DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Tân Lĩnh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.35-230504-0001 1 NÔNG VĂN THUYỀN Đăng ký kết hôn 04/05/2023 16:43:43 05/05/2023 16:43:43 Đã trả kết quả
2 H63.25.35-230504-0002 1 LÝ THỊ NGỌC Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 16:47:00 09/05/2023 16:47:00 Đã trả kết quả
3 H63.25.35-230504-0003 1 VŨ XUÂN VƯƠNG Đăng ký khai sinh 04/05/2023 16:58:09 05/05/2023 16:58:09 Đã trả kết quả
4 H63.25.35-230522-0002 1 NIỀM THỊ HỒNG NGÁT Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 21:36:05 25/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 H63.25.35-230516-0010 1 NGUYỄN VĂN CHỮ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 19:18:44 18/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 H63.25.35-230519-0010 1 LƯƠNG THỊ HẢI Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 19/05/2023 18:26:04 23/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 H63.25.35-230510-0002 1 HOÀNG THỊ OANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 18:14:53 12/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 H63.25.35-230510-0003 1 HOÀNG VĂN ĐẲNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 18:17:22 12/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 H63.25.35-230519-0001 1 NGUYỄN ĐỨC TOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:09:56 22/05/2023 09:09:56 Đã trả kết quả
10 H63.25.35-230519-0009 1 LƯƠNG THỊ CA Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 19/05/2023 18:22:54 23/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 H63.25.35-230519-0011 1 NGUYỄN VĂN THƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 18:33:13 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 H63.25.35-230512-0002 1 VY THỊ THẢO LUẬN Đăng ký lại khai sinh 12/05/2023 19:35:55 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 H63.25.35-230519-0012 1 NGUYỄN VĂN THƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 18:37:34 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 H63.25.35-230523-0004 1 NGUYỄN THỊ HIỀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 17:26:54 25/05/2023 17:26:54 Đã trả kết quả
15 H63.25.35-230522-0001 1 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Đăng ký kết hôn 22/05/2023 21:22:25 23/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
16 H63.25.35-230519-0007 1 HOÀNG THỊ TUYẾT HẠNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 18:04:41 23/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 H63.25.35-230523-0001 1 LỤC VĂN HUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 11:29:37 24/05/2023 11:29:37 Đã trả kết quả
18 H63.25.35-230530-0004 1 HOÀNG THỊ DÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:44:50 31/05/2023 16:44:50 Đã trả kết quả
19 H63.25.35-230524-0001 1 LƯƠNG THỊ BÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:24:47 25/05/2023 16:24:47 Đã trả kết quả
20 H63.25.35-230523-0003 1 LÝ THỊ THAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:37:30 24/05/2023 16:37:30 Đã trả kết quả
21 H63.25.35-230529-0003 1 TRẦN THỊ TUYẾT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 18:00:26 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
22 H63.25.35-230530-0005 1 NGUYỄN NGỌC OANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:54:09 31/05/2023 16:54:09 Đã trả kết quả
23 H63.25.35-230530-0001 1 PHAN VĂN PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:37:18 31/05/2023 09:37:18 Đã trả kết quả
24 H63.25.35-230529-0004 1 NÔNG ĐỨC TOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 18:10:11 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
25 H63.25.35-230529-0001 1 HOÀNG THỊ PHÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 17:43:51 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
26 H63.25.35-230530-0006 1 HOÀNG THỊ AN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 17:04:38 31/05/2023 17:04:38 Đã trả kết quả
27 H63.25.35-230530-0009 1 HÀ BÁ VIẾT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 22:40:46 01/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
28 H63.25.35-230523-0002 1 LỤC VĂN HUYÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 23/05/2023 11:35:54 24/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
29 H63.25.35-230510-0001 1 HOÀNG THỊ OANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 18:11:43 12/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
30 H63.25.35-230530-0008 1 BÀN VĂN ĐÒ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 22:29:34 01/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
31 H63.25.35-230512-0003 1 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 19:39:18 17/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
32 H63.25.35-230516-0005 1 HOÀNG THỊ ĐẸP Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 11:14:52 18/05/2023 11:14:52 Đã trả kết quả
33 H63.25.35-230512-0001 1 VŨ MẠNH DŨNG Đăng ký khai sinh 12/05/2023 19:31:47 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
34 H63.25.35-230516-0006 1 ĐẶNG XUÂN QUYẾT Đăng ký lại khai sinh 16/05/2023 16:31:58 23/05/2023 16:31:58 Đã trả kết quả
35 H63.25.35-230516-0011 1 HOÀNG THỊ THIỀU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 19:20:42 18/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
36 H63.25.35-230516-0002 1 HOÀNG THỊ VẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:26:32 17/05/2023 10:26:32 Đã trả kết quả
37 H63.25.35-230516-0004 1 NGUYỄN VIẾT NGUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:44:06 17/05/2023 10:44:06 Đã trả kết quả
38 H63.25.35-230519-0008 1 TRƯƠNG VĂN MINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 18:07:16 23/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
39 H63.25.35-230516-0008 1 HÀ THỊ DẬU Đăng ký khai sinh 16/05/2023 16:40:46 17/05/2023 16:40:46 Đã trả kết quả
40 H63.25.35-230530-0010 1 HOÀNG THỊ DÀNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 22:46:23 01/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
41 H63.25.35-230516-0009 1 TRIỆU THỊ QUỲNH Đăng ký khai sinh 19/05/2023 17:42:35 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
42 H63.25.35-230530-0012 1 NÔNG ĐỨC TOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 23:04:30 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
43 H63.25.35-230519-0006 1 TRƯƠNG VĂN MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 17:55:22 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
44 H63.25.35-230509-0001 1 LÊ VĂN PHÚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:58:43 10/05/2023 15:58:43 Đã trả kết quả
45 H63.25.35-230515-0003 1 VŨ VINH HUY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 22:22:35 17/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
46 H63.25.35-230515-0001 1 HOÀNG KIM KHÁKH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:57:21 16/05/2023 08:57:21 Đã trả kết quả
47 H63.25.35-230525-0003 1 LÈNG VĂN TUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 16:34:12 26/05/2023 16:34:12 Đã trả kết quả
48 H63.25.35-230531-0001 1 TRƯƠNG THỊ BẸN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:41:00 01/06/2023 09:41:00 Đã trả kết quả
49 H63.25.35-230530-0013 1 PHẠM HẢI ĐIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 23:12:13 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
50 H63.25.35-230531-0002 1 VI THỊ VÂN KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:24:07 01/06/2023 10:24:07 Đã trả kết quả
51 H63.25.35-230530-0007 1 HÀ BÁ VIẾT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 17:10:59 31/05/2023 17:10:59 Đã trả kết quả
52 H63.25.35-230525-0004 1 PHẠM HẢI ĐIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 17:27:52 26/05/2023 17:27:52 Đã trả kết quả
53 H63.25.35-230516-0007 1 HOÀNG THỊ TUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:44:33 17/05/2023 15:44:33 Đã trả kết quả
54 H63.25.35-230530-0002 1 NGUYỄN THỊ MẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:17:10 31/05/2023 14:17:10 Đã trả kết quả
55 H63.25.35-230530-0011 1 LƯƠNG TRỌNG HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 23:00:00 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
56 H63.25.35-230516-0001 1 NGUYỄN ĐỨC TOÀN Đăng ký khai sinh 16/05/2023 16:27:23 17/05/2023 16:27:23 Đã trả kết quả
57 H63.25.35-230530-0003 1 VI THỊ THU HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:25:00 31/05/2023 16:25:00 Đã trả kết quả
58 H63.25.35-230516-0003 1 HOÀNG NGỌC LUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:37:55 17/05/2023 10:37:55 Đã trả kết quả