DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Tân Phượng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.36-230505-0001 1 TRIỆU THỊ LƯU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 14:49:43 08/05/2023 14:49:43 Đã trả kết quả
2 H63.25.36-230504-0001 1 TRIỆU THỊ CHÍ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 08:52:22 05/05/2023 08:52:22 Đã trả kết quả
3 H63.25.36-230504-0003 1 TRIỆU THỊ LƯU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 15:46:47 09/05/2023 15:46:47 Đã trả kết quả
4 H63.25.36-230504-0002 1 TRIỆU VĂN CHẦM Đăng ký khai tử 04/05/2023 10:15:23 05/05/2023 10:15:23 Đã trả kết quả
5 H63.25.36-230518-0004 1 TRIỆU THỊ XUÂN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 15:53:54 23/05/2023 15:53:54 Đã trả kết quả
6 H63.25.36-230515-0002 1 TRIỆU CHIỀU VŨ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 10:33:27 16/05/2023 10:33:27 Đã trả kết quả
7 H63.25.36-230509-0001 1 NÔNG THỊ PHƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 09/05/2023 08:33:04 10/05/2023 08:33:04 Đã trả kết quả
8 H63.25.36-230515-0001 1 TRIỆU THỊ KHÁNH LINH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 08:08:39 16/05/2023 08:08:39 Đã trả kết quả
9 H63.25.36-230523-0001 1 ĐẶNG HỮU NGUYÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 23/05/2023 09:19:36 24/05/2023 09:19:36 Đã trả kết quả
10 H63.25.36-230522-0001 1 TRIỆU KIM BỘ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 22/05/2023 09:29:29 23/05/2023 09:29:29 Đã trả kết quả
11 H63.25.36-230529-0002 1 TRIỆU THỊ THỦY Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 10:00:45 30/05/2023 10:00:45 Đã trả kết quả
12 H63.25.36-230509-0002 1 TRIỆU THỊ NHẤT Đăng ký khai sinh 10/05/2023 07:19:20 11/05/2023 07:19:20 Đã trả kết quả
13 H63.25.36-230530-0001 1 TRỊNH TIẾN HIỀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 08:48:40 31/05/2023 08:48:40 Đã trả kết quả
14 H63.25.36-230510-0003 1 LÝ VĂN YÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 07:21:05 16/05/2023 07:21:05 Đã trả kết quả
15 H63.25.36-230529-0003 1 TRIỆU THỊ TÂM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 14:47:35 30/05/2023 14:47:35 Đã trả kết quả
16 H63.25.36-230512-0001 1 TRIỆU VĂN LONG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 14:42:39 15/05/2023 14:42:39 Đã trả kết quả
17 H63.25.36-230512-0003 1 TRIỆU CHIỀU NIÊN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 12/05/2023 16:17:00 15/05/2023 16:17:00 Đã trả kết quả
18 H63.25.36-230510-0001 1 TRIỆU VĂN CUỐI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 08:07:55 12/05/2023 08:07:55 Đã trả kết quả
19 H63.25.36-230516-0001 1 BÀN THỊ MỸ HẠNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 10:27:29 17/05/2023 10:27:29 Đã trả kết quả
20 H63.25.36-230511-0001 1 BÀN TIẾN PHẨM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 14:13:37 15/05/2023 14:13:37 Đã trả kết quả
21 H63.25.36-230517-0001 1 TRIỆU THỊ VÂN DIỆP Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 07:58:52 18/05/2023 07:58:52 Đã trả kết quả
22 H63.25.36-230517-0002 1 BÀN THỊ MỸ NHÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 08:52:16 18/05/2023 08:52:16 Đã trả kết quả
23 H63.25.36-230518-0001 1 TRIỆU THỊ THANH TRÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:34:45 19/05/2023 08:34:45 Đã trả kết quả
24 H63.25.36-230529-0004 1 TRIỆU TIẾN KHẢI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 15:53:23 30/05/2023 15:53:23 Đã trả kết quả
25 H63.25.36-230510-0002 1 TRIỆU THỊ LÀNH Đăng ký khai sinh 10/05/2023 10:56:43 11/05/2023 10:56:43 Đã trả kết quả
26 H63.25.36-230529-0001 1 TRỊNH THỪA SƠN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 09:48:14 30/05/2023 09:48:14 Đã trả kết quả
27 H63.25.36-230530-0002 1 TRỊNH TIẾN LÝ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 08:55:02 31/05/2023 08:55:02 Đã trả kết quả
28 H63.25.36-230518-0003 1 TRIỆU VĂN VĂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:51:57 19/05/2023 09:51:57 Đã trả kết quả
29 H63.25.36-230529-0005 1 TRIỆU THỊ KHỞI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 15:57:03 30/05/2023 15:57:03 Đã trả kết quả
30 H63.25.36-230530-0003 1 TRIỆU TIẾN CHUNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 09:24:22 31/05/2023 09:24:22 Đã trả kết quả
31 H63.25.36-230512-0002 1 TRIỆU THỊ GẤM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 12/05/2023 16:17:46 15/05/2023 16:17:46 Đã trả kết quả
32 H63.25.36-230518-0005 1 TRIỆU VĂN THANH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 16:58:59 19/05/2023 16:58:59 Đã trả kết quả
33 H63.25.36-230518-0002 1 TRIỆU THỊ VÂN DIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:42:00 19/05/2023 08:42:00 Đã trả kết quả
34 H63.25.36-230522-0002 1 ĐẶNG THỊ CHÂM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 17:32:42 23/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
35 H63.25.36-230530-0005 1 TRIỆU TIẾN AN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 16:52:17 31/05/2023 16:52:17 Đã trả kết quả
36 H63.25.36-230530-0004 1 TRIỆU THỊ LAN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 09:32:07 31/05/2023 09:32:07 Đã trả kết quả