DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Xã Mồ Dề
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.30-230504-0001 1 MÙA A SÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:51:13 05/05/2023 09:51:13 Đã trả kết quả
2 H63.26.30-230508-0001 1 SÙNG THỊ CHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 07:51:30 09/05/2023 07:51:30 Đã trả kết quả
3 H63.26.30-230504-0002 1 MÙA A DÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:24:22 05/05/2023 10:24:22 Đã trả kết quả
4 H63.26.30-230518-0003 1 ĐỒNG VĂN CĂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 11:14:51 19/05/2023 11:14:51 Đã trả kết quả
5 H63.26.30-230518-0004 1 MÙA A TRỎ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 13:58:52 19/05/2023 13:58:52 Đã trả kết quả
6 H63.26.30-230522-0001 1 LÝ A HÙ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 22/05/2023 15:08:06 25/05/2023 15:08:06 Đã trả kết quả
7 H63.26.30-230511-0004 1 SÙNG A SÀO Đăng ký kết hôn 11/05/2023 10:08:52 12/05/2023 10:08:52 Đã trả kết quả
8 H63.26.30-230519-0002 1 VÀNG NHÀ TU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:04:21 22/05/2023 09:04:21 Đã trả kết quả
9 H63.26.30-230522-0003 1 LÝ A HÙ Đăng ký nhận cha, mẹ, con 22/05/2023 16:09:24 25/05/2023 16:09:24 Đã trả kết quả
10 H63.26.30-230518-0002 1 MÙA THỊ PHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:15:20 19/05/2023 10:15:20 Đã trả kết quả
11 H63.26.30-230529-0002 1 GIÀNG A NHÀ Đăng ký khai sinh 29/05/2023 15:49:08 30/05/2023 15:49:08 Đã trả kết quả
12 H63.26.30-230526-0002 1 HỜ A SÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:12:16 29/05/2023 09:12:16 Đã trả kết quả
13 H63.26.30-230512-0001 1 NGUYỄN THỊ YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:21:24 15/05/2023 08:21:24 Đã trả kết quả
14 H63.26.30-230530-0001 1 LÙ A SÀNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 30/05/2023 14:22:27 02/06/2023 14:22:27 Đã trả kết quả
15 H63.26.30-230512-0002 1 KHANG THỊ CẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:29:02 15/05/2023 08:29:02 Đã trả kết quả
16 H63.26.30-230517-0004 1 MÙA A CHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:29:06 18/05/2023 09:29:06 Đã trả kết quả
17 H63.26.30-230531-0003 1 THÀO A XÀ Đăng ký khai tử 31/05/2023 09:51:09 01/06/2023 09:51:09 Đã trả kết quả
18 H63.26.30-230529-0001 1 THÀO THỊ DÊ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 14:23:47 01/06/2023 14:23:47 Đã trả kết quả
19 H63.26.30-230531-0002 1 HỜ A SƯ Đăng ký khai sinh 31/05/2023 08:22:02 01/06/2023 08:22:02 Đã trả kết quả
20 H63.26.30-230511-0002 1 HẢNG A CHÙ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:09:09 12/05/2023 09:09:09 Đã trả kết quả
21 H63.26.30-230512-0004 1 GIÀNG A HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:20:50 15/05/2023 10:20:50 Đã trả kết quả
22 H63.26.30-230511-0005 1 MÙA A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 10:24:03 12/05/2023 10:24:03 Đã trả kết quả
23 H63.26.30-230511-0006 1 MÙA A GIÀ Đăng ký kết hôn 11/05/2023 14:01:14 12/05/2023 14:01:14 Đã trả kết quả
24 H63.26.30-230512-0006 1 MÙA A SÚA Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 12/05/2023 16:09:48 17/05/2023 16:09:48 Đã trả kết quả
25 H63.26.30-230512-0005 1 LÝ A SỬ Đăng ký khai sinh 12/05/2023 14:59:52 15/05/2023 14:59:52 Đã trả kết quả
26 H63.26.30-230512-0003 1 SÙNG DUA PHỀNH Đăng ký khai tử 12/05/2023 10:13:48 15/05/2023 10:13:48 Đã trả kết quả
27 H63.26.30-230531-0001 1 SÙNG A CHỜ Đăng ký khai sinh 31/05/2023 08:00:30 01/06/2023 08:00:30 Đã trả kết quả
28 H63.26.30-230518-0001 1 GIÀNG A NHÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 07:52:12 19/05/2023 07:52:12 Đã trả kết quả
29 H63.26.30-230511-0003 1 VÀNG A CỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:46:26 12/05/2023 09:46:26 Đã trả kết quả
30 H63.26.30-230511-0001 1 THÀO A NHÀ Đăng ký khai sinh 11/05/2023 08:44:13 12/05/2023 08:44:13 Đã trả kết quả
31 H63.26.30-230517-0008 1 MÙA A NINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:15:55 18/05/2023 14:15:55 Đã trả kết quả
32 H63.26.30-230517-0010 1 GIÀNG A MÙA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:28:42 18/05/2023 14:28:42 Đã trả kết quả
33 H63.26.30-230517-0012 1 HẢNG THỊ CHA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:30:48 18/05/2023 15:30:48 Đã trả kết quả
34 H63.26.30-230508-0004 1 LÝ A PÁO Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 08/05/2023 16:09:52 11/05/2023 16:09:52 Đã trả kết quả
35 H63.26.30-230517-0007 1 MÙA THỊ DÊ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 14:09:20 18/05/2023 14:09:20 Đã trả kết quả
36 H63.26.30-230516-0007 1 LÝ THỊ GIÀ Đăng ký khai sinh 16/05/2023 16:27:08 17/05/2023 16:27:08 Đã trả kết quả
37 H63.26.30-230516-0006 1 SÙNG THỊ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:37:34 17/05/2023 14:37:34 Đã trả kết quả
38 H63.26.30-230515-0002 1 VÀNG A DÌ Đăng ký khai sinh 15/05/2023 09:47:41 16/05/2023 09:47:41 Đã trả kết quả
39 H63.26.30-230516-0003 1 SÙNG A SU Đăng ký khai sinh 16/05/2023 10:45:05 17/05/2023 10:45:05 Đã trả kết quả
40 H63.26.30-230517-0009 1 THÀO A NHÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:21:16 18/05/2023 14:21:16 Đã trả kết quả
41 H63.26.30-230512-0007 1 VÀNG A SINH Đăng ký khai tử 12/05/2023 20:28:42 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
42 H63.26.30-230517-0001 1 LÝ THỊ PÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:33:48 18/05/2023 08:33:48 Đã trả kết quả
43 H63.26.30-230517-0002 1 GIÀNG THỊ LÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:14:28 18/05/2023 09:14:28 Đã trả kết quả
44 H63.26.30-230517-0003 1 SÙNG THỊ SÚA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:17:05 18/05/2023 09:17:05 Đã trả kết quả
45 H63.26.30-230517-0006 1 VÀNG A DÌ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 10:57:19 18/05/2023 10:57:19 Đã trả kết quả
46 H63.26.30-230516-0002 1 VÀNG A SÚA Đăng ký khai sinh 16/05/2023 09:51:32 17/05/2023 09:51:32 Đã trả kết quả
47 H63.26.30-230530-0002 1 GIÀNG A SINH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 30/05/2023 15:07:18 31/05/2023 15:07:18 Đã trả kết quả
48 H63.26.30-230515-0001 1 GIÀNG A KỶ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:45:14 16/05/2023 08:45:14 Đã trả kết quả
49 H63.26.30-230530-0003 1 THÀO A CHỐNG Đăng ký khai sinh 30/05/2023 16:25:35 31/05/2023 16:25:35 Đã trả kết quả
50 H63.26.30-230531-0004 1 GIÀNG A SINH Đăng ký nhận cha, mẹ, con 31/05/2023 13:51:58 05/06/2023 13:51:58 Đã trả kết quả
51 H63.26.30-230516-0008 1 HỜ THỊ DÊ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 16:30:36 19/05/2023 16:30:36 Đã trả kết quả
52 H63.26.30-230522-0002 1 MÙA A TRỪ Đăng ký khai sinh 22/05/2023 15:36:04 23/05/2023 15:36:04 Đã trả kết quả
53 H63.26.30-230517-0005 1 MÙA THỊ DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:39:48 18/05/2023 09:39:48 Đã trả kết quả
54 H63.26.30-230517-0011 1 VÀNG THỊ DÙA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:16:24 18/05/2023 15:16:24 Đã trả kết quả
55 H63.26.30-230525-0003 1 HẢNG THỊ PÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:51:36 26/05/2023 15:51:36 Đã trả kết quả
56 H63.26.30-230523-0002 1 GIÀNG THỊ CỞ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 16:10:44 26/05/2023 16:10:44 Đã trả kết quả
57 H63.26.30-230526-0001 1 GIÀNG A CÙ Đăng ký kết hôn 26/05/2023 08:42:01 29/05/2023 08:42:01 Đã trả kết quả
58 H63.26.30-230525-0001 1 GIÀNG A KHUA Đăng ký khai sinh 25/05/2023 09:03:46 26/05/2023 09:03:46 Đã trả kết quả
59 H63.26.30-230523-0001 1 GIÀNG THỊ MÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:31:13 24/05/2023 10:31:13 Đã trả kết quả
60 H63.26.30-230524-0001 1 GIÀNG A SẾNH Đăng ký kết hôn 24/05/2023 10:44:42 25/05/2023 10:44:42 Đã trả kết quả
61 H63.26.30-230516-0004 1 THÀO THỊ CHƯ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 11:29:21 19/05/2023 11:29:21 Đã trả kết quả
62 H63.26.30-230516-0005 1 GIÀNG A TRỪ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:31:25 17/05/2023 14:31:25 Đã trả kết quả
63 H63.26.30-230525-0002 1 GIÀNG A SẾNH Đăng ký khai sinh 25/05/2023 09:48:13 26/05/2023 09:48:13 Đã trả kết quả
64 H63.26.30-230508-0002 1 MÙA THỊ SÚ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 10:20:11 11/05/2023 10:20:11 Đã trả kết quả
65 H63.26.30-230508-0003 1 LÝ A PÁO Đăng ký nhận cha, mẹ, con 08/05/2023 14:30:44 11/05/2023 14:30:44 Đã trả kết quả
66 H63.26.30-230516-0001 1 THÀO A LỒNG Đăng ký khai tử 16/05/2023 09:29:44 17/05/2023 09:29:44 Đã trả kết quả
67 H63.26.30-230519-0001 1 GIÀNG A TÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:56:16 22/05/2023 08:56:16 Đã trả kết quả