DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Xã Phúc Lợi
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.33-230524-0004 1 PHẠM HỒNG SƠN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:40:23 23/06/2023 14:40:23 Đã trả kết quả
2 H63.25.33-230519-0003 1 BÀN VĂN NGOAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:12:51 20/06/2023 10:12:51 Đã hủy
3 H63.25.33-230524-0012 1 DƯƠNG THỊ NGỌC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:52:14 23/06/2023 14:52:14 Đã trả kết quả
4 H63.25.33-230524-0003 1 TRẦN THỊ HOÀI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:39:08 23/06/2023 14:39:08 Đã trả kết quả
5 H63.25.33-230524-0008 1 BÀN VĂN TÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:48:24 23/06/2023 14:48:24 Đã trả kết quả
6 H63.25.33-230524-0009 1 ĐẶNG THỊ ĐÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:49:54 23/06/2023 14:49:54 Đã trả kết quả
7 H63.25.33-230524-0013 1 TRIỆU THỊ HỒNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:53:32 23/06/2023 14:53:32 Đã trả kết quả
8 H63.25.33-230524-0010 1 PHÙNG VĂN ĐỨC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:51:05 23/06/2023 14:51:05 Đã trả kết quả
9 H63.25.33-230524-0007 1 NÔNG VĂN THIỆU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:44:43 23/06/2023 14:44:43 Đã trả kết quả
10 H63.25.33-230531-0001 1 ĐẶNG THỊ NHƯỜNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:19:30 05/06/2023 15:19:30 Đã trả kết quả
11 H63.25.33-230531-0002 1 LÊ THI SINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 10:31:58 05/06/2023 10:31:58 Đã trả kết quả
12 H63.25.33-230524-0006 1 TRƯƠNG THỊ ĐỈNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:43:36 23/06/2023 14:43:36 Đã trả kết quả
13 H63.25.33-230524-0014 1 TRIỆU THỊ LƯU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:55:20 23/06/2023 14:55:20 Đã trả kết quả
14 H63.25.33-230524-0005 1 HOÀNG NGỌC THẮNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:41:29 23/06/2023 14:41:29 Đã trả kết quả
15 H63.25.33-230524-0002 1 ĐẶNG VĂN HƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:37:56 23/06/2023 14:37:56 Đã trả kết quả