DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Xã Minh Tiến
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.29-230505-0001 1 LỤC THỊ XỨC Cấp bản sao trích lục hộ tịch 05/05/2023 10:51:08 08/05/2023 10:51:08 Đã trả kết quả
2 H63.25.29-230504-0011 1 CAM THANH NGHỊ 931/2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:17:39 05/05/2023 14:17:39 Đã trả kết quả
3 H63.25.29-230504-0015 1 NÔNG HẢI DUYÊN 936 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:22:42 05/05/2023 15:22:42 Đã trả kết quả
4 H63.25.29-230504-0002 1 NGUYỄN MẠNH HÙNG 913/3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:30:36 05/05/2023 08:30:36 Đã trả kết quả
5 H63.25.29-230504-0007 1 VI VĂN ĐỘI 923/3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:37:05 05/05/2023 09:37:05 Đã trả kết quả
6 H63.25.29-230530-0002 1 HỨA NGỌC TOÀN Đăng ký khai sinh 30/05/2023 16:34:32 31/05/2023 16:34:32 Đã trả kết quả
7 H63.25.29-230504-0012 1 TĂNG TIẾN SỸ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 14:44:01 05/05/2023 14:44:01 Đã trả kết quả
8 H63.25.29-230504-0006 1 NGUYỄN THỊ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:31:37 05/05/2023 09:31:37 Đã trả kết quả
9 H63.25.29-230505-0003 1 NÔNG VĂN BẢY 1665 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 05/05/2023 11:16:58 08/05/2023 11:16:58 Đã trả kết quả
10 H63.25.29-230505-0004 1 NÔNG VĂN BẢY 61 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 11:22:38 09/05/2023 11:22:38 Đã trả kết quả
11 H63.25.29-230504-0004 1 HOÀNG PHƯƠNG THÙY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 09:09:49 09/05/2023 09:09:49 Đã trả kết quả
12 H63.25.29-230505-0005 1 NÔNG VĂN BẢY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 11:25:45 08/05/2023 11:25:45 Đã trả kết quả
13 H63.25.29-230508-0003 1 NGUYỄN THỊ HOÀI 942 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:45:07 09/05/2023 08:45:07 Đã trả kết quả
14 H63.25.29-230505-0002 1 VƯƠNG VĂN CHANH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 05/05/2023 11:00:19 08/05/2023 11:00:19 Đã trả kết quả
15 H63.25.29-230504-0001 1 NGUYỄN VĂN TUÂN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 08:15:24 09/05/2023 08:15:24 Đã trả kết quả
16 H63.25.29-230504-0003 1 HỨA THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:57:27 05/05/2023 08:57:27 Đã trả kết quả
17 H63.25.29-230504-0016 1 HOÀNG THỊ THỜI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 16:05:00 05/05/2023 16:05:00 Đã trả kết quả
18 H63.25.29-230504-0010 1 NHẠC THỊ THỤC 929/2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:40:19 05/05/2023 10:40:19 Đã trả kết quả
19 H63.25.29-230504-0013 1 HOÀNG VĂN MÙI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:01:35 05/05/2023 15:01:35 Đã trả kết quả
20 H63.25.29-230504-0005 1 HOÀNG THỊ LOAN 163 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 09:18:10 05/05/2023 09:18:10 Đã trả kết quả
21 H63.25.29-230504-0008 1 PHÙNG THỊ LỘC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:40:35 05/05/2023 09:40:35 Đã trả kết quả
22 H63.25.29-230504-0014 1 HOÀNG THỊ QUÁN 935/2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:19:34 05/05/2023 15:19:34 Đã trả kết quả
23 H63.25.29-230504-0009 1 NÔNG ĐỨC KIÊN 927/3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:19:23 05/05/2023 10:19:23 Đã trả kết quả
24 H63.25.29-230522-0003 1 NÔNG THỊ SIM Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 22/05/2023 18:14:14 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
25 H63.25.29-230511-0001 1 VI VĂN CHÍN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 08:09:59 12/05/2023 08:09:59 Đã trả kết quả
26 H63.25.29-230508-0002 1 NGUYỄN THỊ HOÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:38:27 09/05/2023 08:38:27 Đã trả kết quả
27 H63.25.29-230510-0009 1 HOÀNG HOÀI THƯƠNG 170 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 09:37:58 11/05/2023 09:37:58 Đã trả kết quả
28 H63.25.29-230518-0002 1 PHÙNG THỊ ÁNH TUYẾT 190 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 17:06:24 19/05/2023 17:06:24 Đã trả kết quả
29 H63.25.29-230511-0005 1 NÔNG THỊ VỸ Đăng ký khai tử 12/05/2023 07:47:38 17/05/2023 07:47:38 Đã trả kết quả
30 H63.25.29-230519-0004 1 NGUYỄN VĂN BƯỞI 41 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 15:58:12 22/05/2023 15:58:12 Đã trả kết quả
31 H63.25.29-230512-0003 1 TRỊNH VĂN CẦU 64 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 10:52:37 16/05/2023 10:52:37 Đã trả kết quả
32 H63.25.29-230509-0004 1 MÔNG VĂN HÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 09/05/2023 15:45:36 10/05/2023 15:45:36 Đã trả kết quả
33 H63.25.29-230516-0007 1 HOÀNG VĂN HÙNG 187 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 10:16:29 17/05/2023 10:16:29 Đã trả kết quả
34 H63.25.29-230519-0002 1 PHÙNG THỊ DIỆP 193 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 09:40:34 22/05/2023 09:40:34 Đã trả kết quả
35 H63.25.29-230523-0002 1 PHẠM THỊ CÚC 71 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 23/05/2023 15:17:05 25/05/2023 15:17:05 Đã trả kết quả
36 H63.25.29-230522-0004 1 NGUYỄN THỊ LIÊN Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 22/05/2023 18:15:37 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
37 H63.25.29-230519-0001 1 TRỊNH THỊ CHINH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 08:22:17 22/05/2023 08:22:17 Đã trả kết quả
38 H63.25.29-230519-0005 1 NGUYỄN VĂN BƯỞI 42 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 15:57:47 22/05/2023 15:57:47 Đã trả kết quả
39 H63.25.29-230526-0003 1 HOÀNG VĂN HIẾU Đăng ký kết hôn 26/05/2023 15:37:04 29/05/2023 15:37:04 Đã trả kết quả
40 H63.25.29-230509-0003 1 MÔNG VĂN HÙNG 63 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 15:40:57 11/05/2023 15:40:57 Đã trả kết quả
41 H63.25.29-230510-0005 1 NÔNG VĂN HÒA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:07:28 09/06/2023 09:07:28 Đã trả kết quả
42 H63.25.29-230529-0007 1 TRƯƠNG VĂN ĐẠT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 14:06:55 30/05/2023 14:06:55 Đã trả kết quả
43 H63.25.29-230529-0009 1 HOÀNG THỊ NỘI Đăng ký khai tử 29/05/2023 16:53:51 30/05/2023 16:53:51 Đã trả kết quả
44 H63.25.29-230519-0003 1 HOÀNG THỊ ĐẾN 192 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 09:48:15 22/05/2023 09:48:15 Đã trả kết quả
45 H63.25.29-230529-0002 1 HOÀNG MINH ĐƯƠNG 46 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 09:48:57 30/05/2023 09:48:57 Đã trả kết quả
46 H63.25.29-230510-0001 1 HOÀNG THỊ THỜI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:40:24 09/06/2023 08:40:24 Đã trả kết quả
47 H63.25.29-230530-0001 1 VI THỊ NGHIỆP Đăng ký khai tử 30/05/2023 15:13:26 31/05/2023 15:13:26 Đã trả kết quả
48 H63.25.29-230529-0003 1 HOÀNG MINH ĐƯỜNG 47 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 09:48:30 30/05/2023 09:48:30 Đã trả kết quả
49 H63.25.29-230526-0001 1 VƯƠNG THỊ MÁT Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 26/05/2023 08:27:32 29/05/2023 08:27:32 Đã trả kết quả
50 H63.25.29-230511-0002 1 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG Đăng ký khai sinh 11/05/2023 09:02:32 12/05/2023 09:02:32 Đã trả kết quả
51 H63.25.29-230510-0006 1 MÔNG THỊ TƯỞNG Đăng ký khai tử 10/05/2023 09:43:11 11/05/2023 09:43:11 Đã trả kết quả
52 H63.25.29-230509-0001 1 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG Đăng ký kết hôn 09/05/2023 09:26:56 10/05/2023 09:26:56 Đã trả kết quả
53 H63.25.29-230512-0004 1 TRỊNH VĂN CẦU 175/2 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 10:56:06 15/05/2023 10:56:06 Đã trả kết quả
54 H63.25.29-230510-0004 1 NGUYỄN THỊ NGOÀI ( NÔNG HẢI DUYÊN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:03:57 09/06/2023 09:03:57 Đã trả kết quả
55 H63.25.29-230510-0007 1 LÒ THỊ NỚI (CHÁU HOÀNG VIỆT TUYẾN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:14:21 09/06/2023 09:14:21 Đã trả kết quả
56 H63.25.29-230519-0006 1 NGUYỄN VĂN BƯỞI 43 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 15:56:45 22/05/2023 15:56:45 Đã trả kết quả
57 H63.25.29-230511-0003 1 NGUYỄN VĂN CÔNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 10:29:17 16/05/2023 10:29:17 Đã trả kết quả
58 H63.25.29-230531-0002 1 HỨA NGỌC TOÀN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 15:55:57 01/06/2023 15:55:57 Đã trả kết quả
59 H63.25.29-230517-0004 1 HOÀNG VĂN TIẾP 188 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 15:41:50 18/05/2023 15:41:50 Đã trả kết quả
60 H63.25.29-230515-0002 1 HOÀNG VĂN ĐỘI Đăng ký khai tử 15/05/2023 09:08:30 16/05/2023 09:08:30 Đã trả kết quả
61 H63.25.29-230517-0003 1 NÔNG THỊ THỦY Đăng ký lại khai sinh 17/05/2023 16:30:05 24/05/2023 16:30:05 Đã trả kết quả
62 H63.25.29-230515-0001 1 ĐOÀN VĂN ÁY 176 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 08:53:28 16/05/2023 08:53:28 Đã trả kết quả
63 H63.25.29-230516-0002 1 TRIỆU QUANG HƯNG 183 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 09:11:50 17/05/2023 09:11:50 Đã trả kết quả
64 H63.25.29-230510-0003 1 TRIỆU ĐỨC ÂN (HOÀNG THỊ QUÁN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:01:25 09/06/2023 09:01:25 Đã trả kết quả
65 H63.25.29-230517-0001 1 HOÀNG THỊ HIÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 14:11:38 22/05/2023 14:11:38 Đã trả kết quả
66 H63.25.29-230515-0003 1 MÔNG THỊ TƯỞNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 15/05/2023 14:11:03 22/05/2023 14:11:03 Đã trả kết quả
67 H63.25.29-230516-0005 1 HOÀNG THỊ MAO 67 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 10:02:42 18/05/2023 10:02:42 Đã trả kết quả
68 H63.25.29-230516-0006 1 HOÀNG THỊ MAO 943 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:07:20 17/05/2023 10:07:20 Đã trả kết quả
69 H63.25.29-230526-0004 1 HOÀNG THỊ TÂM 33 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 26/05/2023 16:58:26 31/05/2023 16:58:26 Đã trả kết quả
70 H63.25.29-230526-0002 1 MÔNG PHÚC HƯỞNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 26/05/2023 13:53:01 29/05/2023 13:53:01 Đã trả kết quả
71 H63.25.29-230512-0002 1 VI THANH SƠN 173 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 09:47:15 15/05/2023 09:47:15 Đã trả kết quả
72 H63.25.29-230529-0005 1 HOÀNG THỊ YẾN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 14:07:41 30/05/2023 14:07:41 Đã trả kết quả
73 H63.25.29-230522-0001 1 TRỊNH THỊ HẠNH Đăng ký lại khai sinh 22/05/2023 10:01:46 29/05/2023 10:01:46 Đã trả kết quả
74 H63.25.29-230523-0001 1 NGUYỄN ĐÌNH VĂN 70 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 23/05/2023 15:05:24 25/05/2023 15:05:24 Đã trả kết quả
75 H63.25.29-230531-0001 1 HỨA NGỌC TOÀN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 15:56:33 01/06/2023 15:56:33 Đã trả kết quả
76 H63.25.29-230529-0001 1 MÔNG PHÚC HƯỞNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 09:09:05 30/05/2023 09:09:05 Đã trả kết quả
77 H63.25.29-230529-0004 1 HOÀNG THỊ YẾN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 14:08:05 30/05/2023 14:08:05 Đã trả kết quả
78 H63.25.29-230509-0002 1 HOÀNG THANH SƠN 167 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 09/05/2023 15:04:08 10/05/2023 15:04:08 Đã trả kết quả
79 H63.25.29-230516-0004 1 HOÀNG THỊ MAO 186/2 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 09:58:37 17/05/2023 09:58:37 Đã trả kết quả
80 H63.25.29-230522-0002 1 HOÀNG VĂN CAN Đăng ký khai sinh 22/05/2023 17:24:26 23/05/2023 17:24:26 Đã trả kết quả
81 H63.25.29-230512-0001 1 HOÀNG THỊ ĐẠI 172 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 09:38:10 15/05/2023 09:38:10 Đã trả kết quả
82 H63.25.29-230508-0004 1 VI AN DƯỠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 09:44:21 09/05/2023 09:44:21 Đã trả kết quả
83 H63.25.29-230508-0001 1 NGUYỄN MẠNH HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:32:40 09/05/2023 08:32:40 Đã trả kết quả
84 H63.25.29-230508-0005 1 LƯU VĂN DŨNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 11:15:27 10/05/2023 11:15:27 Đã trả kết quả
85 H63.25.29-230516-0003 1 TRẦN VĂN LIÊM 184 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 09:27:34 17/05/2023 09:27:34 Đã trả kết quả
86 H63.25.29-230511-0004 1 TRIỆU THỊ NGỘ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 14:33:21 16/05/2023 14:33:21 Đã trả kết quả
87 H63.25.29-230518-0001 1 NGUYỄN THỊ CƯ 189 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 08:14:48 19/05/2023 08:14:48 Đã trả kết quả
88 H63.25.29-230510-0002 1 CAM THANH NGHỊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:54:36 09/06/2023 08:54:36 Đã trả kết quả
89 H63.25.29-230510-0008 1 TÔ VĂN LẠI ( KHUYẾT TẬT) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:17:53 09/06/2023 09:17:53 Đã trả kết quả
90 H63.25.29-230516-0001 1 NÔNG VĂN TUYÊN 182 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 08:53:10 17/05/2023 08:53:10 Đã trả kết quả
91 H63.25.29-230529-0006 1 HOÀNG THỊ YẾN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 14:07:23 30/05/2023 14:07:23 Đã trả kết quả
92 H63.25.29-230524-0001 1 THANG THỊ VIẾT Đăng ký khai tử 24/05/2023 09:35:09 25/05/2023 09:35:09 Đã trả kết quả