DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Phúc Lợi
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.33-230516-0002 1 HOÀNG THỊ THÉO Đăng ký khai sinh 16/05/2023 13:48:59 17/05/2023 13:48:59 Đã trả kết quả
2 H63.25.33-230504-0001 1 PHÙNG THỊ NHI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 08:26:50 09/05/2023 08:26:50 Đã trả kết quả
3 H63.25.33-230505-0002 1 HOA ĐÌNH VĨNH Đăng ký khai tử 05/05/2023 08:56:19 10/05/2023 08:56:19 Đã trả kết quả
4 H63.25.33-230505-0001 1 ĐẶNG THỊ TẤM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 08:35:23 10/05/2023 08:35:23 Đã trả kết quả
5 H63.25.33-230504-0003 1 NGUYỄN THỊ HUẾ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:12:22 05/05/2023 15:12:22 Đã trả kết quả
6 H63.25.33-230504-0002 1 PHÙNG HƯƠNG LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:10:44 05/05/2023 15:10:44 Đã trả kết quả
7 H63.25.33-230519-0006 1 PHÙNG THỊ SINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:15:26 20/06/2023 10:15:26 Đã hủy
8 H63.25.33-230523-0004 1 LÊ THỊ BÍCH NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:41:40 24/05/2023 15:41:40 Đã trả kết quả
9 H63.25.33-230524-0004 1 PHẠM HỒNG SƠN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:40:23 23/06/2023 14:40:23 Đã trả kết quả
10 H63.25.33-230523-0003 1 NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:40:19 24/05/2023 15:40:19 Đã trả kết quả
11 H63.25.33-230508-0004 1 TRIỆU VĂN HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:17:13 09/05/2023 15:17:13 Đã trả kết quả
12 H63.25.33-230519-0010 1 LÝ VĂN MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:50:36 22/05/2023 15:50:36 Đã trả kết quả
13 H63.25.33-230519-0003 1 BÀN VĂN NGOAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:12:51 20/06/2023 10:12:51 Đã hủy
14 H63.25.33-230516-0003 1 HOÀNG THỊ HUÊỤ Đăng ký khai sinh 16/05/2023 11:03:21 17/05/2023 11:03:21 Đã trả kết quả
15 H63.25.33-230519-0004 1 TRƯƠNG VĂN ĐÀI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:14:16 20/06/2023 10:14:16 Đã hủy
16 H63.25.33-230516-0006 1 TRIỆU QUÝ HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:01:12 17/05/2023 15:01:12 Đã trả kết quả
17 H63.25.33-230519-0009 1 BÀN VĂN NGOAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:49:45 20/06/2023 10:49:45 Đã hủy
18 H63.25.33-230519-0005 1 TRIỆU ĐỨC CƯỜNG Đăng ký khai sinh 19/05/2023 10:15:29 22/05/2023 10:15:29 Đã trả kết quả
19 H63.25.33-230510-0006 1 PHẠM HỒNG SƠN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:37:59 09/06/2023 09:37:59 Đã hủy
20 H63.25.33-230519-0007 1 NÔNG VĂN BÁO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:16:44 20/06/2023 10:16:44 Đã hủy
21 H63.25.33-230524-0012 1 DƯƠNG THỊ NGỌC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:52:14 23/06/2023 14:52:14 Đã trả kết quả
22 H63.25.33-230524-0003 1 TRẦN THỊ HOÀI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:39:08 23/06/2023 14:39:08 Đã trả kết quả
23 H63.25.33-230524-0008 1 BÀN VĂN TÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:48:24 23/06/2023 14:48:24 Đã trả kết quả
24 H63.25.33-230524-0009 1 ĐẶNG THỊ ĐÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:49:54 23/06/2023 14:49:54 Đã trả kết quả
25 H63.25.33-230522-0001 1 LÝ HỮU THUỶ Đăng ký khai tử 22/05/2023 09:00:05 23/05/2023 09:00:05 Đã trả kết quả
26 H63.25.33-230524-0013 1 TRIỆU THỊ HỒNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:53:32 23/06/2023 14:53:32 Đã trả kết quả
27 H63.25.33-230519-0008 1 NÔNG VĂN BÁO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:18:03 20/06/2023 10:18:03 Đã hủy
28 H63.25.33-230524-0010 1 PHÙNG VĂN ĐỨC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:51:05 23/06/2023 14:51:05 Đã trả kết quả
29 H63.25.33-230524-0007 1 NÔNG VĂN THIỆU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:44:43 23/06/2023 14:44:43 Đã trả kết quả
30 H63.25.33-230523-0002 1 TRẦN MAI HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:38:43 24/05/2023 15:38:43 Đã trả kết quả
31 H63.25.33-230531-0001 1 ĐẶNG THỊ NHƯỜNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:19:30 05/06/2023 15:19:30 Đã trả kết quả
32 H63.25.33-230531-0002 1 LÊ THI SINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 10:31:58 05/06/2023 10:31:58 Đã trả kết quả
33 H63.25.33-230510-0003 1 ĐẶNG THỊ ĐÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:25:05 09/06/2023 09:25:05 Đã hủy
34 H63.25.33-230524-0006 1 TRƯƠNG THỊ ĐỈNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:43:36 23/06/2023 14:43:36 Đã trả kết quả
35 H63.25.33-230524-0014 1 TRIỆU THỊ LƯU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:55:20 23/06/2023 14:55:20 Đã trả kết quả
36 H63.25.33-230511-0001 1 NGUYỄN THỊ THU THUỲ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:53:33 12/05/2023 14:53:33 Đã trả kết quả
37 H63.25.33-230516-0007 1 HOÀNG THỊ THƠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:02:27 17/05/2023 15:02:27 Đã trả kết quả
38 H63.25.33-230524-0005 1 HOÀNG NGỌC THẮNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:41:29 23/06/2023 14:41:29 Đã trả kết quả
39 H63.25.33-230512-0003 1 TRIỆU THỊ THU HUYỀN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 16:28:11 17/05/2023 16:28:11 Đã trả kết quả
40 H63.25.33-230510-0009 1 TRẦN HẢI TRIỆU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 13:57:13 11/05/2023 13:57:13 Đã trả kết quả
41 H63.25.33-230518-0001 1 LÝ VĂN THƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 13:45:35 19/05/2023 13:45:35 Đã trả kết quả
42 H63.25.33-230516-0001 1 HOÀNG VĂN TÍNH Đăng ký kết hôn 16/05/2023 07:38:05 17/05/2023 07:38:05 Đã trả kết quả
43 H63.25.33-230522-0002 1 NGUYỄN VĂN ỔN Đăng ký kết hôn 22/05/2023 16:35:27 23/05/2023 16:35:27 Đã trả kết quả
44 H63.25.33-230517-0002 1 LÝ VĂN TON Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 14:02:33 16/06/2023 14:02:33 Đã hủy
45 H63.25.33-230510-0011 1 PHÙNG VĂN ĐỨC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 14:44:31 09/06/2023 14:44:31 Đã hủy
46 H63.25.33-230510-0010 1 HOÀNG NGỌC THẮNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 14:43:13 09/06/2023 14:43:13 Đã hủy
47 H63.25.33-230510-0007 1 TRẦN THỊ HOÀI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:39:26 09/06/2023 09:39:26 Đã hủy
48 H63.25.33-230517-0003 1 LƯƠNG BÌNH NGHINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:14:26 18/05/2023 15:14:26 Đã trả kết quả
49 H63.25.33-230517-0005 1 LÙ THỊ HUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:42:39 18/05/2023 15:42:39 Đã trả kết quả
50 H63.25.33-230510-0013 1 NGUYỄN TRUNG KIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:57:09 11/05/2023 14:57:09 Đã trả kết quả
51 H63.25.33-230512-0004 1 ĐẶNG VĂN LÂM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 16:17:03 17/05/2023 16:17:03 Đã trả kết quả
52 H63.25.33-230526-0004 1 LÝ VĂN SỸ Đăng ký khai sinh 26/05/2023 14:57:22 29/05/2023 14:57:22 Đã trả kết quả
53 H63.25.33-230526-0006 1 TRIỆU QUÝ PHONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 16:15:04 29/05/2023 16:15:04 Đã trả kết quả
54 H63.25.33-230512-0001 1 BÀN THỊ CHẮC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 09:25:22 13/06/2023 09:25:22 Đã trả kết quả
55 H63.25.33-230517-0004 1 NÔNG THỊ XUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:22:49 18/05/2023 15:22:49 Đã trả kết quả
56 H63.25.33-230508-0001 1 TRIỆU TIẾN NAM Đăng ký khai sinh 08/05/2023 15:02:47 09/05/2023 15:02:47 Đã trả kết quả
57 H63.25.33-230510-0004 1 TRƯƠNG THỊ ĐỈNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:26:44 09/06/2023 09:26:44 Đã hủy
58 H63.25.33-230510-0005 1 TRIỆU THỊ LƯU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:36:43 09/06/2023 09:36:43 Đã hủy
59 H63.25.33-230510-0001 1 NÔNG VĂN THIỆU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:18:13 09/06/2023 09:18:13 Đã hủy
60 H63.25.33-230516-0004 1 HOÀNG THỊ CÚC Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 14:43:10 19/05/2023 14:43:10 Đã trả kết quả
61 H63.25.33-230515-0002 1 CAO ĐĂNG THÌN Đăng ký khai sinh 16/05/2023 07:55:59 17/05/2023 07:55:59 Đã trả kết quả
62 H63.25.33-230516-0008 1 MÔNG VĂN ĐIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:03:41 17/05/2023 15:03:41 Đã trả kết quả
63 H63.25.33-230526-0005 1 ĐẶNG VĂN CHỈNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 16:13:42 29/05/2023 16:13:42 Đã trả kết quả
64 H63.25.33-230512-0002 1 TRIỆU ĐỨC CƯỜNG Đăng ký kết hôn 12/05/2023 10:30:10 15/05/2023 10:30:10 Đã trả kết quả
65 H63.25.33-230515-0001 1 TRIỆU THỊ KHUYÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 09:13:55 18/05/2023 09:13:55 Đã trả kết quả
66 H63.25.33-230518-0002 1 HOÀNG THUỶ BÍCH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 15:55:13 23/05/2023 15:55:13 Đã trả kết quả
67 H63.25.33-230519-0002 1 HOÀNG THỊ ẤY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:07:04 20/06/2023 10:07:04 Đã hủy
68 H63.25.33-230524-0001 1 NGUYỄN VĂN KHANG Đăng ký kết hôn 24/05/2023 08:43:16 25/05/2023 08:43:16 Đã trả kết quả
69 H63.25.33-230519-0001 1 LONG VĂN TOÀN Đăng ký khai sinh 19/05/2023 09:36:17 22/05/2023 09:36:17 Đã trả kết quả
70 H63.25.33-230523-0001 1 TRƯƠNG THỊ TRANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 15:13:58 26/05/2023 15:13:58 Đã trả kết quả
71 H63.25.33-230516-0005 1 ĐẶNG MINH TIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:59:40 17/05/2023 14:59:40 Đã trả kết quả
72 H63.25.33-230524-0011 1 NGUYỄN NGỌC TÚ Đăng ký khai sinh 24/05/2023 14:51:57 25/05/2023 14:51:57 Đã trả kết quả
73 H63.25.33-230526-0002 1 VI VĂN KHỞI Đăng ký khai tử 26/05/2023 09:26:32 29/05/2023 09:26:32 Đã trả kết quả
74 H63.25.33-230508-0003 1 NÔNG ĐÌNH CẢNH Đăng ký khai tử 08/05/2023 10:48:49 09/05/2023 10:48:49 Đã trả kết quả
75 H63.25.33-230508-0002 1 VI THỊ KHUYẾN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 09:40:56 11/05/2023 09:40:56 Đã trả kết quả
76 H63.25.33-230510-0008 1 ĐẶNG VĂN HƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:54:26 09/06/2023 09:54:26 Đã hủy
77 H63.25.33-230510-0002 1 BÀN VĂN TÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:21:58 09/06/2023 09:21:58 Đã hủy
78 H63.25.33-230529-0003 1 ĐẶNG DANH THƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:21:23 30/05/2023 15:21:23 Đã trả kết quả
79 H63.25.33-230526-0001 1 TRƯƠNG VĂN HÀ Đăng ký kết hôn 26/05/2023 08:15:46 29/05/2023 08:15:46 Đã trả kết quả
80 H63.25.33-230524-0002 1 ĐẶNG VĂN HƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:37:56 23/06/2023 14:37:56 Đã trả kết quả
81 H63.25.33-230529-0005 1 LÝ VĂN ĐIỂN Đăng ký khai tử 30/05/2023 14:42:47 02/06/2023 14:42:47 Đã trả kết quả
82 H63.25.33-230510-0012 1 DƯƠNG THỊ NGỌC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 14:45:55 09/06/2023 14:45:55 Đã hủy
83 H63.25.33-230526-0003 1 ĐẶNG VĂN CHANH Đăng ký lại khai sinh 26/05/2023 10:21:32 02/06/2023 10:21:32 Đã trả kết quả
84 H63.25.33-230529-0002 1 LÙ VĂN ĐÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:41:08 30/05/2023 09:41:08 Đã trả kết quả
85 H63.25.33-230517-0001 1 ĐẶNG THỊ LAN Đăng ký kết hôn 17/05/2023 14:09:00 18/05/2023 14:09:00 Đã trả kết quả
86 H63.25.33-230529-0004 1 ĐẶNG Ý TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:28:49 30/05/2023 15:28:49 Đã trả kết quả
87 H63.25.33-230529-0001 1 LÙ VĂN ĐÀI Đăng ký khai sinh 29/05/2023 08:22:03 30/05/2023 08:22:03 Đã trả kết quả