DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Tân Lập
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.34-230505-0004 1 NGUYỄN THỊ CHUYỂN Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 05/05/2023 09:46:14 08/05/2023 09:46:14 Đã trả kết quả
2 H63.25.34-230505-0001 1 HOÀNG LIÊN HOÀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 08:14:08 09/05/2023 08:14:08 Đã trả kết quả
3 H63.25.34-230505-0007 1 PHẠM THỊ DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 14:52:03 08/05/2023 14:52:03 Đã trả kết quả
4 H63.25.34-230505-0003 1 ĐỖ THỊ THÊM Đăng ký kết hôn 05/05/2023 09:23:20 08/05/2023 09:23:20 Đã trả kết quả
5 H63.25.34-230420-0008 1 HOÀNG GIA BẢO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:34:39 23/05/2023 16:34:39 Đã trả kết quả
6 H63.25.34-230425-0005 1 NÔNG VĂN TẠ Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 25/04/2023 16:04:57 27/04/2023 16:04:57 Đã trả kết quả
7 H63.25.34-230505-0005 1 NGUYỄN THỊ CHUYỂN Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 05/05/2023 09:49:44 08/05/2023 09:49:44 Đã trả kết quả
8 H63.25.34-230505-0006 1 THẠCH VĂN TIỆN Đăng ký kết hôn 05/05/2023 10:36:50 08/05/2023 10:36:50 Đã trả kết quả
9 H63.25.34-230505-0002 1 NGUYỄN ĐỨC DIÊN Đăng ký lại khai sinh 05/05/2023 08:29:08 12/05/2023 08:29:08 Đã trả kết quả
10 H63.25.34-230420-0007 1 LƯƠNG QUANG NINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:32:07 23/05/2023 16:32:07 Đã trả kết quả
11 H63.25.34-230504-0001 1 LÝ THỊ NGUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:56:36 05/05/2023 09:56:36 Đã trả kết quả
12 H63.25.34-230504-0002 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 10:05:40 05/05/2023 10:05:40 Đã trả kết quả
13 H63.25.34-230420-0005 1 TRIỆU VĂN KÊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:27:09 23/05/2023 16:27:09 Đã trả kết quả
14 H63.25.34-230420-0004 1 TRIỆU VĂN KÊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:24:41 23/05/2023 16:24:41 Đã trả kết quả
15 H63.25.34-230420-0009 1 NGUYỄN THỊ Y Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:36:55 23/05/2023 16:36:55 Đã trả kết quả
16 H63.25.34-230522-0003 1 NGUYỄN VĂN ĐẠT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 14:56:05 24/05/2023 14:56:05 Đã trả kết quả
17 H63.25.34-230519-0003 1 NGUYỄN VĂN ĐÁNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:48:51 22/05/2023 08:48:51 Đã trả kết quả
18 H63.25.34-230511-0003 1 HOÀNG MẠNH HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:51:03 12/05/2023 14:51:03 Đã trả kết quả
19 H63.25.34-230522-0001 1 NGUYỄN THỊ LEN Đăng ký khai tử 22/05/2023 08:54:40 23/05/2023 08:54:40 Đã trả kết quả
20 H63.25.34-230519-0004 1 HOÀNG VĂN HAI Đăng ký khai sinh 19/05/2023 09:47:12 22/05/2023 09:47:12 Đã trả kết quả
21 H63.25.34-230519-0001 1 HOÀNG THỊ PHẤN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 08:26:30 23/05/2023 08:26:30 Đã trả kết quả
22 H63.25.34-230519-0006 1 LÝ VĂN SỀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 16:29:47 22/05/2023 16:29:47 Đã trả kết quả
23 H63.25.34-230522-0002 1 NGUYỄN VĂN TOÁN Đăng ký lại khai sinh 22/05/2023 09:53:50 29/05/2023 09:53:50 Đã trả kết quả
24 H63.25.34-230531-0002 1 NÔNG THỊ DIỄN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:38:26 01/06/2023 09:38:26 Đã trả kết quả
25 H63.25.34-230515-0002 1 BÀN VĂN TỈNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 10:40:51 16/05/2023 10:40:51 Đã trả kết quả
26 H63.25.34-230519-0007 1 HOÀNG THỊ TRINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 17:08:40 22/05/2023 17:08:40 Đã trả kết quả
27 H63.25.34-230510-0001 1 ĐẶNG THỊ VƯỢNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 09:49:51 11/05/2023 09:49:51 Đã trả kết quả
28 H63.25.34-230519-0005 1 NGUYỄN VĂN TUYỆT Đăng ký kết hôn 19/05/2023 10:38:12 22/05/2023 10:38:12 Đã trả kết quả
29 H63.25.34-230523-0001 1 LƯƠNG THỊ CHUYÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 07:54:34 25/05/2023 07:54:34 Đã trả kết quả
30 H63.25.34-230516-0005 1 LƯƠNG THỊ THƠ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 16:49:37 18/05/2023 16:49:37 Đã trả kết quả
31 H63.25.34-230530-0005 1 NGUYỄN ĐÌNH KHẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:18:23 31/05/2023 15:18:23 Đã trả kết quả
32 H63.25.34-230531-0005 1 HOÀNG THỊ TIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:11:34 01/06/2023 14:11:34 Đã trả kết quả
33 H63.25.34-230530-0006 1 NGUYỄN ĐÌNH KHẢI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 15:21:36 31/05/2023 15:21:36 Đã trả kết quả
34 H63.25.34-230512-0002 1 HOÀNG VIẾT DINH Đăng ký kết hôn 12/05/2023 15:25:19 15/05/2023 15:25:19 Đã trả kết quả
35 H63.25.34-230531-0006 1 NGUYỄN THỊ TỨ Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 15:19:54 07/06/2023 15:19:54 Đã trả kết quả
36 H63.25.34-230530-0001 1 NGUYỄN VĂN CHƯ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 08:15:36 01/06/2023 08:15:36 Đã trả kết quả
37 H63.25.34-230530-0007 1 NGUYỄN THỊ BÍCH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:51:23 31/05/2023 15:51:23 Đã trả kết quả
38 H63.25.34-230505-0008 1 HOÀNG THỊ CƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 15:56:27 08/05/2023 15:56:27 Đã trả kết quả
39 H63.25.34-230515-0003 1 TRẦN THỊ LƯA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 16:07:32 16/05/2023 16:07:32 Đã trả kết quả
40 H63.25.34-230516-0003 1 LÝ THỊ NGỌC Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 16/05/2023 15:44:20 19/05/2023 15:44:20 Đã trả kết quả
41 H63.25.34-230530-0002 1 ĐÀO THỊ HÀN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 09:23:35 31/05/2023 09:23:35 Đã trả kết quả
42 H63.25.34-230511-0004 1 NGUYỄN VĂN TƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:52:43 12/05/2023 14:52:43 Đã trả kết quả
43 H63.25.34-230509-0002 1 BẾ VĂN SỸ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 15:16:45 11/05/2023 15:16:45 Đã trả kết quả
44 H63.25.34-230510-0002 1 ĐẶNG VĂN CHI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 14:38:46 11/05/2023 14:38:46 Đã trả kết quả
45 H63.25.34-230516-0004 1 LÝ THỊ NGỌC Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 16/05/2023 16:26:57 19/05/2023 16:26:57 Đã trả kết quả
46 H63.25.34-230511-0002 1 HOÀNG VĂN CHÍNH Đăng ký khai sinh 11/05/2023 10:48:53 12/05/2023 10:48:53 Đã trả kết quả
47 H63.25.34-230517-0001 1 THẠCH THỊ PẸN Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 17/05/2023 09:22:23 22/05/2023 09:22:23 Đã trả kết quả
48 H63.25.34-230516-0001 1 HOÀNG THỊ CHỜ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 09:58:55 18/05/2023 09:58:55 Đã trả kết quả
49 H63.25.34-230509-0001 1 HOÀNG THỊ KIỀU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 14:34:56 11/05/2023 14:34:56 Đã trả kết quả
50 H63.25.34-230517-0003 1 HOÀNG THỊ CÓ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 15:18:32 18/05/2023 15:18:32 Đã trả kết quả
51 H63.25.34-230516-0002 1 TRIỆU THỊ THỤI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 10:49:01 19/05/2023 10:49:01 Đã trả kết quả
52 H63.25.34-230517-0002 1 NGUYỄN THỊ LUẬT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 10:23:41 18/05/2023 10:23:41 Đã trả kết quả
53 H63.25.34-230530-0004 1 PHÙNG THỊ TẤM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:59:21 31/05/2023 09:59:21 Đã trả kết quả
54 H63.25.34-230510-0003 1 HOÀNG THỊ NHỊ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 10/05/2023 15:16:30 11/05/2023 15:16:30 Đã trả kết quả
55 H63.25.34-230517-0004 1 HOÀNG VĂN HIỆN Đăng ký khai sinh 17/05/2023 15:46:52 18/05/2023 15:46:52 Đã trả kết quả
56 H63.25.34-230531-0003 1 HOÀNG VĂN KHOẢNG Đăng ký kết hôn 31/05/2023 10:21:28 01/06/2023 10:21:28 Đã trả kết quả
57 H63.25.34-230526-0002 1 MAI VĂN MÙI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 10:36:20 29/05/2023 10:36:20 Đã trả kết quả
58 H63.25.34-230531-0001 1 NÔNG THỊ DIỄN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 09:17:57 01/06/2023 09:17:57 Đã trả kết quả
59 H63.25.34-230526-0003 1 LÝ VĂN NGHIỆP Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 10:44:51 29/05/2023 10:44:51 Đã trả kết quả
60 H63.25.34-230515-0001 1 HOÀNG MINH MẪN Đăng ký khai sinh 15/05/2023 08:16:01 16/05/2023 08:16:01 Đã trả kết quả
61 H63.25.34-230531-0004 1 HOÀNG THỊ NHU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 10:48:51 01/06/2023 10:48:51 Đã trả kết quả
62 H63.25.34-230523-0002 1 NGUYỄN VĂN SỨ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 10:30:11 25/05/2023 10:30:11 Đã trả kết quả
63 H63.25.34-230526-0001 1 NGUYỄN VĂN HOAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 09:52:32 30/05/2023 09:52:32 Đã trả kết quả
64 H63.25.34-230531-0007 1 LÝ THỊ LUẬN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:49:23 05/06/2023 15:49:23 Đã trả kết quả
65 H63.25.34-230512-0001 1 NGUYỄN VĂN CHINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 08:30:01 16/05/2023 08:30:01 Đã trả kết quả
66 H63.25.34-230530-0003 1 HOÀNG THỊ THÙY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:50:57 31/05/2023 09:50:57 Đã trả kết quả
67 H63.25.34-230519-0002 1 LONG VĂN PHANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:41:37 22/05/2023 08:41:37 Đã trả kết quả
68 H63.25.34-230511-0001 1 NGUYỄN VĂN PHÚC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 08:06:32 15/05/2023 08:06:32 Đã trả kết quả
69 H63.25.34-230511-0005 1 HOÀNG THỊ YẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 15:07:46 15/05/2023 15:07:46 Đã trả kết quả