DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Nậm Có
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.31-230504-0001 1 SÙNG A CHÚ Đăng ký kết hôn 04/05/2023 16:24:30 05/05/2023 16:24:30 Đã trả kết quả
2 H63.26.31-230517-0003 1 CHANG A CHƯ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 16:22:27 18/05/2023 16:22:27 Đã trả kết quả
3 H63.26.31-230518-0004 1 MÙA THỊ DÊ Đăng ký khai sinh 18/05/2023 09:45:48 19/05/2023 09:45:48 Đã trả kết quả
4 H63.26.31-230518-0006 1 GIÀNG A DỜ Đăng ký kết hôn 18/05/2023 15:29:28 19/05/2023 15:29:28 Đã trả kết quả
5 H63.26.31-230516-0006 1 CHANG THỊ MANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 15:55:36 19/05/2023 15:55:36 Đã trả kết quả
6 H63.26.31-230519-0001 1 GIÀNG THỊ DÔNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 08:13:06 24/05/2023 08:13:06 Đã trả kết quả
7 H63.26.31-230531-0003 1 TRIỆU THỊ BUN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 16:21:51 05/06/2023 16:21:51 Đã trả kết quả
8 H63.26.31-230518-0002 1 SÙNG A CHANG Đăng ký khai sinh 18/05/2023 09:36:50 19/05/2023 09:36:50 Đã trả kết quả
9 H63.26.31-230519-0002 1 GIÀNG THỊ CHA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 11:07:56 24/05/2023 11:07:56 Đã trả kết quả
10 H63.26.31-230517-0004 1 PHÀNG A XÊ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 16:27:37 18/05/2023 16:27:37 Đã trả kết quả
11 H63.26.31-230517-0005 1 PHÀNG A XÊ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 16:32:01 18/05/2023 16:32:01 Đã trả kết quả
12 H63.26.31-230516-0003 1 CHANG A CHƯ Đăng ký kết hôn 16/05/2023 10:16:27 17/05/2023 10:16:27 Đã trả kết quả
13 H63.26.31-230516-0001 1 LÙ A SỬ Đăng ký kết hôn 16/05/2023 09:59:07 17/05/2023 09:59:07 Đã trả kết quả
14 H63.26.31-230516-0002 1 GIÀNG A PÁO Đăng ký kết hôn 16/05/2023 10:09:03 17/05/2023 10:09:03 Đã trả kết quả
15 H63.26.31-230517-0001 1 SÙNG A LỀNH Đăng ký khai sinh 17/05/2023 15:55:44 18/05/2023 15:55:44 Đã trả kết quả
16 H63.26.31-230517-0002 1 CHANG A CHƯ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 16:06:22 18/05/2023 16:06:22 Đã trả kết quả
17 H63.26.31-230518-0001 1 GIÀNG A VẢNG Đăng ký khai sinh 18/05/2023 09:27:05 19/05/2023 09:27:05 Đã trả kết quả
18 H63.26.31-230516-0007 1 GIÀNG A VỪ Đăng ký khai sinh 16/05/2023 16:11:51 17/05/2023 16:11:51 Đã trả kết quả
19 H63.26.31-230518-0003 1 DÌNH A LỒNG Đăng ký khai sinh 18/05/2023 09:41:03 19/05/2023 09:41:03 Đã trả kết quả
20 H63.26.31-230516-0005 1 CHANG A LẦU Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 16/05/2023 14:59:03 23/05/2023 14:59:03 Đã trả kết quả
21 H63.26.31-230518-0005 1 MÙA A THÀO Đăng ký khai sinh 18/05/2023 09:50:30 19/05/2023 09:50:30 Đã trả kết quả
22 H63.26.31-230531-0001 1 HÀ VIỆT TRINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:59:38 05/06/2023 15:59:38 Đã trả kết quả
23 H63.26.31-230525-0001 1 HOÀNG THỊ THƠ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 16:24:41 30/05/2023 16:24:41 Đã trả kết quả
24 H63.26.31-230516-0004 1 PHÀNG A XÊ Đăng ký kết hôn 16/05/2023 10:24:07 17/05/2023 10:24:07 Đã trả kết quả
25 H63.26.31-230531-0002 1 HOÀNG THỊ DUYÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 16:03:09 05/06/2023 16:03:09 Đã trả kết quả
26 H63.26.31-230519-0003 1 CHANG A LỬ Đăng ký kết hôn 19/05/2023 11:17:32 22/05/2023 11:17:32 Đã trả kết quả