DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Xã Púng Luông
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.33-230508-0005 1 GIÀNG A LONG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 09:10:15 07/06/2023 09:10:15 Đã trả kết quả
2 H63.26.33-230508-0007 1 GIÀNG A TU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 09:33:33 07/06/2023 09:33:33 Đã trả kết quả
3 H63.26.33-230508-0004 1 GIÀNG A KHÀY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 09:08:06 07/06/2023 09:08:06 Đã trả kết quả
4 H63.26.33-230508-0008 1 GIÀNG A THỀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 09:35:01 07/06/2023 09:35:01 Đã trả kết quả
5 H63.26.33-230522-0004 1 LÙ A TÒ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 13:53:33 23/05/2023 13:53:33 Đã trả kết quả
6 H63.26.33-230522-0001 1 LÙ A LÙ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:53:38 23/05/2023 09:53:38 Đã trả kết quả
7 H63.26.33-230522-0006 1 THÀO THỊ PÙA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 13:58:08 23/05/2023 13:58:08 Đã trả kết quả
8 H63.26.33-230522-0005 1 GIÀNG THỊ CHAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 13:55:32 23/05/2023 13:55:32 Đã trả kết quả
9 H63.26.33-230530-0003 1 GIÀNG A SÌNH Đăng ký khai sinh 30/05/2023 09:39:19 31/05/2023 09:39:19 Đã trả kết quả
10 H63.26.33-230526-0002 1 GIÀNG THỊ BLUA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 26/05/2023 15:31:13 31/05/2023 15:31:13 Đã trả kết quả
11 H63.26.33-230508-0001 1 THÀO A CHA Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bao trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 08/05/2023 09:00:38 15/05/2023 09:00:38 Đã trả kết quả
12 H63.26.33-230522-0007 1 LÙ A DỜ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:00:11 23/05/2023 14:00:11 Đã trả kết quả
13 H63.26.33-230530-0004 1 THÀO A TỦA Đăng ký kết hôn 30/05/2023 11:04:00 31/05/2023 11:04:00 Đã trả kết quả
14 H63.26.33-230531-0001 1 HẢNG A GIÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:29:30 01/06/2023 08:29:30 Đã trả kết quả
15 H63.26.33-230530-0002 1 LÝ A CHU Đăng ký khai sinh 30/05/2023 09:21:38 31/05/2023 09:21:38 Đã trả kết quả
16 H63.26.33-230522-0008 1 HỜ A TỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:01:49 23/05/2023 14:01:49 Đã trả kết quả
17 H63.26.33-230522-0003 1 CHANG THỊ DOANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:20:32 23/05/2023 10:20:32 Đã trả kết quả
18 H63.26.33-230508-0003 1 LÙ KHUA SỬ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 09:06:15 07/06/2023 09:06:15 Đã trả kết quả
19 H63.26.33-230508-0002 1 LÊ XUÂN TỨ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 09:04:07 07/06/2023 09:04:07 Đã trả kết quả
20 H63.26.33-230516-0002 1 HOÀNG NGỌC SƠN Đăng ký khai sinh 16/05/2023 10:14:47 17/05/2023 10:14:47 Đã trả kết quả
21 H63.26.33-230518-0001 1 LÙ A PHÀ Đăng ký khai sinh 18/05/2023 08:08:46 19/05/2023 08:08:46 Đã trả kết quả
22 H63.26.33-230516-0001 1 THÀO THỊ CHƠ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 16/05/2023 09:14:18 17/05/2023 09:14:18 Đã trả kết quả
23 H63.26.33-230526-0001 1 THÀO THỊ NINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 26/05/2023 14:41:21 31/05/2023 14:41:21 Đã trả kết quả
24 H63.26.33-230508-0006 1 GIÀNG A TỈNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 09:30:47 07/06/2023 09:30:47 Đã trả kết quả
25 H63.26.33-230530-0001 1 GIÀNG THỊ MỶ Đăng ký khai sinh 30/05/2023 08:26:24 31/05/2023 08:26:24 Đã trả kết quả
26 H63.26.33-230526-0003 1 GIÀNG A LU Đăng ký khai tử 26/05/2023 15:40:13 29/05/2023 15:40:13 Đã trả kết quả
27 H63.26.33-230522-0002 1 HẢNG A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:18:06 23/05/2023 10:18:06 Đã trả kết quả