05/2023 14:07:43 08/05/2023 14:07:43 Đã trả kết quả
10 H63.25.26-230505-0006 1 LÊ ĐÌNH TRUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 15:02:04 09/05/2023 15:02:04 Đã trả kết quả
11 H63.25.26-230505-0003 1 HOÀNG ĐÌNH TÚC Đăng ký khai sinh 05/05/2023 10:50:57 08/05/2023 10:50:57 Đã trả kết quả
12 H63.25.26-230508-0001 1 HOÀNG MINH DIỆP Đăng ký khai sinh 08/05/2023 09:09:34 09/05/2023 09:09:34 Đã trả kết quả
13 H63.25.26-230425-0001 1 HOÀNG THỊ BẠCH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 25/04/2023 09:23:35 05/05/2023 09:23:35 Đã trả kết quả
14 H63.25.26-230504-0001 1 PHAN NGỌC ÁNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 16:36:27 08/05/2023 16:36:27 Đã trả kết quả
15 H63.25.26-230428-0004 1 HOÀNG THỊ BẠCH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:08:50 02/06/2023 15:08:50 Đã trả kết quả
16 H63.25.26-230504-0003 1 ĐÀO THỊ TÂM Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 04/05/2023 16:51:04 08/05/2023 16:51:04 Đã trả kết quả
17 H63.25.26-230428-0003 1 HOÀNG THỊ THU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:05:41 02/06/2023 15:05:41 Đã trả kết quả
18 H63.25.26-230523-0002 1 VŨ MẠNH LONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:40:38 24/05/2023 15:40:38 Đã trả kết quả
19 H63.25.26-230523-0003 1 PHAN THỊ HƯƠNG VÂN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 17:04:54 26/05/2023 17:04:54 Đã trả kết quả
20 H63.25.26-230522-0003 1 PHẠM THỊ LAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 14:50:43 24/05/2023 14:50:43 Đã trả kết quả
21 H63.25.26-230505-0009 1 NGUYỄN THỊ NHUNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 05/05/2023 16:33:26 08/05/2023 16:33:26 Đã trả kết quả
22 H63.25.26-230522-0001 1 MÔNG VĂN SÁCH Đăng ký khai sinh 22/05/2023 10:24:41 23/05/2023 10:24:41 Đã trả kết quả
23 H63.25.26-230510-0001 1 LĂNG VĂN THƠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 16:31:22 11/05/2023 16:31:22 Đã trả kết quả
24 H63.25.26-230517-0004 1 NGÔN THỊ LỤA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:38:28 18/05/2023 16:38:28 Đã trả kết quả
25 H63.25.26-230517-0001 1 PHẠM THỊ HỒNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 09:58:58 18/05/2023 09:58:58 Đã trả kết quả
26 H63.25.26-230517-0002 1 NGUYỄN THỊ LƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 14:20:27 19/05/2023 14:20:27 Đã trả kết quả
27 H63.25.26-230516-0003 1 PHAN VĂN KHẢI Đăng ký khai sinh 16/05/2023 10:22:40 17/05/2023 10:22:40 Đã trả kết quả
28 H63.25.26-230519-0001 1 DƯƠNG THỊ THÚY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 14:48:12 22/05/2023 14:48:12 Đã trả kết quả
29 H63.25.26-230523-0001 1 HOÀNG THỊ BẠCH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 23/05/2023 09:55:29 24/05/2023 09:55:29 Đã trả kết quả
30 H63.25.26-230518-0003 1 NGÔ VĂN LÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 16:43:15 19/05/2023 16:43:15 Đã trả kết quả
31 H63.25.26-230524-0001 1 PHẠM MẠNH QUÂN Đăng ký khai sinh 24/05/2023 09:18:05 25/05/2023 09:18:05 Đã trả kết quả
32 H63.25.26-230519-0003 1 HOÀNG THỊ LOAN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 16:15:55 22/05/2023 16:15:55 Đã trả kết quả
33 H63.25.26-230524-0003 1 NGUYỄN THỊ PHÚ Đăng ký lại khai sinh 24/05/2023 15:45:35 31/05/2023 15:45:35 Đã trả kết quả
34 H63.25.26-230531-0001 1 NGUYỄN VĂN ĐẠT Đăng ký khai tử 31/05/2023 09:55:10 01/06/2023 09:55:10 Đã trả kết quả
35 H63.25.26-230531-0002 1 MÔNG VĂN LIÊU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 14:58:40 02/06/2023 14:58:40 Đã trả kết quả
36 H63.25.26-230531-0006 1 MÔNG THỊ PHƯỚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:47:40 01/06/2023 16:47:40 Đã trả kết quả
37 H63.25.26-230529-0004 1 PHẠM THỊ LÝ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 15:36:10 30/05/2023 15:36:10 Đã trả kết quả
38 H63.25.26-230526-0002 1 PHẠM VĂN HẠ Đăng ký lại khai sinh 26/05/2023 15:31:58 02/06/2023 15:31:58 Đã trả kết quả
39 H63.25.26-230515-0003 1 NHẠC VĂN KHUYẾN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 16:43:59 16/05/2023 16:43:59 Đã trả kết quả
40 H63.25.26-230522-0002 1 TRỊNH VĂN ĐỒNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 11:11:43 24/05/2023 11:11:43 Đã trả kết quả
41 H63.25.26-230529-0002 1 TRIỆU THỊ OANH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 14:06:04 01/06/2023 14:06:04 Đã trả kết quả
42 H63.25.26-230529-0001 1 HOÀNG THỊ HOAN Đăng ký khai tử 29/05/2023 10:09:54 30/05/2023 10:09:54 Đã trả kết quả
43 H63.25.26-230530-0005 1 HOÀNG VĂN CHIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 13:59:09 31/05/2023 13:59:09 Đã trả kết quả
44 H63.25.26-230518-0002 1 PHẠM VĂN CHÍ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 16:38:36 19/05/2023 16:38:36 Đã trả kết quả
45 H63.25.26-230530-0007 1 TRẦN VĂN VỌNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 16:50:54 31/05/2023 16:50:54 Đã trả kết quả
46 H63.25.26-230529-0006 1 DƯƠNG THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:59:28 30/05/2023 16:59:28 Đã trả kết quả
47 H63.25.26-230530-0002 1 HOÀNG VĂN LÝ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 09:28:18 02/06/2023 09:28:18 Đã trả kết quả
48 H63.25.26-230529-0003 1 NGUYỄN VĂN TOÀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 15:25:16 31/05/2023 15:25:16 Đã trả kết quả
49 H63.25.26-230530-0004 1 HOÀNG VĂN LÝ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 10:52:34 01/06/2023 10:52:34 Đã trả kết quả
50 H63.25.26-230508-0002 1 VI THỊ TIỆN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 14:25:39 09/05/2023 14:25:39 Đã trả kết quả
51 H63.25.26-230511-0004 1 LĂNG VĂN THƠM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 16:10:43 16/05/2023 16:10:43 Đã trả kết quả
52 H63.25.26-230526-0003 1 PHẠM THỊ NHẤT Đăng ký lại khai sinh 26/05/2023 15:40:04 02/06/2023 15:40:04 Đã trả kết quả
53 H63.25.26-230526-0005 1 PHẠM THỊ PHÙ Đăng ký lại khai sinh 26/05/2023 15:59:29 02/06/2023 15:59:29 Đã trả kết quả
54 H63.25.26-230509-0001 1 TĂNG VĂN BIỂN Đăng ký khai sinh 09/05/2023 09:48:43 10/05/2023 09:48:43 Đã trả kết quả
55 H63.25.26-230529-0005 1 PHÙNG VĂN MẠN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 16:17:43 31/05/2023 16:17:43 Đã trả kết quả
56 H63.25.26-230512-0001 1 NGUYỄN TRỌNG THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:20:39 15/05/2023 15:20:39 Đã trả kết quả
57 H63.25.26-230511-0001 1 NGUYỄN THỊ HÀ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 10:12:43 15/05/2023 10:12:43 Đã trả kết quả
58 H63.25.26-230511-0005 1 DƯƠNG VĂN THI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:53:35 12/05/2023 16:53:35 Đã trả kết quả
59 H63.25.26-230517-0003 1 HOÀNG VĂN SAN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 16:17:58 18/05/2023 16:17:58 Đã trả kết quả
60 H63.25.26-230515-0001 1 PHẠM THỊ HỒNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 10:51:35 16/05/2023 10:51:35 Đã trả kết quả
61 H63.25.26-230508-0007 1 PHẠM THÀNH CÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 16:36:21 09/05/2023 16:36:21 Đã trả kết quả
62 H63.25.26-230508-0003 1 VI THỊ TIỆN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 14:19:44 09/05/2023 14:19:44 Đã trả kết quả
63 H63.25.26-230509-0003 1 LĂNG THỊ TÒNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 13:56:27 11/05/2023 13:56:27 Đã trả kết quả
64 H63.25.26-230516-0004 1 ĐỖ VĂN TÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 16:05:57 18/05/2023 16:05:57 Đã trả kết quả
65 H63.25.26-230509-0002 1 TRỊNH THỊ HẢI YẾN Đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:20:57 10/05/2023 10:20:57 Đã trả kết quả
66 H63.25.26-230508-0005 1 PHẠM THÀNH CÔNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 15:55:41 09/05/2023 15:55:41 Đã trả kết quả
67 H63.25.26-230509-0004 1 LĂNG THỊ TÒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 16:47:45 10/05/2023 16:47:45 Đã trả kết quả
68 H63.25.26-230516-0001 1 PHẠM VĂN TUÂN Đăng ký khai sinh 16/05/2023 09:15:34 17/05/2023 09:15:34 Đã trả kết quả
69 H63.25.26-230516-0005 1 ĐỖ VĂN TÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:53:24 17/05/2023 16:53:24 Đã trả kết quả
70 H63.25.26-230516-0002 1 LÊ DUY KHÁNH Đăng ký khai sinh 16/05/2023 09:27:44 17/05/2023 09:27:44 Đã trả kết quả
71 H63.25.26-230515-0002 1 LỤC THỊ THƯỚNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:36:48 16/05/2023 16:36:48 Đã trả kết quả
72 H63.25.26-230529-0007 1 PHÙNG VĂN MẠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 17:04:54 30/05/2023 17:04:54 Đã trả kết quả
73 H63.25.26-230526-0006 1 PHẠM VĂN HẠ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 16:26:48 29/05/2023 16:26:48 Đã trả kết quả
74 H63.25.26-230526-0004 1 PHẠM VĂN CHÍ Đăng ký lại khai sinh 26/05/2023 15:47:56 02/06/2023 15:47:56 Đã trả kết quả
75 H63.25.26-230519-0002 1 HOÀNG THỊ THUYỀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 16:09:45 23/05/2023 16:09:45 Đã trả kết quả
76 H63.25.26-230524-0002 1 ĐÀO THỊ TÂM Đăng ký khai tử 24/05/2023 10:02:41 25/05/2023 10:02:41 Đã trả kết quả
77 H63.25.26-230526-0001 1 PHẠM VĂN HẠ Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 26/05/2023 14:04:35 29/05/2023 14:04:35 Đã trả kết quả
78 H63.25.26-230531-0005 1 LĂNG VĂN SƠN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 16:27:01 01/06/2023 16:27:01 Đã trả kết quả
79 H63.25.26-230524-0005 1 VŨ THỊ MINH HUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 17:10:59 25/05/2023 17:10:59 Đã trả kết quả
80 H63.25.26-230524-0006 1 NHẠC SỸ HỢI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 17:15:53 25/05/2023 17:15:53 Đã trả kết quả
81 H63.25.26-230508-0006 1 ĐẶNG VĂN TUẤN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 16:04:31 10/05/2023 16:04:31 Đã trả kết quả
82 H63.25.26-230525-0002 1 HOÀNG PHI YẾN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 17:17:29 26/05/2023 17:17:29 Đã trả kết quả
83 H63.25.26-230511-0003 1 DƯƠNG VĂN THI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 14:51:52 12/05/2023 14:51:52 Đã trả kết quả
84 H63.25.26-230531-0003 1 NGUYỄN VĂN ĐẠT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 15:34:51 01/06/2023 15:34:51 Đã trả kết quả
85 H63.25.26-230525-0001 1 HOÀNG PHI YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 17:10:29 26/05/2023 17:10:29 Đã trả kết quả
86 H63.25.26-230530-0006 1 TRẦN XUÂN THUẬN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 15:59:37 31/05/2023 15:59:37 Đã trả kết quả
87 H63.25.26-230508-0004 1 HOÀNG VĂN MẠCH Đăng ký khai tử 08/05/2023 15:07:52 09/05/2023 15:07:52 Đã trả kết quả
88 H63.25.26-230530-0001 1 DƯƠNG THỊ HƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 08:10:45 02/06/2023 08:10:45 Đã trả kết quả
89 H63.25.26-230530-0008 1 HOÀNG NGỌC ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:58:53 31/05/2023 16:58:53 Đã trả kết quả
90 H63.25.26-230511-0002 1 LĂNG VĂN THƠM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 10:18:41 15/05/2023 10:18:41 Đã trả kết quả
91 H63.25.26-230526-0007 1 DƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 16:45:19 29/05/2023 16:45:19 Đã trả kết quả
92 H63.25.26-230518-0001 1 PHAN MINH HOAN Đăng ký khai sinh 18/05/2023 09:33:13 19/05/2023 09:33:13 Đã trả kết quả
93 H63.25.26-230524-0004 1 NGUYỄN THỊ PHÚ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 16:24:58 25/05/2023 16:24:58 Đã trả kết quả
94 H63.25.26-230530-0003 1 NGUYỄN VĂN TOÀN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 10:20:19 02/06/2023 10:20:19 Đã trả kết quả
95 H63.25.26-230519-0004 1 HOÀNG THỊ THUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:51:56 22/05/2023 16:51:56 Đã trả kết quả