DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Xã Tân Lĩnh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.35-230519-0002 1 HOÀNG THỊ PHÚ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:27:45 20/06/2023 10:27:45 Đã trả lại dân
2 H63.25.35-230519-0003 1 DƯƠNG THỊ ĐÀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:33:25 20/06/2023 10:33:25 Đã trả lại dân
3 H63.25.35-230519-0004 1 TRẦN ĐỨC HIỀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:37:37 20/06/2023 10:37:37 Đã trả lại dân
4 H63.25.35-230519-0005 1 LÝ VĂN THIỆN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:41:42 20/06/2023 10:41:42 Đã trả lại dân
5 H63.25.35-230531-0001 1 TRƯƠNG THỊ BẸN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:41:00 01/06/2023 09:41:00 Đã trả kết quả
6 H63.25.35-230531-0002 1 VI THỊ VÂN KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:24:07 01/06/2023 10:24:07 Đã trả kết quả